Hing ang amăng hrơi: 3/7/2020

 

VOV4.Jarai - Khul pơgang rơnuk rơnua sang gum hơbit djop dêh ]ar tu\ ư kơ tơlơi pơtrun jak iâu ro\ng lo\n tơnah pơdơi kơsung blah amăng 90 hrơi kiăng pơ[ut pơgăn klin covid-19. Tơlơi pơtrun mrô 2532 hơmâo tơlơi tu\ ư mơng 15 ding kơna amăng Khul pơgang rơnuk rơnua.

 

Tui anun, tơlơi pơtrun anai jak iâu hơdôm bơnah kơsung blah hăng phao kơtuang pơdơi hlao mơtăm c\i djru kơ [ing tơnap tap, aset biă mă le\ 90 hrơi. Ako\ bruă anai amra pơhlôm bruă djru mơnuih mơnam rơnuk rơnua hloh, huăi hơmâo tơlơi pơgăn hăng djă pioh hơđong. Tơlơi pơtrun phrâo anai lăi nao tơlơi kơsung blah [ơi hơdôm boh dêh ]ar kah hăng Syria, Yemen, Afghanistan, Mali, Cộng hoà Trung Phi, Libi, Comlombia hăng Sudan.

 

Siu H’Mai: Pơblang 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: