PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH

pỉ noọng slưởng tỉnh bài hảt lăng lẻ roọng điện hẩư chương trình rèo sổ điện thoại 8.6261.5188. Boong khỏi xường slì thả pỉ noọng roọng mà thâng.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH

pỉ noọng slưởng tỉnh bài hảt lăng lẻ roọng điện hẩư chương trình rèo sổ điện thoại 8.6261.5188. Boong khỏi xường slì thả pỉ noọng roọng mà thâng.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀU XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật, vằn 03/12/2023)
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀU XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật, vằn 03/12/2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀU XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật, vằn 03/12/2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀU XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật, vằn 03/12/2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀU XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật, vằn 03/12/2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀU XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật, vằn 03/12/2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (VẰN 26 BƯƠN 11 PI 2023)
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (VẰN 26 BƯƠN 11 PI 2023)

Pỉ noọng slương điếp! Tuần ngám quá boong khỏi vận xường slì đảy cảng cỏ xáu lai pỉ noọng Tày-Nùng lầu dú khóp đin tỉ, nặm mường quá sổ điện thoại 08.626.151.88 vạ Fanpage “Tiếng Tày - Nùng Đài TNVN” dú tềnh Facebook.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (VẰN 26 BƯƠN 11 PI 2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (VẰN 26 BƯƠN 11 PI 2023)

Pỉ noọng slương điếp! Tuần ngám quá boong khỏi vận xường slì đảy cảng cỏ xáu lai pỉ noọng Tày-Nùng lầu dú khóp đin tỉ, nặm mường quá sổ điện thoại 08.626.151.88 vạ Fanpage “Tiếng Tày - Nùng Đài TNVN” dú tềnh Facebook.

 PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH  (Chủ nhật, Ngày 12/11/2023)
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật, Ngày 12/11/2023)

Boong khỏi xo pjom bái bại pỉ noọng đạ roọng điện thâng chương trình. Sle tỉnh lai bài then bài lượn vạ bại tin mừa hết kin cúa pỉ noọng dú lai tỉ chang nặm mường lẻ pỉ noọng hạy lẳp tỉnh đài ăn vằn khảu 8h00, 12h00 vạ 16h30 dú tềnh sóng FM tần sổ 99.5 Mhz (tứ bại trạm phát sóng Mẫu Sơn - Lạng Sơn, trạm Chiêu Lầu Thi - Hà Giang) vạ 103,5 Mhz (tứ trạm phát sóng Nguyên Bình- slảnh Cao Bằng). Lụ khảu fanpage Chương trình tiếng Tày-Nùng Đài Tiếng nói Việt Nam.

 PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH  (Chủ nhật, Ngày 12/11/2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật, Ngày 12/11/2023)

Boong khỏi xo pjom bái bại pỉ noọng đạ roọng điện thâng chương trình. Sle tỉnh lai bài then bài lượn vạ bại tin mừa hết kin cúa pỉ noọng dú lai tỉ chang nặm mường lẻ pỉ noọng hạy lẳp tỉnh đài ăn vằn khảu 8h00, 12h00 vạ 16h30 dú tềnh sóng FM tần sổ 99.5 Mhz (tứ bại trạm phát sóng Mẫu Sơn - Lạng Sơn, trạm Chiêu Lầu Thi - Hà Giang) vạ 103,5 Mhz (tứ trạm phát sóng Nguyên Bình- slảnh Cao Bằng). Lụ khảu fanpage Chương trình tiếng Tày-Nùng Đài Tiếng nói Việt Nam.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn xo 5 bươn 11 pi 2023)
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn xo 5 bươn 11 pi 2023)

Pỉ noọng slương điếp! Tuần ngám quá boong khỏi vận xường slì đảy cảng cỏ xáu lai pỉ noọng Tày-Nùng lầu dú khóp đin tỉ, nặm mường quá sổ điện thoại 08.626.151.88 vạ Fanpage “Tiếng Tày - Nùng Đài TNVN” dú tềnh Facebook.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn xo 5 bươn 11 pi 2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn xo 5 bươn 11 pi 2023)

Pỉ noọng slương điếp! Tuần ngám quá boong khỏi vận xường slì đảy cảng cỏ xáu lai pỉ noọng Tày-Nùng lầu dú khóp đin tỉ, nặm mường quá sổ điện thoại 08.626.151.88 vạ Fanpage “Tiếng Tày - Nùng Đài TNVN” dú tềnh Facebook.

THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH (Ngày 22/10/2023)
THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH (Ngày 22/10/2023)

Pỉ noọng slương điếp! Chang kỉ vằn ngám quá boong khỏi nhỉn đảy lai pày roọng điện cúa pỉ noọng slắng cằm slưởng đảy tình bại bài then, lượn tọ nhoòng slì phát sóng chương trình ăn vằn mì noọi boong khỏi xằng phát đảy lẹo bại bài pỉ noọng slắng. Ngầư pỉ noọng rẳp tỉnh chang fấn pỉ noọng tỉnh đài xáu chương trình tuần nẩy nớ.

THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH (Ngày 22/10/2023)

THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH (Ngày 22/10/2023)

Pỉ noọng slương điếp! Chang kỉ vằn ngám quá boong khỏi nhỉn đảy lai pày roọng điện cúa pỉ noọng slắng cằm slưởng đảy tình bại bài then, lượn tọ nhoòng slì phát sóng chương trình ăn vằn mì noọi boong khỏi xằng phát đảy lẹo bại bài pỉ noọng slắng. Ngầư pỉ noọng rẳp tỉnh chang fấn pỉ noọng tỉnh đài xáu chương trình tuần nẩy nớ.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH

Boong khỏi chăn hôn hỉ pửa ăn vằn, chương trình khay heng tiểng Tày-Nùng cúa Đài Cằm phuối VN phát sóng xưởng slì đảy pỉ noọng cần Tày-Nùng lầu dú khóp mọi tỉ chang nặm mường lẳp tỉnh vạ mì bại cằm toỏng cóp chăn đây hẩư chương trình. Ết lẻ chang chương trình “Xướng then, sli, lượn vằn hang tuần” đạ đảy chăn lai pỉ noọng nắt điếp. Mòn nẩy đạ pang hẩư bại BTV mì them slim ki tảy khỏ sle hết chương trình vằn cảng đây hẩư pỉ noọng đảy tỉnh.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH

Boong khỏi chăn hôn hỉ pửa ăn vằn, chương trình khay heng tiểng Tày-Nùng cúa Đài Cằm phuối VN phát sóng xưởng slì đảy pỉ noọng cần Tày-Nùng lầu dú khóp mọi tỉ chang nặm mường lẳp tỉnh vạ mì bại cằm toỏng cóp chăn đây hẩư chương trình. Ết lẻ chang chương trình “Xướng then, sli, lượn vằn hang tuần” đạ đảy chăn lai pỉ noọng nắt điếp. Mòn nẩy đạ pang hẩư bại BTV mì them slim ki tảy khỏ sle hết chương trình vằn cảng đây hẩư pỉ noọng đảy tỉnh.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn xo 8 bươn 10 pi 2023)
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn xo 8 bươn 10 pi 2023)

Ăn vằn, quá Fanpage dú tềnh Facebook mì cằm Keo lẻ “Tiếng Tày-Nùng Đài Tiếng nói Việt Nam”, boong khỏi xường slì nhỉn đảy bại cằm slắng chăn slim cúa pỉ noọng tỉnh Đài dú khóp đin tỉ nặm mường. Tỉ tó lẻ bại cằm slắng cạ chăn đây slim sle boong khỏi tảy nải slon xam, hết fiểc vằn cảng đây them.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn xo 8 bươn 10 pi 2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn xo 8 bươn 10 pi 2023)

Ăn vằn, quá Fanpage dú tềnh Facebook mì cằm Keo lẻ “Tiếng Tày-Nùng Đài Tiếng nói Việt Nam”, boong khỏi xường slì nhỉn đảy bại cằm slắng chăn slim cúa pỉ noọng tỉnh Đài dú khóp đin tỉ nặm mường. Tỉ tó lẻ bại cằm slắng cạ chăn đây slim sle boong khỏi tảy nải slon xam, hết fiểc vằn cảng đây them.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn 24 bươn 9 pi 2023)
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn 24 bươn 9 pi 2023)

Chăn slim pjom bái bại cằm toỏng cóp cúa pỉ noọng tỉnh đài xẩư quây. Boong khỏi ngầư vận nhỉn đảy lai cằm slắng them cúa pỉ noọng tỉnh đài dú khóp mọi tỉ chang tằng đin mường, ết lẻ bại pỉ noọng lầu pây quây đin tỉ, cốc co. Sổ điện thoại cúa chương trình lẻ 08.626.151.88 xường slì thả pỉ noọng roọng mà thâng.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn 24 bươn 9 pi 2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn 24 bươn 9 pi 2023)

Chăn slim pjom bái bại cằm toỏng cóp cúa pỉ noọng tỉnh đài xẩư quây. Boong khỏi ngầư vận nhỉn đảy lai cằm slắng them cúa pỉ noọng tỉnh đài dú khóp mọi tỉ chang tằng đin mường, ết lẻ bại pỉ noọng lầu pây quây đin tỉ, cốc co. Sổ điện thoại cúa chương trình lẻ 08.626.151.88 xường slì thả pỉ noọng roọng mà thâng.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (CHỦ NHẬT, VẰN XO 10 BƯƠN 9 PI 2023)
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (CHỦ NHẬT, VẰN XO 10 BƯƠN 9 PI 2023)

Chang tuần ngám quá, boong khỏi vận nhỉn đảy lai cằm on, chia vai cúa pỉ noọng vạ bại cằm toỏng cóp chăn slim cúa pỉ noọng tỉnh đài roọng thâng số điện thoại 08.626.151.88. Pjom mì bại cằm toỏng cóp pện tỉ đạ chỏi boong khỏi tảy nải hết chương trình vằn cảng đây them.

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (CHỦ NHẬT, VẰN XO 10 BƯƠN 9 PI 2023)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (CHỦ NHẬT, VẰN XO 10 BƯƠN 9 PI 2023)

Chang tuần ngám quá, boong khỏi vận nhỉn đảy lai cằm on, chia vai cúa pỉ noọng vạ bại cằm toỏng cóp chăn slim cúa pỉ noọng tỉnh đài roọng thâng số điện thoại 08.626.151.88. Pjom mì bại cằm toỏng cóp pện tỉ đạ chỏi boong khỏi tảy nải hết chương trình vằn cảng đây them.