CHƯỚNG CO THÚA KÍN TỦ NÈM VIETGAP
Thứ ba, 08:14, 05/03/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Thúa kín tủ lẻ thình nâng chang bại thình thúa đây kin đảy pỉ noọng chay lai sle au mà hết phjắc ăn vằn vạ khai. Mái pện, sle mì đảy bại phắc thúa kín tủ đây kin và pao xình slâư đây lẻ pỉ noọng tó lèo hết đây chang đăm chay, ngòi chướng.
 

 

Slì mảu đăm chay

Thúa kín tủ chay đảy 2 mảu chang pi: Mảu xuân chay tứ bươn Chiêng thâng bươn 3, mảu Thu chay khảu quạng bươn 9 thâng bươn 10 ăn pi.

Lưởc fẻ

Pửa lưởc fẻ thúa kín tủ lẻ pỉ noọng pền lưởc muối fẻ mì mai rọ cốc co tỉ đăm chay, mì chỉa chỉn đo xày, đảy khai dú nặm háng. Nắm pền dự muối fẻ nắm rọ cốc co.

Đăm chay vạ ngòi chướng nèm VietGAP

Tỉ tôm hạp xáu chay thúa kín tủ lẻ bại búng tôm pjòi, tôm phốc, tôm luộn dài. Pỉ noọng pền bjai nhả slâư, lăng tỉ lẻ phjắp phon, thây nà thác tôm sle quạng 7 thâng 10 vằn sle tôm phốc vạ phjến đảy bại thình non nhẳn kin cắt.

Pửa lồng thúa lẻ pỉ noọng pền má fẻ thúa xáu nặm ún quạng 5 thâng 6 tiểng. Lăng pửa muối thúa đạ cẩư đo lẻ vát oóc mà pốc chang phải dấu thâng pửa tầư muối fẻ ngảt lẻ au pây nẳm.

Mọi xum lẻ ương sloong muối, mọi muối thất quây căn quạng nịu mừ khoang nâng. Lăng pửa co thúa tứn đảy quạng 2 thâng 3 bâư lẻ lốc bại co dày pây.

Khửn luộng sle chay thúa kín tủ: Hạy cạ mì ni lông dà lẻ khửn luộng slung tứ cháp puốn thâng 2 cháp, nả luộng quảng tứ 5 cháp thâng 6 cháp. Hạy cạ khửn luộng tôi lẻ sloong pạng xum quây căn cháp nâng thâng cháp puốn.

Hạy cạ hết luộng chay xum toỏc lẻ khửn luộng slung cháp puốn thâng 2 cháp, nả luộng quảng tứ sloong cháp puốn thâng 3 cháp. Mọi xum quây căn quạng 2 cháp thâng 2 cháp puốn.

Chay thúa kín tủ nắm mì ni lông dà: Khửn luộng slung tứ cháp nâng thâng cháp puốn, mọi luộng quây căn quạng 3 cháp. Mọi xum quây căn quạng cháp nâng thâng cháp puốn vạ mọi xum nẳm 2 muối fẻ.

Lăng pửa nẳm thúa lẻ pỉ noọng tưởi nặm, pửa tưởi lẻ nắm hẩư muối thúa pjỏn. Tưởi pày nâng khảu nâư chạu lụ pài đăm, thâng pửa tầư thúa tứn lầng. Pửa thúa khửn đảy 2 thâng 3 bâư lẻ 2 thâng 3 vằn chắng tưởi pày nâng.

Pửa co thúa xằng oóc mừ lẻ cẩn tưởi hẩư co thúa đo dấu, bjai nhả luộng thúa hẩư slâư. Pỉ noọng pền 3 vằn tưởi pày nâng. Pao xình sle tôm đo dấu.

Co thúa kín tủ mì lai bâư, kin lai nặm nhoòng pện pỉ noọng pền tưởi hẩư tôm dấu lầng, ết lẻ pửa co thúa oóc bjoóc vạ lồng phắc. Co thúa kín tủ nắm cẩn pỏn lai khún pện tọ pạng xảng khún au lồng xum pửa chay lẻ pền pỏn them đạm vạ kali khảu pửa thúa oóc mừ vạ oóc bjoóc lai.

Pửa co thúa oóc mừ lẻ pỉ noọng pền bjai nhả vạ pỏn khún them; lăng tỉ lẻ pắc mạy sle co thúa cản khửn. Pửa co thúa oóc bjoóc lẻ bít bại bâư ké, bâư pền nhẳn pây pjoỏng sle phắc thúa cải đây.

Củ thúa

Chang mảu xuân, rảp đú xẹ đảy củ thúa lăng quạng 50 thâng 60 vằn, mảu thu lẻ lả them 10 vằn. Pửa thúa pền lai lẻ mọi vằn bít thúa đảy pày nâng khảu nâư chạu. Hạy cạ dủng da khả non nhẳn lẻ lèo thả thâng 3 vằn lăng chắng bít thúa./.

BÁO DT&PT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC