Hing ang amăng hrơi: 19/10/2020

 

 

VOV4.Jarai - Tui hăng ako\ bruă, hrơi pơgi, lơ 20/10, amra pơphun Jơnum lok 10 ({irô khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 14). Jơnum lok 10 pơphun amăng 9 hrơi c\i sem lăng pơsit 7 kơc\ăo bruă tơlơi phiăn, 3 kơc\ăo bruă tơlơi pơtrun hăng pơgôp hiăp kơ 4 kơc\ăo bruă tơlơi phiăn hăng lu tơlơi yôm pơko\n dong.

 

Kiăng prăp lui kơ mông jơnum anai, rơwang hrơi tơjuh hlâo Jơnum min apăn bruă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar phrâo pơphun jơnum lok 49 pơgôp hiăp kơ hơdôm tơlơi pơdah thâo kơ khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar. Tơdơi 3 hrơi ngă bruă hơdec\ hmar, Jơnum min apăn bruă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar hơmâo ngă giong hơdôm tơlơi mơ\ jơlan hơdră jơnum jao.

 

Pơhiăp [ơi mông jơnum lok 49 mơng Jơnum min apăn bruă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar, Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Nguyễn Thị Kim Ngân brơi thâo: Hơdôm tơlơi pơdah pơ[uh pơ Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar [ơi tal jơnum anai hơmâo hơdôm tơlơi pơmin do\ phara mơng hơdôm kơc\ăo bruă tơlơi phiăn kah hăng: kơc\ăo buă tơlơi phiăn wai pơgang ayuh hyiăng lo\n adai, pơplih pơkra dua Tơlơi pơtrun mơng Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar; bruă pơdong gong gai wai lăng plơi prong [ơi [on prong Hồ Chí Minh; ngă lăng hlâo hăng pơsir tơlơi do\ gun gah lo\n pioh kơ ling tơhan, rơnuk rơnua, laih dong pơgôp hiăp kơ ako\ bruă pơđ^ kyar bơwih [ong huă mơnuih mơnam hăng prăk kăk kơnuk kơna thun 20221 hăng kah pơpha pơhrua prăk kăk Kơnuk kơna thun 2021 hăng lu tơlơi pơko\n bơdjơ\ nao bruă pơđ^ kyar bơwih [ong huă – mơnuih mơnam. Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Nguyễn Thị Kim Ngân lăi:

 

“Anai le\ mông jơnum prăp lui kơ mông pơphun jơnum khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar. Yua mông jơnum pơđut giăm hrơi pơphun jơnum tal anai yua hnun tơdơi kơ pơđut rim c\răn tơlơi le\ kâo rơkâo hơdôm anom bruă mơng {irô khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar hăng hơdôm anom bruă Kơnuk kơna jec\ amec\ hơdec\ hmar ngă hro\m kơsem min, pơhmư\ tui, ngă pơgiong, pơkra ming hră pơ-ar lăi pơthâo hơdôm kơc\ăo bruă tơlơi pơtrun đah mơng hmao pơdah pơ[uh kơ Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar”.

 

 

Anih jơnum lok 49 mơng Jơnum min khua apăn bruă pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar.

 

Jơnum lok 49 mơng Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar pơ [ut bơkơtuai wai lăng ako\ bruă “Bruă ngă tui hơdôm Tơlơi pơkôl s^ mơdrô rơngai (FTA) mơ\ Việt Nam ngă ding kơna”, sa, dua tơlơi pơgôp hiăp lăi, rơngiao kơ tơlơi gêh gal ăt do\ hơmâo lu tơlơi aka [u djơ\, tơlơi lông mơ\ Việt Nam ăt kho\m bưp mơn kah hăng: Nua pơkra gơnam pơgôp amăng nua abih bang ro\ng lo\n tơnah mơng Việt Nam aset, mrô pơsit anăn păn pơkra gơnam aset mơn. Khua Jơnum min boh thâo gru grua, pơtô hrăm, Hlăk ai, c\ơđai muai mơng {irô khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar ơi Phan Thanh Bình lăi:

 

“Sa tơlơi yôm biă mă, anun le\ tơlơi phiăn hăng tơlơi s^ mơdrô [ơi jar kmar mơng Việt Nam. Tơlơi lăi pơthâo lăi laih, pơ anăp kiăng lăng glăi rơđah tơlơi anai, yua anun le\ bơdjơ\ nao tơlơi pơhnô, [o\m nao rai [ơi jar kmar amăng anun hơmâo bruă lăi nao le\ tơlơi [ing ta thâo thăi hiư\m pă đah mơng dưi do\ hro\m hăng jar kmar hăng [ing rơgơi kơhnâo dêh ]ar ta pơhnô glăi hăng jar kmar hiưm pă”.

 

Bơdjơ\ nao bruă hla tui boh thâo ia rơgơi lơ\m hơdôm anom bơwih [ong dêh ]ar tac\ rơngiao tuh pơ alin pơ Việt Nam, Khua Jơnum min Boh thâo ia rơgơi hăng ayuh hyiăng lo\n adai Phan Xuân Dũng lăi, kiăng pơblang tui hơdră dưi hloh kơ Việt Nam:

 

“Prăk pơhrui glăi kơ kơnuk kơna mơng bruă jao glăi boh thâo măi mok phrâo anai hơmâo lăi pơthâo laih, bơ ano\ ba glăi, ano\ gơ`u pơjing rup tơlơi hmư\ hing kơ lo\n ia ta, anun le\ rim thun prăk [ing ta s^ gơnam lu hloh kơ blơi gơnam mơng tac\ rơngiao hơdôm, [ing ta ba s^ gơnam kơ tac\ rơngiao hơdôm pă, pơjing rai tơlơi hing ang biă mă kơ [ing ta, samơ\ sit biă le\ [ing ta ba pơmut amăng prăk kơnuk kơna le\ hơdôm”.

 

Pơsit bruă Khua mua pơ ala mơnuih [on sang ruah bruă krăp lăng “Bruă ngă tui Hră pơkôl s^ mơdrô rơngai mơ\ Việt Nam le\ ding kơna” le\ kiăng hăng djơ\ yơh. Khă hnun, Kơ-iăng khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Tòng Thị Phóng ăt lăi mơn, Kơnuk kơna hro\m hăng hơdôm ding kơna Grup wai lăng pơhmư\ djop tơlơi pơgôp hiăp, ngă pơgiong hơdôm tơlơi lăi pơthâo pơhlôm djơ\ hrơi pơkă, pơhlôm klă:

 

“Hăng Kơnuk kơna kiăng lăng ba hloh dong bruă pôr pơhing, pơđ^ tui tơlơi rơgơi apăn bruă kơ khua mua hơdôm anom bruă kơnuk kơna ăt kah hăng hơdôm anom bơwih [ong lơ\m mut hro\m FTA. Kâo kiăng Grup wai lăng pơhmư\ djop mơta tơlơi pơgôp hiăp mơng ding kơna Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar. Grup wai lăng ăt kho\m hơmâo hră tum pơ[ut lăi glăi, rơkâo tơlơi pơhiăp glăi mơng Khua mua apăn bruă hlâo c\i brơi Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar k^ mơ-it kơ khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar”.

 

Tơdơi kơ 3 hrơi ngă bruă hơdec\ hmar, Jơnum min apăn bruă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar hơmâo ngă giong jơlan hơdră laih anun pơđut mông jơnum lok 49. Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Nguyễn Thị Kim Ngân git gai tơdơi mông jơnum hơdôm anom bruă thâo kơjăp tơlơi klah c\un glăi mơng rim tơlơi hơmâo ba bơkơtuai kiăng jec\ amec\ ngă giong h^ hơdôm tơlơi phiăn, tơlơi pơtrun hăng hơdôm tơlơi pơdah thâo kơ Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar [ơi mông jơnum lok 10.

 

 

 

Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Nguyễn Thị Kim Ngân pơhiăp pơđut mông jơnum.

 

 

Anai le\ mông jơnum yôm biă mă, kar hăng jơnum tal rơnuc\ rơwang bruă, lăng glăi bruă hơmâo jao amăng rơwang bruă {irô khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 14. Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar rơkâo Anom bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar lăng glăi djop mơta, biă `u le\ anih anom, dram gơnam, k^ thuâ|t, rơnuk rơnua, pơhlôm bơ wih brơi mông jơnum klă, biă `u jơnum lok 10 pơphun amăng hrơi hơjan kơthel.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương