Hing ang amăng hrơi: 27/5/2020

 

VOV4.Jarai - Kơc\ăo bruă pơplih h^ 10.200 ektar đang phun pla [u tu\ yua hơdai pla phun pơko\n hơmâo nua pơmă [iă phrâo hơmâo anom apăn bruă tơring ]ar Lâm Đồng pơsit ngă amăng thun 2020 hăng mrô prăk tuh pơ alin rơbêh 86 klai prăk. Hơdôm blah đang hmua pơplih phrâo, pla glăi, pơkra ming lo\n hơmâo tơring ]ar Lâm Đồng djru ha bơnah mrô prăk le\: 103 ektar đang kơphê, 131 ektar đang tiu, 75 ektar pơdai sa bơyan, 165 ektar phun pla pơko\n…

 

Hmư\ hing hloh le\ djru 10 klăk prăk/ektar đang sầu riêng, pơtơi Laba, a`ăm, bơnga; 20 klăk prăk/ektar hăng đang pla phun atiso pla phrâo pơplih mơng phun pla [u tu\ yua pơko\n. hơjăn bruă pơdjuai anah phun pla hiam hơmâo djru 100% mơtăm. Tơlơi kiăng gơ`ăm nao truh thun 2020, Lâm Đồng hro\ trun 6.000 ektar lon ngă hmua hơmâo prăk pơhrui yu\ kơ 50 klăk prăk/ektar.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: