KỈ BÀI DA TỨ MUỐI NGÀ ĐĂM
Thứ năm, 08:29, 02/11/2023 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Ngà đăm nhằng mì ten roọng nèm bại chảng da lẻ hồ ma nhân, chi ma, hồ ma... Chang muối ngà đăm mì lai chất chăn đây hẩư sức rèng cúa pỉ noọng và pền lai thình da hết ngải. Lăng nẩy lẻ kỉ bài da đảy hết tứ muối ngà đăm.
 

 

Da pền ngảp tói xáu cần ké: Pỉ noọng au chàng sloong khinh đíp, thương mèng vạ thương thua mò mọi thình chàng nâng; sloong chàng puốn ngà đăm au mà khủa khửn hẩư hom. Au khinh mà tăm miền, phẳn au nặm, lăng tỉ luộn xáu ngà vạ khủa khửn hẩư hom. Chang pửa tỉ, thung thương mèng vạ thương thua mò hẩư chược, dá cồn lầng xáu căn au khảu lọ pây tọn sle. Mọi pày kin thìa nâng khảu nâư chạu.

Chỏi pỉnh Huyết áp slung: Pỉ noọng au ngà đăm, thúa kheo sloong thình cặn căn, au mà khủa khửn dá xay pền bưa. Mọi vằn kin sloong pày, mọi pày puốn chàng nâng au mà pha nặm kin.

Da pây noỏc khỏ vạ noòn nắm đảy nhoòng chếp mác diêu: Pỉ noọng au ỉ thương khao nâng, nham bâư mọn nâng, đi muối mác tào nham nâng vạ pha mừ ngà đăm nâng. Pỉ noọng tăm miền bại thình dá au thương khao lồng pây. Păn pền 2-3 pày kin, mọi vằn kin pày nâng khảu cón pửa pây noòn vạ kin thâng pửa hâư đây chắng tặng.

Da đang đẳn: Thương khao, ngà đăm vạ lẩu khao au mọi thình ỉ nâng. Khủa ngà khửn, lăng tỉ tăm miền vạ au thương khao lồng. Mọi pày kin lẻ au ỉ bưa ngà tăm cồn xáu sloong thìa lẩu khao, cồn lầng xáu căn vạ duông khửn quạng 20 phút. Kin lăng tón pjầu ngài quạng 2 tiểng rụ kin khảu nâư chạu pửa mốc pjấu, vằn kin sloong pày.

Da chếp mác diêu: Thương khao vạ ngà đăm au ngám đo. Khủa ngà đăm hẩư hom, tăm pền bưa miền dá cồn lầng xáu thương khao. Mọi pày kin thìa nâng xáu nặm fẩt, kin vằn sloong pày.

Da đăng bắt hâng vằn: Au ỉ ngà đăm nâng mà tổm fẩt quạng 10 thâng 15 phút. Lăng tỉ thả đảng lẻ dìn khảu lọ pây vạ ngằm pha khảu. Mọi vằn dẳc khảu đăng pây tứ 2-3 đấc (dẳc lai khửn 4 thâng 5 đấc tó đảy), hết pện nẩy vằn 3 pày chang 14 vằn. Lăng pửa dẳc da lẻ nắm pền pây tẻo lai sle da khảu chang đăng đảy đây.

Da khen kha tót: Au pha mừ ngà đăm nâng mà khủa khửn hẩư hom dá tăm miền, au mà chẻ lẩu khao chang cừn nâng. Lăng tỉ păn pền lai pày sle kin da vạ kin chang lai vằn.

Da đếch eng ay: Au chang cốc thương mèng nâng, thúa đin chang chảy nâng vạ puốn chàng ngà đăm nâng. Au thuổn thảy bại thình khảu mỏ pây, au nặm lồng pây hung pền nặm thang. Kin pửa nhằng ún, kin vằn pày vạ kin 3 thâng 5 vằn liền chặp.

Sle năng nựa đây, phjến phjôm khao, phjôm lấn: Au 5 chàng ngà đăm mà thác hảo, khủa hẩư hom, tăm pền bưa vạ tọn khảu lọ pây sle. Mọi pày au quạng 2 thìa khảu ăn pát pây, au ỉ thương hua mò lồng pây vạ đính nặm fẩt lồng pây quẩy pền chè.

Kin sle mì nồm: Au ăn xáy cáy nâng, ỉ cưa nâng vạ ỉ ngà đăm nâng ngám đo. Khủa ngà khửn hẩư hom, tăm miền vạ au lồng pây ỉ cưa nâng. Xáy cáy au mà tổm slúc, pjoóc pước vạ chẳm kin xáu ngà tăm miền, vằn kin pày nâng.

Đợ lào lừ vạ thoi: Au pát ngà đăm nâng mà tăm miền, lăng tỉ au lồng pây ỉ nặm fẩt nâng thả sle đảng lẻ phẳn au nặm mà kin.

Da pjò nặm fẩt: Au ngà mà tăm miền, pẻn khửn búng mẻn pjò pây rụ pải dầu ngà khảu búng mẻn pjò pây.

Da pây mốc đeng: Au ngà đăm mà kin đíp mọi vằn nham, kin chang 3 vằn.

Da pền bát: Au chẻn ngà đăm nâng mà khủa khửn hẩư hom, tăm miền. Au nặm cưa mjạt mà dào slâư búng pền bát, lăng tỉ pẻn ngà tăm miền khửn búng pền bát pây, hết kỉ pày thâng pửa tầư đây lẻ dá.

Kin sle noòn van: Au bâư mọn ón, thúa đăm, ngà đăm mọi thình chang chảy nâng, tàu tiên vạ muối coóng bẻ mọi thình căm nâng au mà khủa khửn, nham pước mạy ca liệng nâng khủa xáu lẩu. Au bại thình nẩy mà thác hảo, lăng tỉ tăm miền vạ au thương lồng pây, cồn luộn xáu căn pẳn pền muối cặn muối bắp. Mọi pày kin nhem eng nâng, kin vằn 2 pày./.

BÁO DT&PT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC