Hing ang amăng hrơi: 3/7/2020

 

VOV4.Jarai - Khul khua wai lăng bruă ruah khua dêh ]ar Venezuela lăi pơthâo amra pơphun ple\ hră ruah khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar rơwang thun 2021-2026 amăng lơ 6/12 pơ anăp, kiăng ruah 277 c\ô khua amăng rơwang bruă phrâo, [u hu\i ôh kơ ping gah kơđai glăi amăng dêh ]ar anai anai lăi amra hơngah h^.

 

Đ^ pơhiăp amăng tivi, Khua Khul wai lăng bruă ruah khua dêh ]ar Venezuela brơi thâo, tơlơi pơsit hơmâo ba tơbiă hăng abih bang mrô hră dong yua amăng mông jơnum khua mua.

 

Hro\m hăng pơsit hrơi ruah khua, Khul wai lăng bruă ruah khua dêh ]ar Venezuela ăt pơsit hrơi nao c\ih anăn ple\ hră mơng mơnuih [on sang, c\ơkă hră tơbiă anăn ngă khua, hơduah e\p bruă, ăt kah hăng ako\ bruă hơmâo ngă lăng hlâo, him lăng pơphun amăng blan 10 kơ bruă yôm anai. Ră anai ping gah kơđai glăi lăi pơthâo amra hơngah h^ bruă ruah khua anai.

 

Siu H’Mai: Pơblang 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: