Hing ang amăng hrơi: 13/1/2021

VOV4.Jarai-Hơdôm hrơi rơnu] thun 2020, hơdôm rơtuh ]ô ]ơđai [u klă drơi jăn kơhak mơbah [ah tơ[ông amăng tơring ]ar Dak Lak lăi pha hăng kual Dap Kơdư hnun mơ\n hok mơak biă mă lơ\m hơmâo hơdră djru bra] ngă pơhiam glăi [o# mơta ]ơđai [ah tơ[ông huăi mă prăk ôh. Bruă mă anai yôm biă mă yua Keh prăk djru ]ơđai muai tơring ]ar Dak Lak ngă hrom anom bruă anăn Operation Smile Việt Nam hăng Sang ia jrao prong kual Dap Kơdư pơphun.

Hăng tơlơi ]ang rơmang ba glăi hnong [o# mơta hiam, tơlơi tlao hok kơ ]ơđai muai [u tơphă, amăng blan 12 thun 2020, Keh prăk djru ]ơđai muai tơring ]ar Dak Lak ngă hrom anom bruă Operation Smile Việt Nam, Sang ia jrao prong kual Dap Kơdư pơphun jơnum hơdră pơkă lăng laih anun bra] pơjrao ngă hiam glăi [o# mơta kơ ]ơđai [ah tơ[ông [u mă prăk ôh [ơi 7 boh tơring ]ar kual Tong krah hăng Dap Kơdư. Anai le\ thun tal 6 na nao mơtam anom bruă Operation Smile ngă hrom Keh prăk djru ]ơđai muai tơring ]ar Dak Lak ngă tui hơdră anai. Tui hăng anun, hơmâo năng ai 150 ]ô ]ơđai muai kơhak amăng bah [ah tơ[ông mơ\ng muai [ơi Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak, Dak Nông, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên hơmâo pơkă lăng pơjrao h^.

Hơdôm [ing tơnap tap hloh, arăng djru abih rơnoh prăk bra] pơjrao [ơi sang ia jrao prong kual Dap Kơdư. Hơdôm wơ\t bra] pơjrao anai yua kơ [ing ơi ia jrao mơ\ng sang ia jrao prong Đại học Y Dược [ôn prong Hồ Chí Minh, sang ia jrao Răng-Hàm Mặt gơnong dlông pơ Hà Nội, sang ia jrao prong Hữu Nghị Việt Nam-Cu Ba, sang ia jrao ling tơhan gơnong dlông 108, sang ia jrao Hữu Nghị Việt Đức ngă hrom…..rơngiao kơ anun, hơdră anai do\ djru prăk đ^ rơdêh, prăk [ong huă kơ ]ơđai arăng pơjrao hăng mơnuih sang ano\ nao hrom amăng hơdôm hrơi bra] pơjrao ]ơđai [ah tơ[ông.

Yă Đặng Thị Hậu do\ pơ tơring glông Krông {u\k, tơring ]ar Dak Lak hok mơak yua tơ]ô `u Hơmâo hơdră djru anai bra] pơjrao pơhiam glăi [o# mơta [u mă prăk ôh. Yă Hậu ol kơdol pran jua lăi:

Hơmâo hơdră anai yơh sang ano\ gơmơi mơak biă mă, yua arăng djru soh sel. Bơni kơ hơdră anai, bơni kơ [ing ơi ia jrao hơmâo ba glăi tơlơi tlao, [o# mơta, tơ[ông hiam kơ ană tơ]ô hăng sang ano\ gơmơi’’.

Tơlơi mơ\ [ing am^ [ing ama hơmâo ană bă ư[u klă [o# mơta [ah tơ[ông bơngơ\t kơ ană bă gơ`u tơlơi suaih pral ]ơđai muai sit prong đ^ tơdơi anai laih anun gơ`u [uh [o# mơta [u klă ôh hning rơngôt yơh, anit glăi drơi pô. Amra ngă kơ gơ`u mlâo khiâo, [u khin je\ giăm gơyut gơyâo mơnuih mơnam ieo gah,  anit glăi pô, do\ hơjăn păn, [u hyu hrom go\p tơlơi anun ngă tơnap tap kơ bruă mơnuih mơnam. Mah hnun,  [u djơ\ lăi am^ ama pơpă ôh pơmin ba ană bă [u klă [o# mơta pioh bra] pơjrao h^, yua prăk apah pơjrao ngă pơhiam [o# mơta le\ pơmă biă mă. Sa ]ô prăk apah bra] pơhiam [o# mơta djoh hăng anun mơ\ng 6 klăk truh 7 klăk prăk.

Tui hluai ano\ kơhak amăng bah [ah tơ[ông anet prong, [ơi ano\ arăng bra] dua klâo wơ\t kiăng mơ\ng giong. Yua kơ anun, lơ\m thâo [ing ơi ia jrao djru tơlơi khăp pap bra] pơjrao ba glăi tơlơi tlao mơak kơ ]ơđai muai [u klă [o# mơta, lu am^ ama ]ơđai muai [u bơngơ\t kơ jơlan ataih, sang ano\ tơnap tap ôh, khom nao ba ană bă brơi arăng pơkă lăng hmao kru, đah mơ\ng hơmâo gêh gal bra] brơi [o# mơta kơ ană bă [u klă [o# mơta.

Ayong Lương Ngọc Trung do\ pơ tơring glông Krông Năng, Dak Lak lăi amăng pran jua mơak:

‘’Tơlơi bơwih [ong huă amăng sang ano\ tơnap tap biă mă, [u hơmâo prăk pơjrao kơ ană bă ôh. Lơ\m hmư\ hing hơmâo hơdră djru tơlơi khăp pap kơ ]ơđai muai [u klă [o# mơta kâo mơak biă mă, djop bruă [ing ơi ia jrao djru brơi tong ten. Hrơi anai, hmư\ lăi mo# thâo pơhiăp laih, rơkơi bơnai gơmơi mơak biă mă, ]ang rơmang bruă anai klă hiam kơ ană bă gơmơi’’.

Dưi thâo amăng tơring ]ar Dak Lak hơmâo rơbêh 4000 ]ô ]ơđai muai [u klă drơi jăn, [o# mơta kơhak amăng bah [ah tơ[ông mơ\ng anet hăng lu tơlơi ruă truh pơko\n. Mơ\g thun 2014 truh ră anai, Grup Operation Smile hơmâo ngă hrom Keh prăk djru ]ơđai muai tơring ]ar, Sang ia jrao prong tơring ]ar Dak Lak bra] pơhiam brơi [o# mơta kơ lu ]ơđai muai truh amăng anun hơmâo 1000 ]ô ]ơđai muai [ah tơ[ông hăng rơnoh prăk abih tih 5 klai 500 klăk prăk.

{ơi mông pơkă lăng hlâo kiăng thâo, sit hơmâo ]ơđai pơpă djop tơlơi gêh gal, ]ơđai kơhak amăng bah [ah tơ[ông mơ\ng 6 blan, pơkă k^ mơ\ng 8 kg pơngo\; ]ơđai [ah tơ[ông djop 18 blan, kơtra#o mơ\ng 10-12 kg pơngo\. }ơđai huăi hơmâo tơlơi ruă hơtai boh mơ\ng muai, huăi hwing hwang yang ngă, huăi pơtu\k hơngơ\t….laih anun huăi duăm ruă, huăi pơiă drơi [udah huăi ruă rơka rơnah ôh amăng mông nao pơkă lăng amra brơi bra] pơjrao brơi.

Kơhak amăng bah [ah tơ[ông juăt `u hơmâo mơ\ng ană nge amăng kian am^, yua hơmâo tơlơi bơblih hlâo ba truh ngă sat rup ană nge. Truh ră anai, aka [u thâo ôh phun `u ba truh tơlơi anai, samơ\ lu mơta kơsem min hlâo brơi [uh yua mơ\ng drah kơtăk djuai pioh glăi hăng lu tơlơi bơbe] djơ\ mơ\ng ayuh hyiăng anih hơdip jum dar. Juăt `u tơ[ông ană nge `u hơmâo mơ\ng phrâo 4 hăng 5 blan amăng kian am^, ruăi tơgơi gah ngo\ `u hơmâo mơ\ng blan tal 7 hăng 8 lơ\m kian am^.

Mông anai, tơdah bơbe] djơ\ mơ\ng anih hơdip jum dar ngă rai, amra ngă sat kơ ană nge, [o# mơta drơi jăn ană nge yơh, kah hăng kơhak amăng bah, [ah tơ[ông: am^ ană nge djơ\ kman rubella, duăm pơtu\k hơdrap thơ mă yua ia jrao vitamin A lu đơi, juăt hyu pơ hmua pơdai, mơ`um tơpai asơi, djup hot; mơnong [ong huă [u djop ano\ kơtang axit folic, B6, B12, juăt hrip djơ\ ia jrao pruih kơ hmua pơdai phun pla amra bơbe] sat yơh kơ ană nge. Tơlơi sat anai, [u kơnong ngă sat rup, [o# mơta đô] ôh, ngă kơ ]ơđai muai mlâo ha`, [u khin je\ giăm, anit drơi pô, do\ dong [ong huă [u mơak [u hơđong pran jua, bơbe] kơtang biă mă amăng bruă pơđ^ kyar, bru\ prong, amăng tơlơi pơmin, puăi tlao, thâo thăi kơ ]ơđai.

Kiăng pơhlôm hlâo kơ ]ơđai huăi hơmâo tơlơi sat truh kơhak amăng bah [ah tơ[ông, đah kơmơi pi kian khom gleng nao kơ hơdôm tơlơi kah hăng mơnong [ong huă djop đ^ pran, be\ h^ mơ\ng anih lu ia jrao sat; Tla#o ia jrao pơgang djop djel, djơ\ hrơi blan pơkă; Nao pơkă lăng re se dơ\ng mơ\ng hrơi pơdo\ truh kơ pi kian [ă ană kiăng hơmâo hơdră pơhlôm pơgang h^ tơlơi truh sat kơ ană bă.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương