CHAY VẠ CHƯỚNG CO MÁC ỘI ĂN CẢI, KHÓT SLỌI
CHAY VẠ CHƯỚNG CO MÁC ỘI ĂN CẢI, KHÓT SLỌI

Co mác ội chay ngải tẻo chướng ngải, pỉ noọng lầu xày tỉnh mừa fiểc chay co mác ội nẩy nớ.

CHAY VẠ CHƯỚNG CO MÁC ỘI ĂN CẢI, KHÓT SLỌI

CHAY VẠ CHƯỚNG CO MÁC ỘI ĂN CẢI, KHÓT SLỌI

Co mác ội chay ngải tẻo chướng ngải, pỉ noọng lầu xày tỉnh mừa fiểc chay co mác ội nẩy nớ.

TÀNG DƯỞNG CHAY MÁC TẢO KHÓT LAI MÁC
TÀNG DƯỞNG CHAY MÁC TẢO KHÓT LAI MÁC

Co mác tảo mì tẳm hâng, hạp xáu chiết hí đin mường lầu, ngải chay, cải khoái, lăng pi nâng đạ khót mác. Cà này, mì lai fẻ co mác tảo pện: mác tảo slổm lẻ mác tảo Thiện Phiến, tảo Gia Lộc. Mác tảo van mì mác tảo 12, tảo 32, tảo Đào Tiên vạ fẻ mác tảo nặm mường noỏc mì tảo Đào Vàng, Lê Lai, Đào muộn, X12

TÀNG DƯỞNG CHAY MÁC TẢO KHÓT LAI MÁC

TÀNG DƯỞNG CHAY MÁC TẢO KHÓT LAI MÁC

Co mác tảo mì tẳm hâng, hạp xáu chiết hí đin mường lầu, ngải chay, cải khoái, lăng pi nâng đạ khót mác. Cà này, mì lai fẻ co mác tảo pện: mác tảo slổm lẻ mác tảo Thiện Phiến, tảo Gia Lộc. Mác tảo van mì mác tảo 12, tảo 32, tảo Đào Tiên vạ fẻ mác tảo nặm mường noỏc mì tảo Đào Vàng, Lê Lai, Đào muộn, X12

ỐM SLỔM NHẢ SLE KHUN MÒ VÀI CHANG SLÌ DÊN
ỐM SLỔM NHẢ SLE KHUN MÒ VÀI CHANG SLÌ DÊN

Chang slì dên, fạ dên tót, phân dên hâng vằn, nhả khun mò vài vằn cảng nọi. Nhoòng pện sle mì đo nhả khun hẩư bại tua cúa chang slì dên lẻ pỉ noọng pền ốm slổm nhả sle mì nhả khun khuốp pi. Lăng nẩy lẻ kỉ fấn slon pang pỉ noọng ốm slổm nhả sle khun mò vài.

ỐM SLỔM NHẢ SLE KHUN MÒ VÀI CHANG SLÌ DÊN

ỐM SLỔM NHẢ SLE KHUN MÒ VÀI CHANG SLÌ DÊN

Chang slì dên, fạ dên tót, phân dên hâng vằn, nhả khun mò vài vằn cảng nọi. Nhoòng pện sle mì đo nhả khun hẩư bại tua cúa chang slì dên lẻ pỉ noọng pền ốm slổm nhả sle mì nhả khun khuốp pi. Lăng nẩy lẻ kỉ fấn slon pang pỉ noọng ốm slổm nhả sle khun mò vài.

LIỆNG PJA TẦM KHAI TẢY CHÈN
LIỆNG PJA TẦM KHAI TẢY CHÈN

Kỉ pi nẩy pỉ noọng hết rẩy nà dú xạ Trường Hà, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng đạ chắc chẳn dủng nặm tả khuổi Lê Nin sle liệng pja tầm khai tảy chèn. Fiệc liệng thình pja nặm cắt nẩy đạ pền tàng hết kin nâng chăn đây tói xáu pỉ noọng dú nẩy. Chang fấn “Pằng dạu cúa cần hết rẩy nà” tuần nẩy, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh Hoàng Cường phuối toẹn xáu áo Ngụy Văn Thành, cần nâng liệng pja tầm đạ máo hù hâng mừa kỉ fấn chang khun liệng tua pja tầm.

LIỆNG PJA TẦM KHAI TẢY CHÈN

LIỆNG PJA TẦM KHAI TẢY CHÈN

Kỉ pi nẩy pỉ noọng hết rẩy nà dú xạ Trường Hà, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng đạ chắc chẳn dủng nặm tả khuổi Lê Nin sle liệng pja tầm khai tảy chèn. Fiệc liệng thình pja nặm cắt nẩy đạ pền tàng hết kin nâng chăn đây tói xáu pỉ noọng dú nẩy. Chang fấn “Pằng dạu cúa cần hết rẩy nà” tuần nẩy, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh Hoàng Cường phuối toẹn xáu áo Ngụy Văn Thành, cần nâng liệng pja tầm đạ máo hù hâng mừa kỉ fấn chang khun liệng tua pja tầm.

CẰM SLẮNG CHAY VẠ CHƯỚNG PHJẮC BÓN BẢN
CẰM SLẮNG CHAY VẠ CHƯỚNG PHJẮC BÓN BẢN

Pỉ noọng slương điếp! Co phjắc bón bản lẻ co chay hạp xáu lai búng tôm, khửn ngải, nọi mì non pỉnh, pện tọ sle chay đảy lai, pỉ noọng pền hết nèm kỷ cằm slắng lăng nẩy:

CẰM SLẮNG CHAY VẠ CHƯỚNG PHJẮC BÓN BẢN

CẰM SLẮNG CHAY VẠ CHƯỚNG PHJẮC BÓN BẢN

Pỉ noọng slương điếp! Co phjắc bón bản lẻ co chay hạp xáu lai búng tôm, khửn ngải, nọi mì non pỉnh, pện tọ sle chay đảy lai, pỉ noọng pền hết nèm kỷ cằm slắng lăng nẩy:

TẢNG LÀN DÊN DÁC HẨƯ BẠI CO CHAY, TUA CÚA LIỆNG CHANG BẠI VẰN FẠ DÊN TÓT
TẢNG LÀN DÊN DÁC HẨƯ BẠI CO CHAY, TUA CÚA LIỆNG CHANG BẠI VẰN FẠ DÊN TÓT

Sle tảng làn dên dác hẩư bại co chay, tua cúa liệng, tảng làn slái hại hẩư pỉ noọng chang bại vằn fạ dên tót, Trung tâm Khuyến nông tằng nặm mường đạ mì bại slon pang mừa tảng làn dên dác hẩư bại co chay, tua cúa nèm bại pản fáp lăng nẩy:

TẢNG LÀN DÊN DÁC HẨƯ BẠI CO CHAY, TUA CÚA LIỆNG CHANG BẠI VẰN FẠ DÊN TÓT

TẢNG LÀN DÊN DÁC HẨƯ BẠI CO CHAY, TUA CÚA LIỆNG CHANG BẠI VẰN FẠ DÊN TÓT

Sle tảng làn dên dác hẩư bại co chay, tua cúa liệng, tảng làn slái hại hẩư pỉ noọng chang bại vằn fạ dên tót, Trung tâm Khuyến nông tằng nặm mường đạ mì bại slon pang mừa tảng làn dên dác hẩư bại co chay, tua cúa nèm bại pản fáp lăng nẩy:

TẢNG LÀN PỈNH PÂY MỐC DÚ PHẤU PẾT
TẢNG LÀN PỈNH PÂY MỐC DÚ PHẤU PẾT

Pỉnh pây mốc dú phấu pết lẻ pỉnh pải pét khoái. Hạy cạ nắm chắc khoái vạ nắm tảng làn lẩp slì lẻ tua cúa xẹ thai lai. Nhoòng pện, sle chắc đảy khoái tua pết pền pỉnh vạ tảng làn pỉnh đảy đây, pỉ noọng cẩn ngòi đây tua cúa chang pửa khun ăn vằn. Lăng nẩy lẻ bại dưởng xường slì hăn pửa tua pết pền pỉnh.

TẢNG LÀN PỈNH PÂY MỐC DÚ PHẤU PẾT

TẢNG LÀN PỈNH PÂY MỐC DÚ PHẤU PẾT

Pỉnh pây mốc dú phấu pết lẻ pỉnh pải pét khoái. Hạy cạ nắm chắc khoái vạ nắm tảng làn lẩp slì lẻ tua cúa xẹ thai lai. Nhoòng pện, sle chắc đảy khoái tua pết pền pỉnh vạ tảng làn pỉnh đảy đây, pỉ noọng cẩn ngòi đây tua cúa chang pửa khun ăn vằn. Lăng nẩy lẻ bại dưởng xường slì hăn pửa tua pết pền pỉnh.

KỶ CẰM SLẮNG THÂNG PỈ NOỌNG NGÁM LIỆNG BẺ PÀY ĐÚ
KỶ CẰM SLẮNG THÂNG PỈ NOỌNG NGÁM LIỆNG BẺ PÀY ĐÚ

Dú nặm mường lầu, pỉ noọng liệng bẻ đạ hâng tọ liệng nọi, xằng có tàng hết kin cải. Nhoòng pện, tua cúa nàn cải, khai nắm đảy choản kỷ lai. Sle liệng bẻ khai pền chèn, xỉnh pỉ noọng pày đú ngám liệng tỉnh kỷ cằm slắng lăng nẩy

KỶ CẰM SLẮNG THÂNG PỈ NOỌNG NGÁM LIỆNG BẺ PÀY ĐÚ

KỶ CẰM SLẮNG THÂNG PỈ NOỌNG NGÁM LIỆNG BẺ PÀY ĐÚ

Dú nặm mường lầu, pỉ noọng liệng bẻ đạ hâng tọ liệng nọi, xằng có tàng hết kin cải. Nhoòng pện, tua cúa nàn cải, khai nắm đảy choản kỷ lai. Sle liệng bẻ khai pền chèn, xỉnh pỉ noọng pày đú ngám liệng tỉnh kỷ cằm slắng lăng nẩy

KỈ THÌNH LÈO CHỨ PỬA LIỆNG PẾT
KỈ THÌNH LÈO CHỨ PỬA LIỆNG PẾT

Cà này, pết đảy pỉ noọng lầu liệng hẳm lai, mì lườn liệng kỉ chủc tua, lườn lai thâng hạng kỉ pác tua dảo nâng. Sle liệng đảy phấu pết bẻo cải lẻ pỉ noọng pền ngòi đây kỉ thình lăng nẩy:

KỈ THÌNH LÈO CHỨ PỬA LIỆNG PẾT

KỈ THÌNH LÈO CHỨ PỬA LIỆNG PẾT

Cà này, pết đảy pỉ noọng lầu liệng hẳm lai, mì lườn liệng kỉ chủc tua, lườn lai thâng hạng kỉ pác tua dảo nâng. Sle liệng đảy phấu pết bẻo cải lẻ pỉ noọng pền ngòi đây kỉ thình lăng nẩy:

BẠI CẰM SLẮNG THÂNG PỈ NOỌNG CHAY MẰN BỦNG ĐÂY ĐẢY KHAI KHẢM NẶM MƯỜNG ĐAI
BẠI CẰM SLẮNG THÂNG PỈ NOỌNG CHAY MẰN BỦNG ĐÂY ĐẢY KHAI KHẢM NẶM MƯỜNG ĐAI

Bộ Nông nghiệp vạ Phát triển nông thôn Việt Nam xày Tổng cục Hải quan Trung Quốc lăng lai pi hết fiểc đuổi căn, vằn 22/11/2022, Nghị định thư tiểm ngòi mằn mác chang tỉ mì mằn bủng cúa Việt Nam khai khảm Trung Quốc đạ đảy mai chỉa. Fiểc nẩy đảy ngòi lẻ mằn bủng cúa nặm mường lầu đảy khai quá tu ái khảm nặm mường pạng bưởng.

BẠI CẰM SLẮNG THÂNG PỈ NOỌNG CHAY MẰN BỦNG ĐÂY ĐẢY KHAI KHẢM NẶM MƯỜNG ĐAI

BẠI CẰM SLẮNG THÂNG PỈ NOỌNG CHAY MẰN BỦNG ĐÂY ĐẢY KHAI KHẢM NẶM MƯỜNG ĐAI

Bộ Nông nghiệp vạ Phát triển nông thôn Việt Nam xày Tổng cục Hải quan Trung Quốc lăng lai pi hết fiểc đuổi căn, vằn 22/11/2022, Nghị định thư tiểm ngòi mằn mác chang tỉ mì mằn bủng cúa Việt Nam khai khảm Trung Quốc đạ đảy mai chỉa. Fiểc nẩy đảy ngòi lẻ mằn bủng cúa nặm mường lầu đảy khai quá tu ái khảm nặm mường pạng bưởng.