CẰM SLẮNG CHAY VẠ CHƯỚNG PHJẮC BÓN BẢN
Thứ ba, 10:44, 16/01/2024 Trung tâm khuyến nông quốc gia Trung tâm khuyến nông quốc gia
Pỉ noọng slương điếp! Co phjắc bón bản lẻ co chay hạp xáu lai búng tôm, khửn ngải, nọi mì non pỉnh, pện tọ sle chay đảy lai, pỉ noọng pền hết nèm kỷ cằm slắng lăng nẩy:
 

1. Lưởc tôm chay

- Co phjắc bón bản hạp xáu lai thình tôm, pện tọ sle co khửn đây, pỉ noọng lưởc tỉ tôm luộn dài, nắm mẻn nặm thúm tó nắm lẹng lai, ngải mì nặm tưởi.

- Thây thư tôm phốc, phjắp khún lảng coỏc sle phốc luộn xáu đạm, lân, kali để sle co buốt lảc, tẻo khoái

2. Lưởc fẻ phjắc

2.1. Mì 2 thình fẻ

- Phjắc bón bản bâư cải: khửn khoái, co xày bâư kheo bích, bâư cải vạ bang, kin van.

- Phjắc bón bản bâư eng: Co vạ bâư kheo nọi, bâư na vạ eng, nọi mì non pỉnh kin cắt.

2.2. Lưởc fẻ phjắc

- Chay muối phjắc bón : Muối phjắc ngảt nọi vạ nàn đảy củ.

- Pắc co phjắc bón: Fấn lai pỉ noọng hết pện nẩy. Sle lưởc đảy phjắc chay đây, pỉ noọng chứ lưởc cáng tầư nắm mì non pỉnh, nắm ké lai tó nắm đảy ón sle hết fẻ. Dủng tẩu lụ kép khẩu đạ sle phốc pắc cáng phjắc khảu.

 3. Mừa slì mảu

- Phjắc bón bản đảy pỉ noọng chay khuốp pi tọ đây tải ết lẻ khảu slì phân: Tứ bươn 2 - 4 vạ bươn 8 - 9.

- Phjắc bón bản chay cáng, chay pày nâng đảy củ chang 2-3 pi.

4. Khún pỏn

- Xiên xích tẳng khoang tôm lẻ dủng tứ tấn puốn thâng 2 tấn khún lảng coỏc sle phốc, đảy luộn xáu da Trichoderma)

+ 2 thâng 2 nạo puốn đạm, 4 -5 nạo lân vạ tứ 6-8 cân kali.

 

Pỉ noọng chứ:

Nhoòng phjắc bón bản đảy củ lầng tứ 2-3 pi, lăng pày nâng au phjắc, pỉ noọng pền pỏn khún lảng coỏc xày lân đạm khảu cốc sle co khửn pjòi.

- Pỉ noọng dủng nặm tả lụ nặm chỉnh khoan sle tưởi phjắc. Nắm đảy dủng nặm slẳm ăn vằn dủng lụ nặm công nghiệp, nặm dú xảng bệnh viện. Xường slì sle tôm dấu tứ 80-85%.

- Xường slì bjai nhả, tọn tẳp, pỏn khún vạ puồn cốc phjắc.

- Pửa au phjắc, pỉ noọng cắt bại cáng rổc sle co khửn đây, nọi mì non pỉnh. Khảu bươn 11-12 ăn pi, pửa co đạ slung tềnh cháp nâng thâng 2 cháp, bâư lương vạ nọi, pỉ noọng hẳm ái thâng cốc, làn vợi cáng ké.

+ Xổi luộng, pỏn khún ngám hạp, luộn xáu tôm vạ tưởi nặm dấu sle co buốt bâư ón.

5. Tảng làn non pỉnh

Pửa co mì mèng, nhẳn lẻ lốc pây bại co mẻn pỉnh.

Phjắc bón bản khửn khoái, nọi mì non pỉnh, fấn lai lẻ non kin bâư, rầy, nhẳn, tảng làn cón lẻ fiểc cẩn diếu.

Hạy cạ dủng da khả non nhẳn, pỉ noọng chứ dủng ngám hạp, ngám đo vạ nèm cằm đạ slắng, dủng da đợ tậm.

Phun da đảy tứ7- 14 vằn cón pửa củ pày mấư

6. Củ phjắc

- 45- 60 vằn lẻ đảy kin phjắc bón, pày mấưu lẻ thả them 25- 35 vằn

Trung tâm khuyến nông quốc gia

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC