Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

            VOV4.Mnông- Ôi nar naơ 19/11, ta nkuăl [on têh Đà Lạt, n’gor Lâm Đồng, mpôl hăn kan bâh rnâng kan nt^m leo Trung ương mpeh njrăng rdâng nău sa nkhiăn sa [er yor wa Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, viện kiểm sát nhan dân gâl têh [ư kruanh leo hăn le\ leo [ư rơh r[u\n nchră mbơ nău ntru\nh ua\nh nđôi mpeh nău kan njrăng sa nkhiăn sa [er ta du đê|| gâl uỷ, ntu\k leo kan đảng n’hanh ntu\k kan têh bâh n’gor Lâm Đồng. t^ng ne\, bâh nar 4/12 tât 12/12, mpôl pah kan bâh rnâng kan nt^m leo Trung ương mpeh njrăng nău sa nkhiăn sa [er mbra geh [ư ua\nh nđôi du đê| gâl uỷ, ntu\k leo kan đảng n’hanh ntu\k kan têh bâh n’gor Lâm Đồng mpeh nău leo kan, nt^m đă đah nău kan dơn, doh rklaih nău mbơh, nău tih mpeh nu^h tih n’hanh dăn đă phong dôih geh tât nău nu^h tih mpeh mât đăp mpăn wa\ng sa, nău kan, mât ua\nh nău geh dơn, doh rklaih nău mbơh nu^h tih tâm ban kơt ăp nău kan tâm rgop [ư t^ng, nău geh ndâk nsơm ăp nău hôm klen khan, nău mô dơi, doh rklaih ăp nkô| nău geh tât nu^h tih mpeh sa nkhiăn, sa [er, nău wa\ng sa yor ăp mpôl kan ua\nh nđôi bâh rnâng kan nt^m leo geh saơ, dăn đă.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng