BÚNG ĐIN CÁCH MẠNG LAM SƠN DÚ ĐIN TỈ CAO BẰNG
Thứ tư, 09:19, 22/05/2024 VOV ĐB VOV ĐB
Búng đin pửa pày hết cách mạng Lam Sơn, dú xạ Hồng Việt, hoẹn Hòa An, slảnh Cao Bằng pửa pày lẻ tỉ hết fiểc cúa Chủ tịch Hồ Chí Minh lăng pửa Bảc hòi mà tải tầu Cách mạng Việt Nam. Búng Lam Sơn chang pửa tức tẻp slấc đạ slim đeo pây rèo Đảng, Bảc Hồ, pang chỏi, dà vậy hẩư cách mạng. Cà này, pỉ noọng bại dân tộc dú nẩy vận lồng lèng hết nèm đây bại tàng dưởng cúa cách mạng, cáp căn kiu slẳt, xày căn lồng lèng tẳng có đin tỉ vằn cảng đây mjảc.
 

 

Đạ khảm 70 quá mà, cống Hoàng Đức Chiêm, pửa cón hết Chủ tịch UBND hoẹn Hòa An, cà này lườn dú bản Lam Sơn Thượng, xạ Hồng Việt, hoẹn Hòa An, slảnh Cao Bằng vận chứ mại pày đảy chập Bảc Hồ. Cống au piếng ngàu cúa cống vạ bại pỉ noọng tó pan slắm chụp xáu Bảc Hồ dú xưởng quân giới Lê Tổ slì tức slấc Phan dú Lam Sơn pi 1950 hẩư boong khỏi chồm, dá cống Chiêm lẩn tẻo pện nẩy: 

 “Rèo mai dú chang xéc lẻ Bảc Hồ mà thâng nẩy 4 pày tọ khỏi ngám đảy chập Bảc 2 pày đai. Mì pày Bảc pây tàng quá tó nả lườn khỏi. Pửa tỉ Bảc pây hết fiểc, mé khỏi cạ nẩy lẻ ông Ké, lẻ cống Hồ, boong khỏi chắng tẻ rèo lăng, Bảc thư ăn tẩy phải tải khảm bá, Bảc xó mừ khảu tẩy pây au kẹo mà păn hẩư boong khỏi kin. Lăng mà thâng bươn 10/1950 lẻ pày họp ngòi tẻo mừa pan tức tẻp slấc dú piên chái 1950 khỏi đảy chập tẻo Bảc vạ cần chụp ngàu pây rèo Bác Hồ chụp hẩư boong khỏi piếng ngàu nẩy.”

Lam Sơn mì khau phja slung quảng ăng ắc, lai đông ké khăm kheo đạ đảy Bảc lưởc pền tỉ sle hết cách mạng. Pi 1942, Chủ tịch Hồ Chí Minh mà thâng Lam Sơn hết fiểc dú nẩy slì nâng cón pửa khảm Pác Bó mừa Tân Trào.

Tứ hang bươn 3 thâng bươn 8/1942, Chủ tịch Hồ Chí Minh pây tứ Pác Bó thâng búng hết cách mạng dú Lam Sơn. Slì nẩy, Bảc xường slì lẳc quá Ngườm Bốc pây sle slắng vạ phuối toẹn xáu bại pỉ noọng hết cách mạng. Bươn 5/1945, dú nẩy, Chủ tịch Hồ Chí Minh thâng họp xáu bại cần hết cốc Slảnh ủy Cao – Bắc – Lạng sle bàn mừa fiểc chắp xặp mọi mòn hẩư pan tứn khửn tức tẻp slấc slau au chính quyền cách mạng Bươn pét pi 1945. Dú nẩy, Bảc đạ slắng cạ vận xuất bản báo Việt Nam độc lập…

Slứn slim “ông Ké”, slứn slim khảu Cách mạng, bại pỉ noọng dú xạ Hồng Việt, tó tồng bại pỉ noọng chang tằng slảnh Cao Bằng xày ết slim, cỏp sức lèng khảu mặt trận Việt Minh, lồng lèng dà vậy, pao chực hẩư bại cán bộ. Cống Hoàng Đức Chiêm hẩư chắc them:

 “Pửa pày pỉ noọng dú nẩy xằng mì lai tồng cà này, ngám mì tềnh 30 lườn tọ thuổn thảy mọi lườn xày khảu hỏm Việt Minh. Thâng pửa có pày tứn khửn tức slấc pi 1946 lẻ pỉ noọng au khẩu coóc pây vậy sle hẩư Cách mạng, pỉ noọng cần hâư tó ết slim au khẩu coóc pây vậy. Búng nẩy đạ đảy Nhà nước on lẻ bản mì công xáu cách mạng, dú nẩy thuổn thảy pỉ noọng cần hâư tó ết slim xáu cách mạng”.

Lăng pan tức hình dú búng piên chái pi 1950 dú Đông Khê, hoẹn Thạch An, slảnh Cao Bằng, Bảc đạ thâng pjọm nả vạ hết cốc pan họp ngòi tẻo bại mòn cẩn chứ sle chang pửa tức slấc. Chang tỉ, Bảc slắng cạ mừa mòn hết cốc cúa Đảng, mòn cáp căn kiu slẳt, slim ki tài tảm cúa bại chiến sị vạ on công lèng pang chỏi, ết slim cúa bại pỉ noọng.

Xáu lai công lèng toỏng cóp hẩư cách mạng, đạ hết đảy đây chang pan tức tẻp slấc Fan, Pỉ noọng vạ lực lượng vụ trang xạ Hồng Việt đảy Đảng vạ Nhà nước on lẻ xạ "Anh hùng Lực lượng vụ trang nhân dân". Ngườm Bốc, tỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh thâng pjọm nả vạ hết cốc pan họp ngòi tẻo Pan tức tẻp slấc dú búng Piên chái bươn 10/1950 đạ đảy mai khảu slư xéc pền búng mai sle cúa tằng nặm mường vạ vận đảy pỉ noọng dú nẩy ngòi chực chăn slặt slọ.

 Hết nèm đây bại tàng dưởng cúa búng đin cách mạng tó tồng cạ cằm slắng cúa Bảc pửa pày, pỉ noọng dú bản Lam Sơn xường slì káp căn kiu slẳt lồng lèng hết kin. Áo Lê Văn Ngành, Bí thư Chi bộ, cần hết cốc bản Lam Sơn Hạ cạ pện nẩy:

 “Pỉ noọng vạ bại cán bộ đảng viên xường slì hết nèm đây nèm cằm slắng chang pửa Bảc Hồ hết fiểc dú nẩy. Chi bộ đạ họp, ết slim chang chi bộ vạ pỉ noọng chướng chắp bại kha tàng, lườn lảng slâư đây, lồng lèng hết kin sle mì ngần chèn chải dủng, tẳng có bản cỏn vằn cảng tối mấư. Cà này dú chang bản mì lai tàng dưởng hết kin đảy đây pện chay co mác na, liệng pja, liệng mò vài…”.

Khảm quá bại mòn khỏ, búng đin cách mạng Lam Sơn pửa pày cà này đạ tứng dám hết kin ỏn tỉnh. Xạ Hồng Việt đạ hết đảy 17/19 fấn mừa tẳng có bản cỏn mấư, fấn lai bại kha tàng khảu bản, kha tàng oóc tổng đảy pjái bê tông mắn đây, bại lườn khỏ ăn pi nọi lồng đảy tứ 3-4%. Áo Trần Lã Dũng, Bí thư Đảng ủy xạ Hồng Việt, hoẹn Hòa An, slảnh Cao Bằng hẩư chắc:

 “Xạ xường slì slắng cạ pỉ noọng hết nèm tàng dưởng đây pjòi tỉ, cáp xáu hết đây bại fiểc ăn vằn, lồng lèng hết kin sle tả khỏ dác, tẳng có bản cỏn mấư. Ngám nẩy hoẹn ủy mì Chỉ thị 16 mừa hết nèm đây slim ki tảy khỏ cúa hoẹn Hòa An, lồng lèng hết kin sle tẳng có đin tỉ vằn cảng chàu mjảc. Đảng ủy xạ đạ slắng cạ pỉ noọng vạ bại chi bộ, tứng cần, tứng chi bộ lèo mì tàng dưởng hết kin nâng chăn đây, nắm ngầư thả khảu mòn pang chỏi cúa pạng nưa, táng xéng khửn hết chàu dú búng đin cúa lầu”.

Bại lòi mai tỉ pửa pày hết cách mạng cà này vận đảy pỉ noọng dú Lam Sơn chướng chắp au sle vạ lẩn tẻo hẩư bại pan slắm lủc lan. Tềnh 70 pi quá mà, bại cằm slắng, cằm slon cạ cúa Bảc lận lẻ bỏ tuẩy chỏi rủng kha tàng sle pỉ noọng bại dân tộc cáp căn kiu slẳt, xày căn tẳng có đin tỉ, bản cỏn vằn cảng mắn lèng, chàu mjảc./.

VOV ĐB

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC