BẢN TỎN RẲP KHÉC THÂNG DƯƠNG CHỒM LỈN LIỂU 6 COÓC DÚ TIN KÉO MÃ PÌ LÈNG
Thứ sáu, 11:02, 23/02/2024 Báo Hà Giang Báo Hà Giang
Bản tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu cúa pỉ noọng cần Mông bản Pả Vi Hạ, xạ Pả Vi, hoẹn Mèo Vạc (Hà Giang) lẻ tỉ nhằng chửc đảy lai cỏ lẻ cúa pỉ noọng cần Mông, dưởng khau phja đây mjảc chắng kha khéc chang vạ noỏc nặm mường pửa thâng búng khau phja slung Mèo Vạc.
 

Bản tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu cúa pỉ noọng cần Mông bản Pả Vi Hạ đảy tẳng có nèm Quyết định sổ 2076 vạ Quyết định sổ 462 cúa UBND slảnh Hà Giang mừa chỏi tối, pố them Đề án “Bản tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu cúa pỉ noọng cần Mông bản Pả Vi Hạ” xạ Pả Vi, hoẹn Mèo Vạc. Bản đảy tẳng có pi 2017 vạ hết pjọm khảu vằn 15.7.2019. Dú tin kéo Mã Pì Lèng, Bản tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu cúa pỉ noọng cần Mông bản Pả Vi Hạ chăn đây mjảc dú búng đin hua đin tỉ nặm mường.

Bản mì 17 lườn rẳp khéc cáp xáu 16 lườn xày căn hết. Thuổn thảy mì 168 vảng nòn đây, 256 chường nòn đuổi căn chang vảng cải vạ đạ mì chèn kin, chèn nòn cúa khéc. Pi 2022, bản rẳp tềnh 200 xiên pày khéc, slu tềnh 60 tỷ mưn, 10 bươn hua pi 2023, rẳp tềnh 250 xiên pày khéc, slu tềnh 70 tỷ mưn.

Sle hết đảy pện tỉ, Ban Ngòi chực vạ bại lườn khai dự chang bản đạ có lai tàng hỉn liểu hẩư khéc pện: Tắm húc phải lanh, slan lấu, hết khèn Mông, pài khai vạ hẩư dim slửa khóa cúa cần Mông; bại thình cúa kin táp tởi cúa cần Mông… chướng tẻo tu lườn, tỉ nòn, lườn pây noỏc hẩư khéc.

Cà này, bản mì 4 lườn đạ chướng tỉ nòn tảy chèn, áp đang da bâư mạy, tỉ tèo tỏt...Noỏc mà, cẳm thứ 6, 7 ăn tuần, nèm cằm slắng cúa khéc, Trung tâm Văn hóa, Thông tin vạ Du lịch hoẹn cáp xáu bạu lườn rẳp khéc có pan xướng hảt sli lượn cúa pỉ noọng sle khéc đảy chồm, đảy tỉnh.

Mì khau phja ăng ắc xáu lai tỉ lỉn liểu chăn đây, fiểc chồm fuông bản cỏn dú Mèo Vạc tan phuối vạ Pả Vi lẻ fiểc chăn cẩn diếu. Đây tải ết lẻ pỉ noọng dú bản cỏn nắm hết dày vạ hết lóa dưởng đây cúa bản cỏn cần Mông Hà Giang chực tẳm lai tởi quá mà./.

Báo Hà Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC