Đợ bha ar xrặ: CƠ CHẾ LA LAY HÂN ĐOO ĐOỌNG ĐÀ NẴNG CHOOM PA DƯR ĐƠƠH LÂH MƠ
Thứ ba, 09:06, 11/06/2024 Trường Xuân-Thanh Hà/VOV miền Trung Trường Xuân-Thanh Hà/VOV miền Trung
Tơợ lâh 5 c’moo bhrợ têng Nghị quyết 43 âng Bộ Chính trị, Đà Nẵng dzợ lưm k’đhap coh đhr’năng k’đhap đăh cơ chế, chính sách

 

Coh xa nay bh’rợ prá xay đhị Pr’họp g’luh 7, Quốc hội Khoá XV xoọc ta bhrợ đhị Hà Nội, apêê Đại biểu Quốc hội xoọc prá xay ooy xa nay Dự thảo Nghị quyết âng Quốc hội ooy tổ chức chính quyền đô thị lâng bhrợ lêy muy bơr cơ chế, chính sách la lay pa dưr thành phố Đà Nẵng.

T’mêê đâu, t’ngay 23 c’xêê 5 c’moo 2024, Bộ Chính trị ơy bhrợ Kết luận số 79-KL/TW ooy xa nay xay bhrơ cớ cơnh xa nay Nghị quyết 43 âng Bộ Chính trị Khoá XII ooy xa nay xay bhrợ lâng pa dưr thành phố Đà Nẵng tước c’moo 2030, cr’noọ bh’rợ tước c’moo 2045. Ting n’năc, Bộ Chính trị năc xay cớ râu chr’năp pa bhlâng âng thành phố Đà Nẵng coh zr’lụ Bắc Trung bộ - Toor biển Trung bộ lâng coh prang k’tiếc k’ruung.

Pazêng c’lâng xa nay, Nghị quyết, Quy hoạch âng Trung ương zêng xay moon Đà Năng năc đhị bha lâng, vêy chr’năp pa bhlâng ha prang zr’lụ, hân đhơ cơnh đêêc năc cơ chế la lay liêm choom bhlâng ha Đà Nẵng choom pa dưr k’rơ lâh mơ năc căh ơy ghít, muy bơr râu xa nay căh dzợ crêê cơnh lâng râu la lua.

Tơợ bấc cơnh râu la lua âng muy thành phố vêy chr’năp năc zr’lụ k’đơơng, c’bhuh phóng viên Trường Xuân - Thanh Hà, ắt đhị zr’lụ miền Trung bhrợ đợ bha ar xrặ: “Cơ chế la lay hân đoo đoọng Đà Nẵng choom pa dưr đơơh lâh mơ”. Coh t’ruih bêl đâu, azi xay truih bha ar xrặ tr’nơớp lâng pr’zớc “Thành phố “K’đơơng, k’âng” căh n’năl cơnh chêêc xay bhrợ bêl cơ chế căh dzợ crêê liêm”.

BHA AR XRẶ 1: THÀNH PHỐ “K’ĐƠƠNG, K’ÂNG” CĂH N’NĂL CƠNH CHÊÊC XAY BHRỢ BÊL CƠ CHẾ CĂH DZỢ CRÊÊ LIÊM

Ting cơnh số liệu đăn đâu xay p’căh, đhr’năng kinh tế - xã hội âng Đà Nẵng tơợ c’moo 2019 tước nâu cơy vêy u xiêr. Coh 3 c’moo ahay, đhr’năng pa dưr trung bình âng thành phố Đà Nẵng năc đhiệp 5,56%; râu pa dưr âng công nghiệp đhiệp bơơn 0,5%; pazêng bh’rợ tr’nêng n’lơơng vêy đợ pa dưr căh crêê cơnh cr’noọ.

Xoọc đâu, râu pa dưr âng kinh tế âng Đà Nẵng căh ơy dal; đợ ga măc âng kinh tế năc dzợ k’tứi. Zr’lụ Công nghiệp lâng xây dựng vêy đợ chr’năp pa dưr năc công xiêr, xiêr tơợ 24,92%GRDP c’moo 2011 xiêr dzợ 18,50% GRDP coh c’moo 2023. Ha dzợ, coh zr’lụ Dịch vụ c’moo 2023 vêy đợ GRDP mơ 70,35% GRDP t’piing lâng dịch vụ cơnh ty đanh ahay công k’đháp choom bhrợ t’vaih k’rơ lâh mơ ooy râu pa dưr âng kinh tế.

Râu k’đhap tr’nơớp năc đợ cơ cấu kinh tế Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ Nông nghiệp lâng bh’rợ pa dưr kinh tế coh xoọc đâu âng thánh phố k’đháp choom bhrợ t’vaih râu pa dưr đơơh, nhâm mâng ha dang căh vêy pazêng cơ chế chính sách chr’năp liêm lâh mơ.

Đà Nẵng năc ơy tơớp n’leh bấc râu căh liêm choom lâng lum bấc râu zr’năh k’đhap. Râu pr’đươi chr’năp liêm ting t’ngay u xroóch, bấc xa nay bh’rợ căh liêm choom năc dưr vaih coh muy đô thị ga măc xoọc pa dưr năc dưr vaih râu zr’năh k’đhap.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương prá xay: “Đợ ga măc âng kinh tế âng thành phố dzợ căh lâh mơ; râu ta bhúch GRDP zazum âng muy cha năc coh thành phố t’piing lâng râu zazum âng prang k’tiếc k’ruung vêy ta pa hêệp đơơh bhlâng; muy bơr râu zr’năh k’đhap coh bh’rợ pa dưr đô thị căh ơy vêy ta bhr’lậ pa liêm”.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, manuyh coh Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, zên prặ k’tiếc k’ruung prá xay, tơợ c’moo 2003 tước c’moo 2018, thành phố Đà Nẵng ơy đươi râu liêm choom âng đay năc vêy bấc k’tiếc bêl bhrợ pa đơơh bh’rợ đô thị hoá, bhrợ t’vaih râu bơơn pay pa chô ooy ngân sách z’zăng bấc đoọng bhrợ têng c’lâng p’rang đong xang. Tước nâu cơy, k’tiếc năc lứch ặ lâng đợ râu bơơn pay pa chô ooy ngân sách công m’bứi: “Ooy cơ cấu kinh tế, Đà Nẵng pa dưr du lịch liêm choom bhlâng lâng du lịch k’tiếc k’bunh, hân đhơ cơnh đêêc năc ađoo căh vêy u bấc coh thị trường. Tu cơnh đêêc năc pa dưr lâng vêy c’lâng bh’rợ ghít năc ng’bhrợ công nghiệp, râu đêêc năc công nghiệp công nghệ dal, năc điện tử, viễn thông. Nâu cơy ahêê prá xay ghít lâh mơ năc ooy công nghiệp bán dẫn, tr’xăl t’mêê ta béch g’lăng”.

Râu la lua âng pr’ắt tr’mông năc vêy bấc râu tr’xăl. Bơơn lêy râu liêm choom ooy k’tiếc k’bunh ting t’ngay căh dzợ lâh liêm choom, pa dưr du lịch năc mơ a tôh ooy thị trường, ha dợ chroi đoọng ooy râu pa dưr căh lâh bấc, thành phố Đà Nẵng ơy t’bhlâng bhr’lậ bh’rợ pa dưr kinh tế.

Hân đhơ cơnh đêếc, coh cr’chăl tr’xăl t’mêê bh’rợ kinh tế năc Đà Nẵng lum zr’năh k’đhap bấc bhlâng ooy thể chế chính sách. Pazêng cơ chế, chính sách la lay coh Nghị quyết 119 c’moo 2020 âng Quốc hội đớc đoọng ha Đà Nẵng năc m’bứi pa bhlâng, căh ơy choom bhrợ t’vaih c’rơ pa dưr kinh tế - xã hội âng thành phố choom vaih k’rơ, vêy cơnh cậ muy bơr cơ chế căh ơy ng’đươi dua coh râu la lua.

Lâng xang 5 c’moo xay bhrợ cơnh Nghị quyết 43 âng Bộ Chính trị, Đà Nẵng dzợ căh n’năl cơnh xay bhrợ coh râu zr’năh k’đhap âng cơ chế, chính sách. Pazêng râu xa nay coh xoọc đâu căh ơy zập prang lứch đợ râu xa nay bh’rợ vaih p’xoọng, muy bơr râu xa nay căh dzợ crêê cơnh lâng râu la lua. Tiến sĩ Huỳnh Huy Hoà, Viện trưởng Viện pa chăp ch’mêệt lêy pa dưr kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng prá xay: “Râu zr’năh k’đhap pa bhlâng lâng thành phố Đà Nẵng năc ooy k’tiếc k’bunh ting t’ngay ting m’bứi t’piing lâng pazêng vel đong n’lơơng. Ba bi cơnh thành phố ta đang k’dua, k’đơơng apêê tước k’rong bhrợ năc đoo bêl apêê tước năc vêy zập ooy k’tiéc k’bunh, đhị liêm buôn, năc nâu đoo coh xoọc đâu zr’năh k’đháp bhlâng. Râu zr’năh k’đhap n’nâu năc bhrợ râu zr’năh k’đhap n’lơơng”.

C’xêê 10/2020, thành phố n’nâu tơớp bhrợ Dự án Zr’lụ Công viên phần miền số 2, xay moon năc glặp đoọng ha k’dâng 6 r’bhâu bh’rợ tr’nêng ooy công nghệ thông tin, pr’đươi công nghệ số… Năc bấc chu ta đang k’dua, đấu giá căh liêm choom, Đà nẵng năc bhrợ têng đươi ooy zên ngân sách thành phố. Tu cơnh đêêc, dự án Zr’lụ Công viên phần mềm số 2 năc cr’van zazum; ha dợ, pazêng xa nay âng pháp luật ooy k’đhơợng lêy đươi dua cr’van đong xang coh bh’rợ công nghệ thông tin năc căh ơy vêy Chính phủ xay bhrợ. Lâng ting cơnh Luật Cr’van zazum năc căh đoọng vặ đợ cr’van vêy ta bhrợ đươi tơợ ngân sách nhà nước.

Râu zr’năh k’đhap n’nâu năc bhrợ ha dự án Zr’lụ Công viên phần mềm số 2 vêy ta bhrợ lâng đợ zên bhrợ k’r’bhâu tỷ đồng xoọc đâu năc căh ơy vêy ta đoọng đươi dua. Thành phố Đà Nẵng bấc chu ta đang moon ooy Thủ tướng Chính phủ, pazêng bộ ngành Trung ương zooi bhr’lậ zr’năh k’đhap ta moon n’têh ky. Hân đhơ cơnh đêêc, Đà Nẵng năc dzợ lum zr’năh k’đhap bêl apêê k’rong bhrợ kiêng mót bhrợ bhiệc đhị Zr’lụ Công viên phần mềm số 2 năc ng’đươi ooy bh’rợ đấu giá.

Xa nay xay bhrợ coh râu zr’năh k’đhap âng cơ chế, p’căn Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch lâng Đầu tư lâng t’cooh Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin lâng Truyền thông thành phố năc prá xay cơnh đâu:

-“Ting cơnh Luật Cr’van zazum coh xoọc đâu năc căh đoọng đợ cr’van vêy ta bhrợ đươi tơợ ngân sách nhà nước ha dzợ năc đoọng vặ.”

-“Sở công bơơn xơợng bấc p’rá xa nay ta đang moon âng apêê doanh nghiệp, pa bhlâng năc apêê k’rong bhrợ tơợ k’tiếc k’ruung n’lơơng công cơnh pazêng doanh nghiệp coh k’tiếc k’ruung ooy bh’rợ bhrợ t’bhưah zr’lụ pa dưr”.

Ha dzợ đợ râu liêm choom âng k’tiếc k’bunh năc căh dzợ lâh năc coh cr’chăl đanh đươnh, bấc pa bhlâng dự án, công trình vêy ta bhrợ đhị zr’lụ thành phố dưr zih, crêê ooy pazêng vụ án, kết luận thanh tra, kiểm toán… bhrợ râu zr’năh k’đhap bấc pa bhlâng co bh’rợ k’đơơng t’pâh apêê tước k’rung bhrợ công cơnh ng’dua ắt pa bhrợ lâng apêê k’rong bhrợ ơy ắt pa bhrợ coh Đà Nẵng tơợ đanh. Ha dang pazêng râu zr’năh k’đhap n’nâu vêy ta bhr’lậ năc bơơn pa dưr c’rơ xay bhrợ ta xay moon đớc tước 100 r’bhâu tỷ đồng. Ting cơnh Tiến sĩ Trần Đình Thiên, bêl ahay bhrợ Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam nâu đoo công năc râu zr’năh k’đhap ga măc bhrợ ha râu pa dưr âng thành phố năc dưr ta tâng: “Đà Nẵng năc xay bhrợ, bhr’lậ bấc kết luận thành tra, ch’mêệt lêy, coh đêêc vêy bấc râu zr’năh k’đháp z’lâh thẩm quyền xay bhrợ. Tước nâu cơy bh’nơơn la lua năc căh ơy crêê cơnh cr’noọ, bhrợ ta uah, k’đêệng coh xa nay bh’rợ pa đhuông c’rơ đoọng ha bh’rợ k’rong bhrợ pa dưr.”

Ting cơnh xa nay bh’rợ pa chăp ch’mêệt lêy đăn đâu đoọng lêy, k’rong bhrợ zazum âng Trung ương đớc đoọng ha Đà Nẵng xiêr 10 t’piing ha riêng t’piing lâng pazêng tỉnh, thành phố n’lơơng. Lâng bh’rợ tr’nêng t’mêê, k’đhap, đơơh hân, thành phố ơy đơơh loon pa chăp ch’mêệt lêy, xay moon năc tu ta bhúch xa nay xay moon âng pháp luật, tu cơnh đêêc năc căh ơy vêy mr’cơnh cr’noọ xa nay âng pazêng bộ, ngành crêê tước. T’cooh Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng prá xay, năc choom vêy cớ chế la lay liêm choom lâh mơ, bhrợ t’vaih c’rơ t’mêê đoọng ha Đà Nẵng pa dưr đơơh lâh mơ: “Tơợ bh’rợ k’rong xay 5 c’moo xay bhrợ cơnh Nghị quyết 43 năc vêy bấc râu cr’noọ xa nay năc Nghị quyết 43 xay moon năc thành phố Đà Nẵng zêng căh choom xay bhrợ. Ha dang căh vêy pazêng cơ chế liêm choom lâh mơ, la lay năc Đà Nẵng căh choom xay bhrợ pazêng cr’noọ xa nay Nghị quyết âng Bộ Chính trị, âng Trung ương ta đang k’dua”.

Bhr’lậ pazêng râu zr’năh k’đhap tơợ râu la lua âng thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xay moon ghít năc t’bhlâng bhr’lậ ooy thể chế, chính sách, pháp luật xoọc bhrợ zr’năh k’đhap ooy râu pa dưr âng thành phố Đà Nẵng, ting pa đhuông c’rơ, pa dưr râu liêm choom âng muy thành phố du lịch, zr’lụ m’pâng âng zr’lụ miền Trung: “Ooy xa nay năc acu lêy chính sách vêy ta bhrợ t’vaih năc choom bhr’lậ đơơh loon pazêng râu zr’năh k’đháp ooy thể chế, chính sách, pháp luật xoọc bhrợ zr’năh k’đhap ooy râu pa dưr âng thành phố Đà Nẵng. Thành phố kiêng Trung ương bhr’lậ pazêng râu zr’năh k’đhap n’nâu năc đươi ghít ooy xa nay pháp luật đoọng bhr’lậ, đươi h’cơnh ooy. Hân đoo âng Thủ tướng, Chính phủ năc Chính phủ bhr’lậ pa liêm. Hân đoo âng Quốc hội prá xay năc prá xay đơơh đoọng Đà Nẵng choom pa dưr đơơh, nhâm mâng”./.

Loạt bài: CƠ CHẾ ĐẶC THÙ NÀO CHO ĐÀ NẴNG TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN

Trong chương trình nghị sự tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV đang diễn ra tại Hà Nội, các Đại biểu Quốc hội đang thảo luận nội dung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Mới đây, ngày 23 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 79-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị Khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí chiến lược và tầm quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong vùng Bắc Trung bộ - Duyên hải Trung bộ và cả nước.

Các chủ trương, Nghị quyết, Quy hoạch của Trung ương đều xác định Đà Nẵng là trung tâm, vai trò hạt nhân của cả vùng  nhưng cơ chế đặc thù có tính vượt trội cho Đà Nẵng bứt phá thì chưa rõ ràng, một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

Từ thực tiễn sinh động của một thành phố có vai trò “đầu tàu”,  nhóm Phóng viên Trường Xuân-Thanh Hà, thường trú khu vực miền Trung thực hiện loạt bài: “Cơ chế đặc thù nào cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển”. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi phát bài đầu tiên với nhan đề: “Thành phố “đầu tàu” loay hoay trong điểm nghẽn cơ chế”.

BÀI 1: THÀNH PHỐ “ĐẦU TÀU” LOAY HOAY TRONG ĐIỂM NGHẼN CƠ CHẾ

Theo số liệu gần đây cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội của Đà Nẵng từ năm 2019 đến nay có phần suy giảm. Trong 3 năm qua, mức tăng trưởng trung bình của thành phố Đà Nẵng chỉ đạt 5,65%; tăng trưởng công nghiệp chỉ đạt 0,5%; các ngành nghề khác có mức tăng trưởng không như kỳ vọng.

Hiện nay, tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng chưa cao; quy mô kinh tế vẫn còn nhỏ. Khu vực Công nghiệp và xây dựng có tỷ trọng giá trị gia tăng (GTGT) giảm dần, giảm từ 24,92% GRDP năm 2011 xuống còn 18,50% GRDP năm 2023. Trong khi đó, khu vực Dịch vụ năm 2023 có GTGT chiếm 70,35% GRDP với các dịch vụ “truyền thống” cũng khó tạo ra sự đột phá về tăng trưởng kinh tế.

Điểm nghẽn đầu tiên đó là cơ cấu kinh tế Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ Nông nghiệp và mô hình phát triển kinh tế hiện tại của thành phố Đà Nẵng khó tạo ra mức tăng trưởng nhanh, bền vững nếu không có những cơ chế chính sách đột phá, vượt trội.

Đà Nẵng bắt đầu bộc lộ nhiều bất cập và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dư địa, nguồn lực phát triển cạn dần, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh tại một đô thị lớn đang phát triển trở thành điểm nghẽn.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: “Quy mô kinh tế của thành phố còn nhỏ; chênh lệch GRDP bình quân đầu người của thành phố so với bình quân vùng và cả nước đang thu hẹp nhanh; một số điểm nghẽn trong phát triển đô thị chưa được giải quyết”.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia nhận xét, từ năm 2003 đến năm 2018, thành phố Đà Nẵng tận dụng được lợi thế “quỹ đất vàng” khi đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tạo ra nguồn ngân sách đủ lớn đầu tư cho phát triển hạ tầng. Đến nay, quỹ đất đã hết và nguồn thu cho ngân sách cũng hạn chế: “Về cơ cấu kinh tế, Đà Nẵng phát triển du lịch rực rỡ với du lịch bất động sản, nhưng nó có giới hạn về thị trường. Do đó phải phát triển và định hướng rất rõ là đi vào công nghiệp, đó là công nghiệp công nghệ cao, là điện tử, viễn thông. Bây giờ ta nói rõ hơn là về công nghiệp bán dẫn, đổi mới sáng tạo”.

Thực tiễn cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Nhận thấy dư địa về đất đai ngày càng hạn chế, phát triển du lịch có giới hạn về thị trường mà đóng góp cho tăng trưởng không cao, thành phố Đà Nẵng đã tập trung tái cấu trúc mô hình phát triển kinh tế.  

Thế nhưng, trong quá trình đổi mới mô hình kinh tế thì Đà Nẵng lại gặp nhiều vướng mắc về thể chế chính sách. Các cơ chế, chính sách đặc thù trong Nghị quyết 119 năm 2020 của Quốc hội dành cho Đà Nẵng là rất ít, chưa tạo ra các động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thậm chí một số cơ chế chưa thực hiện được trên thực tế.

Và sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng vẫn loay hoay trong những điểm nghẽn cơ chế, chính sách. Các quy định hiện hành chưa bao quát hết các vấn đề phát sinh, một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Tiến sĩ Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến: “Ảnh hưởng lớn đối với thành phố Đà Nẵng là vấn đề đất đai ngày càng hạn chế so với các địa phương khác. Ví dụ như thành phố kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược thì khi họ tới phải có đủ điều kiện về đất đai, vị trí thuận lợi nhưng cái này hiện nay rất là vướng. Những cái nghẽn này sẽ kéo theo những cái nghẽn khác”.

Tháng 10/2020, thành phố này khởi công Dự án Khu Công viên phần mềm số 2, dự kiến đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, sản phẩm công nghệ số... Sau nhiều lần kêu gọi đầu tư, đấu giá không thành công, Đà Nẵng quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố. Vì vậy, dự án Khu Công viên phần mềm số 2 là tài sản công; trong khi đó, các quy định của pháp luật về quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn chưa được Chính phủ ban hành. Và theo Luật Tài sản công thì không cho phép tài sản đầu tư từ ngân sách nhà nước rồi đem cho thuê.

Điểm nghẽn này làm cho dự án Khu Công viên phần mềm số 2 được xây xong phần thô được đầu tư cả ngàn tỷ đồng hiện vẫn chưa đưa vào sử dụng. Thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương quan tâm tháo gỡ vướng mắc vừa nêu. Tuy nhiên, Đà Nẵng lại gặp vướng mắc khi các nhà đầu tư muốn vào làm việc tại Khu Công viên phần mềm số 2 phải thông qua đấu giá.

Chuyện loay hoay trong điểm nghẽn cơ chế, bà Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng giải thích như thế này:

- “Theo Luật Tài sản công hiện nay thì không cho phép đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước để đem đi cho thuê.”

- “Sở cũng nhận được rất nhiều yêu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp trong nước về mở rộng không gian phát triển”.

Trong khi dư địa đất đai rất hạn chế thì trong một thời gian dài, rất nhiều dự án, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố bị đình trệ, vướng mắc do liên quan các vụ án, kết luận thanh tra, kiểm toán… ảnh hưởng không nhỏ trong việc thu hút đầu tư cũng như giữ chân các nhà đầu tư từng gắn bó với Đà Nẵng. Nếu những vướng mắc này được khơi thông sẽ giải phóng nguồn lực phát triển ước tính đến 100.000 tỷ đồng. Theo Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đây cũng là điểm nghẽn lớn khiến mức độ tăng trưởng của thành phố bị chững lại: “Đà Nẵng phải giải quyết, khắc phục nhiều kết luận thanh tra, điều tra, trong đó nhiều vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền giải quyết. Đến nay kết quả thực hiện vẫn chưa đạt được như mong muốn, gây lãng phí, ách tắc trong khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển”.

Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, đầu tư công của Trung ương dành cho Đà Nẵng giảm 10 phần trăm so với các tỉnh, thành phố khác. Đối với một số việc mới, phức tạp, cấp thiết, thành phố đã chủ động nghiên cứu, đề xuất nhưng do thiếu các quy định của pháp luật nên chưa nhận được sự đồng ý của các bộ, ngành liên quan. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, nên có những cơ chế đặc thù mang tính vượt trội, đột phá, tạo động lực mới cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển: “Qua tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 43 thì rất nhiều chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết 43 đặt ra thì thành phố Đà Nẵng đều không đạt được. Nếu không có các cơ chế đột phá, đặc thù thì Đà Nẵng sẽ không đạt được các  mục tiêu mà Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương đã đặt ra”.

Giải quyết những điểm nghẽn từ thực tiễn của thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định cần tập trung tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thể chế, chính sách, pháp luật đang cản trở sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, góp phần khơi thông nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh một thành phố du lịch, trung tâm của khu vực miền Trung: “Về quan điểm thì tôi thấy chính sách ban hành cần tập trung tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thể chế, chính sách, pháp luật đang cản trở tiến trình phát triển của thành phố Đà Nẵng. Thành phố muốn Trung ương tháo gỡ những cái vướng mắc này phải căn cứ vào pháp luật để tháo gỡ, vận dụng như thế nào. Cái nào thuộc về Thủ tướng, Chính phủ thì Chính phủ quyết. Cái nào thuộc về Quốc hội quyết thì quyết định sớm cho Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững”.

Ngày 31/5/2024 vừa qua, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thay mặt Chính phủ báo cáo tóm tắt một số nội dung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Vậy cơ chế đặc thù nào để giúp Đà Nẵng sớm trở thành thành phố “đầu tàu” cho cả vùng, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong chương trình tiếp theo./.

Trường Xuân-Thanh Hà/VOV miền Trung

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC