Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

VOV4.Jarai- Lao amra jing dêh c\ar hơmâo prăk pơhrui lu [iă tơdah rơnoh pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă đ^ mơng 6,5-7% amăng rơwang thun 2020-2030. Prăk pơhrui r^m ako\ mơnuih mơng 4000 đôlar Mi amăng ha thun. Kiăng kơ dưi ngă tui tơlơi pơkă anai, amăng Jơnum Ping gah mơnuih [on sang ngă hơkru\ Lao tal 11, dêh c\ar anai hơmâo ba tơbiă sa, dua hơdră anun le\ hơkru\ tơlơi bơwih [ong huă pơlir hăng pơkra pơjing hăng s^ mơdrô djop mơta; gơgrong, gir run amăng khul grup kiăng kơ ngă tu\ yua hơdôm ako\ bruă amăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam. Laih dong, Kơnuk kơna Lao ăt lăng hơdră pơđ^ kyar ta` truh thun 2030 le\ ako\ phun kiăng pơhlôm brơi hơdôm hơnong pơkă amăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam sui thun, biă mă `u le\ ba dêh c\ar pơklaih mơng dêh c\ar kaih pơđ^ kyar, jing dêh c\ar glăk pơđ^ kyar hơmâo prăk pơhrui lu [iă hăng dưi ngă pơgiong hơnong pơkă pơđ^ kyar hơđong amăng thun 2030 tui hơdră mơtah hăng hơđong kjăp.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương