Hing ang amăng hrơi: 15/1/2021

VOV4.Jarai-Tơlơi pơhing CNN lơ 14/1 ba tơlơi pơhing phrâo lăi: Gong gai kơnuk kơna dêh ]ar Mi ba nao dơ\ng 20 rơbâo ]ô tơhan pơgang dêh ]ar pioh pơgang brơi rơnuk hơđong kơ mông jơnum đ^ ngă khua mơ\ng khua mir sir phrâo ruah đ^ dêh ]ar Mi, ơi Joe Biden lơ 20/1 pơ anăp anai. Anom bruă tơhan su\ hluă dêh ]ar Mi pô gơgrong ba ngă bruă pơgang tơlơi rơnuk rơnua anai kơ ơi Joe Biden đ^ ngă khua, lơ\m anun lu khua mua amăng dêh ]ar Mi pơhu\i hlâo, tơlơi rung răng amra hơmâo tơdơi kơ arăng ngă lơgreo mut nao amăng sang bruă Capital anih khua mua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar mă bruă lơ\m lơ 6/1 phrâo rơgao.

Khua anom bruă tơhan e\p kơđi dêh ]ar FBI, dêh ]ar Mi, Chris Wray hăng lu khua mua pơko\n hơmâo pơhiăp telephôn hăng khua mua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar kiăng e\p hơdră pơhlôm pơgang tơlơi rơnuk rơnua. Ră anai, hơdră pơhlôm tơlơi rơnuk rơnua jum dar sang bruă khua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar Capital hăng lu sang  bruă kơnuk kơna pơko\n ăt dưi pơgang kjăp kho\p.

Nay Jek: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương