Nhớ đêm xoang

Tơlơi pơtưh: Hữu Chỉnh – Pơ]eh er adôh: Sỹ Hùng

Pô adôh: Ái Xuân

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương