Hing ang amăng hrơi: 19/12/2020

VOV4.Jarai - Yua kơ ngă tu\ yua hơdră bruă gum tơngan hro\m man pơdong plơi pla phrâo tui tơlơi pơkă hle, truh ră anai, Lâm Đồng hơmâo laih 6 boh să tu\ yap să tui hơnong pơkă plơi pla phrâo tui tơlơi pơkă hrưn đ^.

 

Lâm Đồng gir run truh abih thun anai amra le\ tơring c\ar ba jơlan hlâo amăng kual Dap kơdư lơ\m ngă tui hơdră bruă anai, hăng 5 boh tơring glông tui hơnong pơkă plơi pla phrâo.

 

Truh ră anai, tơring c\ar Lâm Đồng hơmâo laih 6 boh să tu\ yap să tui hơnong pơkă plơi pla phrâo tui tơlơi pơkă hrưn đ^ anun le\: să Gia Lâm [ơi tơring glông Lâm Hà, să Gia Viễn [ơi tơring glông Cát Tiên, să Hòa Ninh [ơi tơring glông Di Linh hăng 3 boh să pơko\n le\ Ka Đô, Quảng Lập hăng Lạc Lâm [ơi tơring glông plơi pla phrâo Đơn Dương.

 

Kiăng kơ tu\ yap le\ să tui hơnong pơkă plơi pla phrâo tui tơlơi pơkă hrưn đ^, tơdơi kơ jing plơi pla phrâo hơdôm boh să to\ tui gir run hrưn đ^ tui hơnong pơkă hrưn đ^, sit biă `u truh pơ 75% mrô jơlan glông amăng plơi pla hăng jơlan găn nao rai djop plơi pla tuh [êtông, pơhlôm brơi rơdêh ôtô dưi găn nao rai;

 

Rơbêh 90% đang hmua hơmâo ia pruih; 99% mrô sang ano\ hơmâo apui lơtrik mă yua hơđong; 95% mrô sang hră mơng sang hră c\ơđai anet truh pơ sang hră gưl dua hơmâo gơnam tam măi mok pioh pơtô hrăm djơ\ hăng tơlơi pơkă gưl dêh c\ar;

 

Rơbêh 85% mrô sang ano\ hơmâo sang do\ djơ\ hăng hơnong pơkă; prăk pơhrui r^m ako\ mơnuih kho\m đ^ 1,3 wo\t pơhmu hăng hrơi blan tu\ yap plơi pla phrâo; hăng mrô sang ano\ rin rơpa kho\m do\ pơ gu\ 1%.

 

Laih dong, hơdôm boh să tu\ yap plơi pla phrâo tui hơnong pơkă hrưn đ^ kiăng hơmâo kual ngă đang hmua pla pơjing gơnam tam lu hloh; hơmâo 1 truh pơ 2 hơbô| bruă ngă đang hmua mă yua boh thâo phrâo tu\ yua hăng pơhlôm gơnam hơdjă, dưi pơhrui glăi mơng sa blah hmua đ^ 1,5 wo\t pơhmu hăng đang hmua pơko\n amăng tơring c\ar …

 

{ơi tơring glông Đức Trọng – Lâm Đồng, ngă hmua mă yua boh thâo djru ngă pơplih tơlơi hơdip kơ mơnuih [on sang

 

Tui hăng ơi Nguyễn Văn Quang, do\ [ơi să Hòa Ninh, tơring glông Di Linh, kiăng kơ ngă djơ\ hơnong pơkă să plơi pla phrâo tui tơlơi pơkă hle, mơnuih [on sang kiăng gum pơgôp hăng gir run abih pran jua kiăng gum tơngan hro\m hăng gong gai ngă pơgiong lu hơnong pơkă ba tơbiă:

 

{ing gơmơi hok mơ-ak, hur har pran jua, gum tơngan hro\m ngă pơgiong tui hơnong pơkă mơng [on lan. Laih dong pơgôp mut hro\m amăng abih bang bruă arăng jak iâu anun le\ kih rơmet amăng jơlan glông, pơagaih amăng plơi pla laih dong pla bơnga, phun kyâo pơtâo dua gah jơlan kiăng kơ lăng hiam …pơtrut pơsur abih bang mơnuih [on sang gum tơngan hro\m ngă bruă amăng plơi pla.

 

{ing gơmơi c\ang rơmang abih bang mơnuih lêng kơ gir run djă pioh, pơhlôm brơi anih do\ hơdip lêng kơ agaih rơnăk, le\ anih do\ hơdip mơ-ak klă.

 

Phrâo anai, Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Lâm Đồng hơmâo pơphun mông ngă lơphet lăi pơthâo tơlơi pơsit tơring glông Đức Trọng tu\ yap plơi pla phrâo hăng tu\ mă Miđai mă bruă mrô III.

 

Găn rơgao 10 thun pok pơhai ngă tui Jơlan hơdră tui hơnong pơkă dêh c\ar amăng man pơdong plơi pla phrâo, [ô| mơta plơi pla ala [on [ơi tơring glông Đức Trọng hơmâo pơplih phrâo, anih anom, jơlan glông pơkra hiam hruah, pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, prăk pơhrui r^m ako\ mơnuih truh pơ 57 klăk prăk/thun.

 

Hơdôm bruă gah ia jrao, pơtô hrăm pơhlôm klă, tơlơi hơdip amăng plơi pla hrưn đ^ tong ten, pơhlôm rơnuk rơnua.

 

Tui hăng ơi Nguyễn Ngọc Phúc, Khua git gai Ping gah tơring glông Đức Trọng, ba truh tơlơi anai le\ yua kơ tơlơi gum pơgôp ha pran sa jua mơng Ping gah, gong gai hăng mơnuih [on sang, samơ\ kiăng kơ to\ tui djă pioh hăng ngă tui hơdôm tơlơi dưi ngă, tơring glông Đức Trọng kiăng pok pơhai ha amăng ple\ lu hơdră bruă;

 

Amăng anun hơmâo bruă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă hơđong kjăp, pơhlôm gơnam tam amu` s^ mơdrô laih dong mơnuih [on sang hơmâo lu dong prăk pơhrui, hơđong tơlơi hơdip kơ mơnuih [on sang le\ bruă hơnong pơkă yôm phun.

 

Jơlan glông [ơi tơring c\ar Lâm Đồng

 

Ră anai, [ing gơmơi [uh mơnuih [on sang [ơi tơring glông Đức Trọng thâo bơwih [ong biă mă, hăng hơdôm lu tơlơi gal mơng lo\n mơnai, ia yua, ayuh hyiăng. Bruă ngă hmua [u tơnap ôh samơ\ ano\ ngă tơnap le\ kiăng gơnam pla pơjing brơi hiam klă [iă dong laih anun anăp nao ngă hmua pla pơjing gơnam hơdjă.

 

Kiăng kơ ngă tui tơlơi anai kho\m hơmâo anom bruă ba jơlan hlâo anun le\ hơdôm anom bơwih [ong s^ mơdrô, anom bơwih [ong hro\m le\ ako\ phun kiăng pơlir hơbit mơnuih [on sang, gong gai gum djru, tuh pơ alin kiăng pơjing anăn păn s^ mơdrô, pơhlôm prăk pơhrui măng bruă ngă hmua.

 

Đức Trọng le\ tơring glông tal 2 amăng tơring c\ar Lâm Đồng, hăng tơring glông tal 2 amăng kual Dap kơdư hơmâo tu\ yap le\ tơring glông plơi pla phrâo. Tal anai tơring glông Đức Trọng hơmâo tu\ mă Miđai mă bruă mrô III yua kơ Khua mir sir dêh c\ar ta pơpu\.

 

Amăng hơdôm thun laih rơgao, mă mơng lu rơnoh prăk, tơring c\ar Lâm Đồng hơmâo đing nao tuh pơ alin pơđ^ kyar djop mơta amăng plơi pla ala [on, kual mơnuih djuai ania [iă. Lâm Đồng ră anai hơmâo 2 boh tơring glông plơi pla phrâo, him lăng truh rơnuc\ thun anai amra hơmâo 5 boh tơring glông tu\ yap plơi pla phrâo.

 

Đơ đam tơring c\ar ră anai hơmâo 104 amăng 111 boh să plơi pla phrâo, amăng anun hơmâo 18 boh să plơi pla phrâo tui tơlơi pơkă hrưn đ^, 6 boh să ba gru phrâo.

 

Tơlơi pơsit mơng Jơnum ruah khua Ping gah tơring c\ar Lâm Đồng tal XI, (rơwang thun 2020-2025) hơmâo ba tơbiă hơnong pơkă truh thun 2025 Lâm Đồng amra jing tơring c\ar pơđ^ kyar, hăng dưi ngă pơgiong hơnong pơkă tơring c\ar plơi pla phrâo hlâo kơ thun 2025.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương