Hing ang amăng hrơi: 8/11/2020

VOV4.Jarai - Ơi A Lít (djuai ania Bahnar) do\ [ơi [ut plơi 2, să Đăk Pne, tơring glông Kon Braih, tơring c\ar Kontum [u djơ\ kơnong hmư\ hing le\ mơnuih thâo pe\ gông brô| djuai ania pô đôc\ ôh mơ\ ăt le\ mơnuih lêng kơ pơdah pran gơgrong djă pioh hăng lăi pơthâo gru grua yôm phara kơ djuai ania Bahnar. ~u hơmâo Kơnuk kơna jao hră pơsit le\ “Mơnuih thâo pe\ gông brô|”.

 

Ơi A Lit (thun tơkeng 1945) do\ [ơi [ut plơi 2, să Đăk Pne, tơring glông Kon Braih, tơring c\ar Kontum. Amăng mrô gông brô| mơ\ `u glăk djă pioh, hơmâo 3 boh gông lăng yôm biă mă. Blung hlâo le\ gông B’rưng, arăng juăt iâu dong le\ “gông tơlơi khăp’’.

 

Gông B’rưng hơmâo mơng đưm đă ră hlâo laih pơlir hăng tơlơi hơdip kơ ană plơi pla, le\ kiăng pơdah rai tơlơi pơkhăp đah rơkơi hăng đah kơmơi djuai ania Bahnar.

 

Ơi A Lít  uă kơni gru đưm
 

 

Ơi A Lít brơi thâo, gông B’rưng arăng juăt pe\ lu kar hăng gông guitar, dưi pe\ amăng hrơi ngui ngor mơ-ak prong [udah anet amăng plơi pla ala [on. Gông hơmâo 10 ară hre\, [u hơmâo ano\ ruă kiăng đ^ trun. Lơ\m pe\ [ing ta hmư\ 3 er đôc\ anun le\ Đồ Mi Sol lok nao lok rai hăng dưi mơ`i kơtang lơ\m pe\ rơbêh 10 boh gông.

 

Gông B’rưng kiăng kơ ngui mơ-ak, anai le\ gông kiăng pe\ hro\m hăng hơdôm tơlơi adôh kiăng kơ ngă dik dak pơtrut pơsur pran ngui abih pran jua amăng hrơi ngui ngor.

 

Sa boh gông pơko\n dong kar hăng gông B’rưng mơn anun le\ B’rot, ăt pe\ er kar kăi hăng gông B’rưng, anai le\ arăng yua ha mơkrah get ia krô, hơmâo arăng po\n hăng hre\ huai [ơi gông kiăng kơ pe\ mơ`i. Lơ\m pe\ gông [ing ah get ia nao [ơi hlung, anai le\ kiăng pơđot er brơi prong hăng mơ`i rơđah [iă.

 

Ơi A Lít lăi pơthâo gông Brot

 

Ơi A Lít brơi thâo: B’rot arăng pơkra hơmâo 3 ară hre\, dưi ruă er kơtang hăng 5 phím. Gông anai arăng pơkra dưi pe\ lu er [iă, jua gông hmư\ rơnang mơ-ak, lăp djơ\ lơ\m pe\ pơkhăp hro\m hăng c\ing amăng hrơi ngă yang rơbang [udah lơ\m adôh hơdôm tơlơi adôh hmư\ yu\ rơnang, hning rơngo\t.

 

Bơ gông Kơ Ni arăng pe\ kar kăi hăng gông Vi-ô-lông. Anai le\ [ing ta yua gai kriă dui nao dui rai kiăng kơ mơ`i. Gông anai hơmâo ano\ bong arăng pơkra mă hăng kram, dua bơnah hơmâo amăng akă găn nao rai hre\.

 

Ơi A Lít djă pioh bruă mơ`am hơkă rô mơng djuai anai pô

 

Hro\m hăng anun, hơmâo sa hre\ kiăng kơ ngă mơ`i arăng tô nao rai hăng đing lồ ô, hơmâo po\n hăng kl^ jik ro\, anai le\ anih kiăng kơ ruă đ^ kơtang [iă. Mơng anun pơjing rai gông Kơ Ni arăng juăt iâu le\ gông kl^ jik ro\ [udah gông 1 ară hre\. Gông anet anai hơmâo er mơ-ak phara [iă, tui hăng arăng pơkă le\ 5 er yua anun dưi pe\ lu tơlơi adôh mơ-ak.

 

Lăi nao kơ bruă djă pioh gông brô| djuai ania pô, ơi A Lít brơi thâo: “Tơlơi c\ang rơmang prong hloh mơng `u le\ [ing hlăk ai amăng plơi pla amra to\ tui gru grua ơi yă kiăng kơ djă pioh gru grua djuai ania pô. Ră anai, [ing hlăk ai amăng plơi aka [u hor gông brô| tui gru grua djuai ania đơi ôh’’.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương