Hing ang amăng hrơi: 9/6/2020

VOV4.Jarai - Tui hăng ako\ bruă amăng thun 2020, gơnong bruă ngă hmua pla đang glai Lâm Đồng pok pơhai djru 100% rơnoh prăk pla phun kyâo boh troh dưi pơhrui lu hloh, c\ih anăn kual pla, pel e\p hăng wai lăng pơjeh phun pla.

 

{ing mơnuih arăng djru anun le\ sang pla anah kyâo, anom bơwih [ong s^ mơdrô, anom bơwih [ong hro\m, mơnuih [on sang pla anah kyâo s^ mơdrô, pơplih phun pla amăng tơring c\ar Lâm Đồng.

 

Laih dong djru brơi 10 klăk prăk/ektar hơdai nao pla phun sầu riêng, pơtơi Iaba, tầm vông, a`ăm tam, bơnga. Hơdôm pơjeh phun pla do\ glăi lơ\m pơplih glăi phun pla amra djru mơng 1- 5 klăk prăk/ektar anun le\: pơtlep tha kơphê vối; pla glăi phun kơphê c\e, kơphê vối, pla glăi phun boh `ông, pla glăi phun boh bơr, hmua pơdai. Hơmâo thâo, abih tih rơnoh prăk djru mơng tơring c\ar lơ\m pla glăi phun kyâo boh troh le\ rơbêh 4 klai prăk.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: