NÔNG HỒNG MINH - CẦN ÓN DÚ BẮC KẠN HẾT ĐẢY LAI THÌNH MẤƯ
Thứ bảy, 08:15, 08/06/2024 CÔNG LUẬN CÔNG LUẬN
Lẻ cần nắt xa thắp, Nông Hồng Minh đạ hết pền lai thình máy mấư. Ết lẻ hết pền thình máy đăm nặm đạ chỏi cần báo ón dú slảnh Bắc Kạn đảy giải Nhì tằng nặm mường chang pày sli “Noọng eng sli căn hết đảy lai thình cúa mấư tằng nặm mường pày tải 18, pi 2022”.
 

 

Lẻ cần nắt xa thắp hết pền lai thình cúa mấư, Nông Hồng Minh (slinh pi 2005, lườn dú phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, slảnh Bắc Kạn) đạ hết pền lai thình cúa chăn đây chang slon slư vạ sle hết ke pện: hết ô tô sle hết ke, hết ăn tai nghe Bluetooth lụ táng chướng bại thình cúa dủng điện chang lườn... Hồng Minh lẩn cạ, slì chải hè pi slon lởp 11, pửa chắc cạ Liên hiệp bại Hội Khoa học vạ Kỵ thuật slảnh Bắc Kạn có pày sli “Noọng eng sli căn hết đảy lai thình cúa mấư slảnh Bắc Kạn pày tải 6, pi 2022”, Minh đạ mai ten pây sli. Noọng hết pền ăn máy đăm nặm đảy bại cần chẩm sli chăn nắt.

 “Noọng lưởc hết ăn nẩy nhoòng noọng hăn đây chang tởi slổng ăn vằn. Hết fiểc chang nặm lẻ chăn dau hí hẩư đang lầu. Nẩy lẻ thình cúa nâng pang hẩư lầu chang xa thắp, cháu chỏi cần chẩp nản tứ bại thình cúa xa ngải, dự thuổn nọi chèn vạ dủng ngải”.

Nông Hồng Minh hẩư chắc, bảt đú hết lẻ noọng tó chẩp máo hù lai dưởng khỏ, ết lẻ sliểu bại thình cúa sle hết. Pạng xảng tỉ, bại xéc slon pang hết tó nắm mì lai, chang pửa xa đảy bại cần xày hết tó nắm ngải. Lăng lai pày hết lẻ Minh đạ vẹ oóc tàng sloóc. Pjom tảy nải hết, cáp xáu bại cằm on vạ pang chỏi tằng chèn cúa tứ pá mé vạ lườn trường, Minh đạ chướng thình cúa lầu hết pền vằn hẳm đây.

Chang pửa hết pền thình máy lẻ Minh tó xường slì ngòi đây, lưởc cúa cái ngám hạp sle hết pền lừ thuổn nọi tải ết vạ dủng đảy chang tởi slổng ăn vằn. Tứ bại ăn búa nhựa PVC vạ bại thình linh kiện điện tử, Minh đạ hết pền thình máy đăm nặm. Thình máy nẩy đăm đảy lẩc, xa thắp vạ phác đảy bại piếng ngàu chang nặm.

Ăn máy Minh hết pền đạ đảy giải Nhì cấp slảnh chang pày sli “Noọng eng sli căn hết đảy lai thình cúa mấư slảnh Bắc Kạn pày tải 6, pi 2022”. Lăng mà đảy slảnh Bắc Kạn lưởc au pây sli chang pày sli cúa tằng nặm mường tói xáu đếch eng vạ noọng đạ khảm quá lai noọng đai đảy giải Nhì pày sli nẩy. Tứ bại mòn hết đảy chăn đây cúa lầu, noọng Minh đạ nhỉn đảy Bằng on cúa Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng on cúa Liên hiệp bại Hội Khoa học vạ Kỵ thuật Việt Nam. Tiến sỵ Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch Liên hiệp bại Hội KH&KT slảnh Bắc Kạn hẩư chắc:

 “Chăn mì tha nả pửa slảnh Bắc Kạn đảy giải nhì cúa tằng nặm mường, tỉ lẻ mừa thình máy đăm nặm cúa noọng Nông Hồng Minh, vạ pjom mì giải nẩy lẻ noọng Minh đạ đảy lưởc khảu slon dú Học viện Kỵ thuật mật mã. Nẩy lẻ bại cần đạ toỏng cóp chăn lai khảu fiểc pjốc tứn tàng hết kin cúa slảnh”.

Pửa ngòa, chang pan chẩp nả on bại cần ón hết híu mừa khoa học vạ công nghệ đảy UBND slảnh Bắc Kạn có hết, Nông Hồng Minh lẻ ết chang 5 cần đảy nhỉn Bằng on cúa UBND slảnh Bắc Kạn vạ tó lẻ ết chang nọi cần ón đảy slảnh Bắc Kạn on lẻ cần ón híu mừa khoa học vạ công nghệ. Cà này Nông Hồng Minh đang slí slon pi đú dú Học viện Kỵ thuật mật mã vạ ăn trường nẩy xẹ lẻ cốc co chỏi Minh slon xam, xa thắp đảy lai them sle pjủc lừ pền cần nâng hết đảy lai thình cúa mấư./.

CÔNG LUẬN

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC