Hing ang amăng hrơi: 22/7/2020

 

VOV4.Jarai - Hăng hơdră ngă bruă mă mơnuih [on sang, anom bơwih [ong yơh ngă phun, mă tơlơi tu\ ư mơng mơnuih [on sang, anom bruă le\ pơkă ano\ klă hăng tu\ yua bruă djru brơi mơng gong gai, mơguah lơ 21/7, [ơi mrô 294 jơlan Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Jơnum min mơnuih [on sang plơi prong Kon Tum, tơring ]ar Kon Tum pơphun bruă mă, sit nik pơphun bruă c\ơkă hăng pơsir hră pơ-ar mơnuih [on sang hăng điện tử.

 

 

Khua mua trơ\i bơnal pơphun mă yua anih c\ơkă hăng ba glăi hră pơ-ar tui glông điện tử.

 

 

Khua mua nao lăng anih c\ơkă hăng ba glăi hră pơ-ar tui điện tử.

 

 

Jing ring bruă c\ơkă mông Jơnum ruah khua Ping gah plơi prong tal 12, rơwang thun 2020-2025, anih c\ơkă mă, pơsir hră pơ-ar tui glông điện tử mơng plơi prong Kon Tum le\ anih c\ơkă, pơsir 288 hră pơ-ar hăng 52 mơta bruă gah 12 anom apăn bruă phara.

 

Abih bang hră pơ-ar amra hơmâo gong gai [on prong Kon Tum pơsir amăng plang internet; mơnuih [on sang, anom bơwih [ong dưi sem lăg bruă ngă hră pơ-ar hăng pơsit ano\ tu\ ư djơ\ pran mơng [ing gơ`u tơdơi kơ mă glăi hră pơ-ar.

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: