Tăng ngăn hâi: 1/8/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Mustafa al-Kadhimi, Ngế pro xiâm hnê ngăn Iraq nếo krếo thế re\ng tơku\m po rah xo kăn xiâm pơkuâ tơnêi têa a hâi lơ 6/6 hơnăm kơ’nâi (hdrối 1 hơnăm tâng pơchông [a\ pơkâ). Re\ng tâ ph^u cho môi tung mâu tơdroăng pơkâ dêi mơngế tríu tơtrâ Chin phuh Iraq. Khế 5 kố nah, pôa Mustafa al-Kadhimi hiăng châ Kuo#k ho#i rah xo vâ pơkuâ môi Chin phuh la ngiâ tung tơdroăng re\ng tơku\m po tâ ph^u.

Ngế ki châ rah xo to pro kăn apoăng, pôa Adel Abdul Mahdi hiăng pâ pơtê cheăng xua tô tuăn dêi mâu roh tríu tơkêk tơtrâ Chin phuh a khế 12 hơnăm nah. Khu lâp kong têa kheăn kơdeăn tơbleăng dêi pôa Mustafa al-Kadhimi drêng tối, roh tâ ph^u kô thăm mơnhông ‘’tơdroăng ki tơniăn [a\ kuăn pơlê pơkuâ dêi hnoăng cheăng hên tâ‘’ a Iraq.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng