Yêu nhau trọn đời (Khăp na nao)

Tơlơi adoh: Bahnar

Pô adôh: A Đaeh - Y Đa Ly

Să Vinh Quang, plơi prong Kontum, tơring ]ar Kontum

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương