Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

 

VOV4.Jarai - Hrơi blan giăm anai, bruă arăng phă glai ngă hmua [ơi kual giăm guai tơring glông Ea Kar hăng Krông Bông laih anun tơring glông M’Drăk, Daklak glăk kơtang biă mă. Hơdôm blah glai [ơi anai arăng c\uh, drôm kơtang kơtit. Gong gai hăng pô wai lăng glai ăt do\ sư\ rơbư\, aka [u thâo pơsir hiư\m pă ôh.

 

{ơi kơnua c\ư\ gah anih wai lăng glai tiểu khu 704, đang glai Kông ti wai lăng pla kyâo glai Ea Kar tơring glông Ea Kar, gơmơi [uh sa c\ô đah rơkơi pe\ apui tơneh c\uh gai djuh klon bơnal a`ru\ ia săng, giong anun glo\m nao amăng pum hơmâo phun kyâo krô. Hmao tlôn dong tah, kơnua c\ư\ anai bluk apui [ong, phun kram, pơ-ô apui [ong đuh phôk phak laih anun asăp kơdul đ^ hăng adai.

 

Lơ\m glai apui [ong do\ gah tlôn gơmơi le\, [ơi anăp hơmâo dong mơn [ơi kơnua c\ư\ pơko\n, kơnong do\ gong phun kyâo prong đôc\ apui ăt glăk do\ [ong rơh^ mriah. Đ^ nao hăng kơdư, lăng nao pơ ataih, ăt do\ mơn hơdôm kơnua c\ư\ ju\ uai yua hơbâo apui [ong, hăng ano\ kơ`^ krô kra` mơng hơdôm phun kyâo djai yua hang apui.

 

Mut nao truh amăng lăm glai rưng tiểu khu 704, đang glai kông ti wai lăng pla kyâo glai Ea Kar, đang glai arăng c\uh kơtang hloh. Tơdah yap abih bang tom tal arăng c\uh phrâo hăng mơng hơđăp, [ơi kual anai hơmâo hơdôm rơtuh ektar mơtăm đang glai răm rai. Anih wai lăng glai mrô 2, Kông ti wai lăng pla kyâo Ea Kar, hơmâo jao wai lăng kơ tiểu khu 704 bơrơgeh mă le\, yua glai prong đơi, anun yơh gơ`u [u anăm wai:

 

“Ră anai, anih hơmâo wai lăng le\ 385 ektar, kual prong mơ\ hơmâo 3 c\ô mơnuih đôc\ wai lăng. Ră anai, sit biă `u [u anăm wai ôh”.

 

 

Lơ\m [ing hơduah e\p kơđi hyu sem lăng, hơdôm pluh ektar glai rưng arăng phă abih laih.

 

Ataih mơng anih wai lăng glai tiểu khu 704 năng ai `u 20km, tiểu khu 701 ăt yua kông ti wai lăng pla kyâo Ea Kar mơn wai lăng, giăm guai hăng să C|ư\ Bông, tơring glông Ea Kar hăng să C|ư\ San, tơring glông M’Drăk, lăng glai arăng c\uh prai lui huing ako\ mơtăm.

 

Rơngôt kơtang hloh le\, [ơi anai hơmâo kyâo prong, arăng ăt drôm, c\uh h^ [u thâo hơ-ưi ôh. Đam anih po\ng gong tiểu khu 701, hơdôm [e\ kyâo prong apui aka [u [ong abih lơi. Hơdôm phun kyâo prong truh sa met ăt giong hơbâo abih.

 

Jai mut nao amăng lăm jai [uh glai rưng [ơi Ea Kar glăk hơmâo arăng phă kơtang biă mă. Tơlơi git gai mơng Khua dêh ]ar kơ bruă ko\m mut nao amăng glai [u dưi ôh hăng anih anai. {u gưt wai lăng, [u gơgrong bruă [udah hơmâo tơlơi hơget, tơlơi aka [u rơđah hơget mơn thơ mơng bruă phă glai prai rưng [ơi Ea Kar le\ tơlơi kiăng [ing ta ngă rơđah.

 

 

Glai rưng arăng phă tơket tơkeng [ơi kual wai lăng glai 701, hơdôm [e\ kyâo do\ rơkôk amăng glai.

 

Ơi Hồ Trung Thành, Gơgrong bruă wai lăng kual 4, Kông ti wai lăng đang kyâo Ea Kar, wai lăng tiểu khu 701 brơi thâo, rơngiao mơng ling tơhan wai lăng [u anăm wai le\, tơlơi ba truh bruă arăng phă glai jai hrơi kơtang le\ hơmâo tơhnal dlăm mơng hơdôm tal pơsir bruă, bơtơhmal pô ngă soh.

 

Ơi Thành pơ[uh rơđah, anom bruă hơmâo lu wơ\t laih [uh bruă ngă soh, đa hơmâo mă mơtăm yơh, samơ\ [u thâo yua hơget ôh, lu bruă ngă soh, lu mơnuih ngă soh huăi hơmâo arăng đu\, bơtơhmal.

 

“Anom bruă hơmâo mă lu mơnuih ngă soh yơh samơ\ arăng [u pơsir brơi ôh. {ơi anai le\ gơmơi e\p [uh, hơmâo mă, lăi glăi giong anun ba glăi pơ anom bruă laih anun anom bruă lăi pơthâo kơ anom pơsir kơđi. Lăi nao lăi rai, hơmâo tơlơi pơgô| mơng dua bơnah, ngă hnun [u djơ\, ngă hnai [u jing”.

 

Lăi nao tơlơi phă glai prai rưng [ơi anai, ơi Nguyễn Văn Vỹ, Khua Jơnum min mơnuih [on sang să C|ư\ Bông (tơring glông Ea Kar) brơi thâo, hơdôm thun giăm anai, glai rưng gah Kông ti wai lăng đang kyâo Ea Kar arăng phă kơtang biă mă.

 

Ơi Vỹ pơsit, pô wai lăng glai [u dưi wai lăng dong tah glai rưng [ơi anai. Bruă ngă hro\m pơsir tơlơi soh, bơtơhmal pô ngă soh amăng hrơi blan rơgao ăt [u aka [u gal lơi. Sa, dua bruă pơko\n dong, pơdu\ kyâo hyu c\a c\ot, să [uh, lăi pơthâo hăng pô wai glai, anom wai lăng ngă hro\m kiăng pơsir laih samơ\ [u rai gum djru pơsir tom ta` ôh.

 

Tap năng, hơmâo mă laih pô ngă soh, giong anun jao glăi kơ anom apăn bruă pơsir, samơ\ kaih, pơsir kiăng kơ [ă đôc\, yua anun jai hrơi hơmâo lu mơnuih phă glai, [u hu\i kơ tơlơi phiăn ôh:

 

“{ơi anai tơlơi ta kiăng lăi le\ hơdră pơsir kơđi, do\ hơmâo lu tơlơi aka [u djơ\. Yua hnun, [ing ngă soh pơmin, arăng hơmâo mă hai ăt [u thâo pơsir, yua nun gơ`u [u hu\i kơ tơlơi phiăn wai lăng glai rưng ôh”.

 

Gah bơnah pô wai lăng glai, ơi Trần Lê Chinh, Kơ-iăng khua gơgrong bruă Kông ti wai lăng pla kyâo glai Ea Kar brơi thâo, bruă wai lăng glai rưng glăk bưp tơket tơkeng tơlơi tơnap. Amăng anun, tơlơi tơnap prong hloh le\ tơlơi truh ba glăi mơng hơdôm bruă ngă soh sat mơng hlâo [ơi anom bruă, ngă 4 c\ô khua mua, mơnuih amăng kông ti arăng mă lơ\m blan 1/2020.

 

{ing khua, mơnuih mă bruă anai arăng hơmâo mă tơdơi kơ Kông ang tơring ]ar Daklak hơduah e\p kơđi phă glai prai rưng, mă kyâo ngă soh kơtang [ơi kông ti anai, pơ să C|ư\ Yang.

 

Lăi nao kơ bruă glai rưng [ơi kông ti ăt hơmâo mơn arăng phă kơtang tui anun, ơi Chinh lăi, tơlơi [ing ta kơđiăng lui mơng tơlơi soh mơng hlâo do\ hnong đôc\, [ing khua mua [ơi hơdôm anih wai lăng glai [u amu` ngă soh glăi dong ôh:

 

“Bruă pơdop brơi, gum djru [ing phă glai le\ [u hơmâo dong tah. Yua dah mơng tơlơi soh hlâo anun, hlâo hrơi kâo glăi mă bruă pơ anai, 4 c\ô adơi ayong arăng mă krư\, yua hnun ră anai [u hơmâo pô hlơi ôh khin ngă soh tui dong”.

 

Lơ\m anun, gah Anih wai lăng glai tơring glông Ea Kar, ơi Lê Văn Trọng, Khua wai lăng glai [ơi anai lăi, glai hơmâo jao kơ Kông ti ngă pô le\ gơ`u kho\m gơgrong bruă. Ơi Trọng lăi, [ing mă bruă [ơi anai ngă bruă abih pran jua yơh, yua hnun tơlơi soh anai [u bơdjơ\ nao ôh:

 

“Glai anai hơmâo pô wai lăng laih, kah hăng Kơnuk kơna jao kơ kông ti wai lăng le\ gơ`u kho\m gơgrong bruă wai lăng yơh. Bơ anih wai lăng glai le\ hơmâo laih sa ]ô wai lăng [ơi sa boh să, lăi pơhmư\ kơ Jơnum min mơnuih [on sang să, [u dưi ngă bruă pơ ala brơi ôh. Mơnuih wai lăng glai pơ anai ngă bruă klă laih, djơ\ hăng tơlơi kiăng ră anai yơh”.

 

Kiăng lăi glăi kơ hơdôm tơlơi [u djơ\ ăt kah hăng tơlơi gơgrong bruă wai lăng glai rưng [ơi Kông ti wai lăng đang kyâo Ea Kar, gơmơi hơmâo mông ngă bruă hăng Jơnum min mơnuih [on sang Ea Kar.

 

Ơi Lê Đình Chiến, Kơ-iăng khua Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông Ea Kar brơi thâo, bruă arăng phă glai [ơi kual glai 701, 703 hăng 704 kơtang biă mă. Tơring glông glăk git gai pô wai lăng glai rưng ăt kah hăng anom apăn bruă hơduah e\p ngă rơđah tơlơi anai c\i lăi pơthâo kơ tơring ]ar pơsir bruă.

 

Tơring glông ăt jơnum ]rông sai pơdong 2 anih pơgăn bruă phă prai glai rưng [ơi să C|ư\ Elang giăm guai hăng tơring glông Krông Bông hăng să C|ư\ Bông giăm hăng tơring glông M’Drak.

 

Khă hơmâo pơsit glai rưng arăng phă kơtang biă mă yơh, ơi Chiến lăi le\ anom wai lăng glai hăng pô wai lăng glai [u djơ\ [u thâo ôh, gơ`u gơgrong bruă hlâo mơn. Yua hnun mơn, tơring glông aka [u thâo ngă bruă hiưm pă ôh kiăng hơdôm anom bruă anai glăm ba tơlơi soh:  

 

“Amăng bruă koh drôm, ]uh glai ră anai le\ tơring glông aka [u lăi nao ôh kơ tơlơi gơgrong bruă mơng dua anom bruă anai. Yua dah, abih bang anom bruă gơ`u hyu tir laih, gơ`u [uh [ơi rim kual glai, mơ\ huăi sư\ rơbư\ ôh, ăt thâo pơgang hlâo mơn. Yua hnun, bruă bơtơhmal, jăm [uah le\ aka [u lăi nao ôh”.

 

Glai rưng arăng phă prai amăng sui thun samơ\ [u dưi pơgăn hmao tlôn ôh. Lơ\m [uh le\ hơdôm pluh ektar đang glai arăng phă prai [hiao laih samơ\ gong gai tơring glông Ea Kar lăi le\ gơ`u kar hăng thâo hlâo mơn. Huăi do\ kơtuă, huăi sư\ rơbư\, hyu tir mơn, samơ\ ăt hơmâo mơnuih phă glai mơn, tui anun hrup hăng glai rưng Ea Kar glăk hơmâo arăng phă tui tơlơi tơlơi prăp lui hơđăp hơmâo gong gai, anom apăn bruă thâo hlâo.

 

Yua hnun, khă mơng glai anai răm rai kơtang laih samơ\ tơlơi gơgrong bruă mơng pô wai lăng glai, anom wai lăng glai ăt pơsir kiăng kơ giong bruă đôc\. Jing ngă glai rưng Ea Kar glăk rơngiă yua kơ tơlơi [u thâo pơsir mơng pô wai lăng glai, amăng tơlơi [u djơ\ lăp, aka [u rơđah mơng gong gai, anom bruă tơring glông lơ\m pơsir bruă phă glai prai rưng tui anai.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: