Hing ang amăng hrơi: 25/11/2020

VOV4.Jarai-Kơtưn amăng bruă wai lăng pơtô hrăm gưl prong, ngă hơbôt hloh amăng bruă git gai, pơphun pơtô hrăm, ngă gêh gal anih hơdip jum dar kơ [ing hrăm gưl prong, je\ giăm, khăp pap; gleng nao kơ bruă pơphun  pơjing bruă mă; je\ giăm kơplah wah anom bruă s^ mơdrô hăng pơsir bruă mă kơ ]ơđai sang hră gưl prong…jing bruă mă phun Sang hră Đại học Tây Nguyên lăi nao amăng mông jơnum pơphun thun hrăm phrâo 2020-2021 pơphun lơ 24/11.

 

Khua sang hră Đại học Tây Nguyên atông hơgor pok thun hrăm phrâo

 

 

Sang hră gưl prong Đại học Tây Nguyên ră anai pơtô brơi rơbêh 10 rơbâo ]ô ]ơđai sang hră gưl prong, hăng 5 mơta bruă hrăm truh gưl nai prin tha, 12 mơta pơtô gah bruă hrăm thạc sĩ laih anun hơdră pơtô chuyên khoa cấp I, 36 mơta bruă hrăm gưl prong, 1 boh sang hră gưl klâo hăng 1 boh sang hră gưl muai ngă tui mơtam.

 

Jao prăk hrăm hră kơ ]ơđai sang hră tơnap tap

 

 

Hăng tơhnal pơkă pơtô hrăm man pơdong jing sang hră hơmâo kơnuih amăng dêh ]ar hăng amăng kual Dap Kơdư kơsem min boh thâo ia rơgơi phrâo hăng pơđ^ tui tơlơi tu\ yua pơtô hrăm; djru klă hloh kơ mơnuih hrăm, kơ ană plơi pla tui hăng rơnoh phun yôm thâo pơ]eh phrâo tu\ yua hăng mut phung.

 

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương