Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

VOV4.Jarai - Anom bruă ia jrao ro\ng lo\n tơnah (WHO) tom brơi lơ 2/12 brơi thâo, [ing mơnuih hơdip [ơi kual hơmâo klin Covid-19 kho\m truă akhăn gôm [ô| lơ\m nao blơi gơnam tam, nao mă bruă hăng nao sang hră.

 

Tui WHO, tơdah [u dưi pơplah tơdruă giăm hloh 1 met [ing mơnuih [ơi hơdôm kual anai, hơmâo wo\t c\ơđai mơng 12 thun pơ dlông kho\m truă akhăn gôm [ô| mah tơbat hyu pơpă tu\ mơn. Tui pơtă mơng WHO, mơnuih [on sang kho\m truă akhăn gôm [ô| lơ\m tơbiă hyu gah rơngiao tơdah [u gưt pơplah ataih tơdruă.

 

Laih dong anom bruă anai ăt pơhu\i kho\m truă akhăn gôm [ô| [ơi hơdôm anih bơwih brơi tơlơi suaih pral hơmâo anih [ong huă hro\m hăng anih mă bruă.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương