Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27- 29 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 16– 18 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  27 - 29 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 15 - 17 đô| C; gah C|eoreo 17 - 19 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 – 29 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 18– 20 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t [u hơmâo hơjan.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27– 29 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 17– 19 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t [u hơmâo hơjan.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26 – 28 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 22– 24 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 17– 19 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 14 – 16 đô| C

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương