Hing ang amăng hrơi: 15/1/2021

VOV4.Jarai-Jơnum min je] ame] mơ\ng Sang bruă Khul ia jrao ro\ng lo\n tơnah WHO lơ 14/1, jơnum je] ame] pioh pơ]rông sai hơdôm tơlơi hơmâo kman phrâo kơtang hloh mơ\ng Covid 19 laih anun hră pơsit tla#o jrao pơgang kơ [ing mơgăt rơdêh por jar kmar.

Tui hăng tơlơi lăi pơthâo WHO, Jơnum min je] ame] hơmâo [ing kơhnâo kơhnăk jar kmar pơ]rông sai hơdôm tơlơi hơmâo kman phrâo sars-cov-2, arăng [uh [ơi dêh ]ar Nam Phi hăng Angle ngă kơ lu mơnuih [ă phrâo hmar biă mă laih dơ\ng pơ]rông sai ngă hră pơsit kơ bruă tla#o pơgang hơdôm [ing mơgăt rơdêh por jar kmar pơ anăp anai. Tui hăng tơlơi juăt ngă, Jơnum min je] ame] WHO amra jơnum 3 blan 1 wơ\t pioh lăng glăi bruă mă [ơi rong lo\n tơnah.

Samơ\, Khua sang bruă  khul ia jrao ro\ng lo\n tơnah ơi Tedros Adhanom jơnum laih r^m tal ta` hloh tơđar 2 wơ\t hrơi tơjuh kiăng pơtong glăi tơlơi je] ame] anai.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương