TUA LUỒNG CHANG NẲM SLƯỞNG CÚA CẦN TÀY
TUA LUỒNG CHANG NẲM SLƯỞNG CÚA CẦN TÀY

Tua luồng đảy ngòi lẻ tua cúa sliêng vạ mì lai mòn đây pjòi. Rèo cần ké pửa đú tua luồng lẻ ết chang slí tua cúa sliêng. Xằng mì cần hâư mủng hăn tua luồng pện tọ mì lai cúa cái vận đảy vẹ vạ slíu mì dưởng cúa tua luồng.

TUA LUỒNG CHANG NẲM SLƯỞNG CÚA CẦN TÀY

TUA LUỒNG CHANG NẲM SLƯỞNG CÚA CẦN TÀY

Tua luồng đảy ngòi lẻ tua cúa sliêng vạ mì lai mòn đây pjòi. Rèo cần ké pửa đú tua luồng lẻ ết chang slí tua cúa sliêng. Xằng mì cần hâư mủng hăn tua luồng pện tọ mì lai cúa cái vận đảy vẹ vạ slíu mì dưởng cúa tua luồng.

XO 1 NÈN CHIÊNG TỈNH HÁT QUỐC CA TẨƯ TIN PHJA LAM SƠN
XO 1 NÈN CHIÊNG TỈNH HÁT QUỐC CA TẨƯ TIN PHJA LAM SƠN

Đạ kỷ chủc pi quá mà, thâng nâư xo 1 Nèn Chiêng ăn pi, pỉ noọng cần Tày, Nùng, Keo, Mông, Dao dú Bản Nưa, búng Lam Sơn, xạ Hồng Việt, hoẹn Hòa An (slảnh Cao Bằng) tẻo chùa căn thâng lườn họp bản tẩư tin phja Ngả sle hết lẹ Chào cờ vạ hát Quốc ca.

XO 1 NÈN CHIÊNG TỈNH HÁT QUỐC CA TẨƯ TIN PHJA LAM SƠN

XO 1 NÈN CHIÊNG TỈNH HÁT QUỐC CA TẨƯ TIN PHJA LAM SƠN

Đạ kỷ chủc pi quá mà, thâng nâư xo 1 Nèn Chiêng ăn pi, pỉ noọng cần Tày, Nùng, Keo, Mông, Dao dú Bản Nưa, búng Lam Sơn, xạ Hồng Việt, hoẹn Hòa An (slảnh Cao Bằng) tẻo chùa căn thâng lườn họp bản tẩư tin phja Ngả sle hết lẹ Chào cờ vạ hát Quốc ca.

XÀY CẦN TÀY ĐĂM HÀ GIANG KIN CHIÊNG
XÀY CẦN TÀY ĐĂM HÀ GIANG KIN CHIÊNG

Cần Tày đăm mì lai dú bại búng khau pù pạng Tây cúa thành phố Hà Giang vạ vạ kỉ xạ cúa bại hoẹn Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên (slảnh Hà Giang) cà này vận nhằng chướng chắp au sle đảy lai mòn đây pjòi pện slửa khóa, bại thình cúa kin, bại cỏ lẻ chang tởi slổng ăn vằn...

XÀY CẦN TÀY ĐĂM HÀ GIANG KIN CHIÊNG

XÀY CẦN TÀY ĐĂM HÀ GIANG KIN CHIÊNG

Cần Tày đăm mì lai dú bại búng khau pù pạng Tây cúa thành phố Hà Giang vạ vạ kỉ xạ cúa bại hoẹn Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên (slảnh Hà Giang) cà này vận nhằng chướng chắp au sle đảy lai mòn đây pjòi pện slửa khóa, bại thình cúa kin, bại cỏ lẻ chang tởi slổng ăn vằn...

NÈN CHIÊNG CÚA CẦN NÙNG VẺN DÚ CAO BẰNG
NÈN CHIÊNG CÚA CẦN NÙNG VẺN DÚ CAO BẰNG

Bươn chiêng pi mấư mà thâng, kha tàng khửn bại xạ Lục Khu cúa hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng bjoóc mặn, bjoóc phung phông khao khóp bản cỏn, heng sli lượn vạ slao báo toẹn khua đuổi căn dú hua bản vằn xuân.

NÈN CHIÊNG CÚA CẦN NÙNG VẺN DÚ CAO BẰNG

NÈN CHIÊNG CÚA CẦN NÙNG VẺN DÚ CAO BẰNG

Bươn chiêng pi mấư mà thâng, kha tàng khửn bại xạ Lục Khu cúa hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng bjoóc mặn, bjoóc phung phông khao khóp bản cỏn, heng sli lượn vạ slao báo toẹn khua đuổi căn dú hua bản vằn xuân.

KÈM PỎ, KÈM MẺ CÚA CẦN TÀY QUẢNG NINH
KÈM PỎ, KÈM MẺ CÚA CẦN TÀY QUẢNG NINH

Nèn chiêng dú tứng tỉ, tứng dân tộc xày mì mòn táng căn. Tói xáu pỉ noọng cần Tày lầu dú hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh, pỉ noọng tó mì bại cỏ lẻ táng xáu bại búng đai, chang tỉ mì pẻng ben nhền pja hết khảu nèn chiêng.

KÈM PỎ, KÈM MẺ CÚA CẦN TÀY QUẢNG NINH

KÈM PỎ, KÈM MẺ CÚA CẦN TÀY QUẢNG NINH

Nèn chiêng dú tứng tỉ, tứng dân tộc xày mì mòn táng căn. Tói xáu pỉ noọng cần Tày lầu dú hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh, pỉ noọng tó mì bại cỏ lẻ táng xáu bại búng đai, chang tỉ mì pẻng ben nhền pja hết khảu nèn chiêng.

PIÊN CHÁI PÁC BÓ VẬN CHỰC MẮN CHÍNH XẰN CÁCH MẠNG
PIÊN CHÁI PÁC BÓ VẬN CHỰC MẮN CHÍNH XẰN CÁCH MẠNG

Vằn 28/1/1941, lăng 30 pi pây xa tàng cháu đin mường, Bảc Hồ đạ hòi mà Pác Bó, xạ Trường Hà, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng tải tàng cách mạng dân tộc.

PIÊN CHÁI PÁC BÓ VẬN CHỰC MẮN CHÍNH XẰN CÁCH MẠNG

PIÊN CHÁI PÁC BÓ VẬN CHỰC MẮN CHÍNH XẰN CÁCH MẠNG

Vằn 28/1/1941, lăng 30 pi pây xa tàng cháu đin mường, Bảc Hồ đạ hòi mà Pác Bó, xạ Trường Hà, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng tải tàng cách mạng dân tộc.

CẦN LỒNG RÈNG HẾT ĐÂY FIỂC BẢN CỎN
CẦN LỒNG RÈNG HẾT ĐÂY FIỂC BẢN CỎN

Tềnh 10 pi hết cốc hỏm cần ké pi, 8 pi lẻ cần đảy pỉ noọng slứn điếp chang bản cúa bản Thôm Bưa, xạ Tân Mỹ, hoẹn Chiêm Hóa, slảnh Tuyên Quang, pả Quan Thị Chiêng lẻ cần nâng lồng rèng hết đây fiểc bản cỏn, pang hưa pỉ noọng chang bản. Pả đạ hết đảy chăn đây fiểc roọng riểc pỉ noọng hết nèm bại tàng lỏ cúa pạng nưa, cỏp fấn chướng chắp tỉ fuông vằn cảng ím đo, chàu mjảc.

CẦN LỒNG RÈNG HẾT ĐÂY FIỂC BẢN CỎN

CẦN LỒNG RÈNG HẾT ĐÂY FIỂC BẢN CỎN

Tềnh 10 pi hết cốc hỏm cần ké pi, 8 pi lẻ cần đảy pỉ noọng slứn điếp chang bản cúa bản Thôm Bưa, xạ Tân Mỹ, hoẹn Chiêm Hóa, slảnh Tuyên Quang, pả Quan Thị Chiêng lẻ cần nâng lồng rèng hết đây fiểc bản cỏn, pang hưa pỉ noọng chang bản. Pả đạ hết đảy chăn đây fiểc roọng riểc pỉ noọng hết nèm bại tàng lỏ cúa pạng nưa, cỏp fấn chướng chắp tỉ fuông vằn cảng ím đo, chàu mjảc.

SLỐNG KHẨU PHJẮC ÚN KHỬN KENG KÉO THÂNG TỈ TRƯỜNG DÚ BÚNG SLUNG
SLỐNG KHẨU PHJẮC ÚN KHỬN KENG KÉO THÂNG TỈ TRƯỜNG DÚ BÚNG SLUNG

Lẩn chủc pi dá, bại slấy slư trường Mầm non xạ Xuân Lạc, hoẹn Chợ Đồn, slảnh Bắc Kạn ăn vằn vận hung hang vạ thò lẩn pác fấn khẩu phjắc ún quá keng kéo khửn bại tỉ trường lé dú búng slung.

SLỐNG KHẨU PHJẮC ÚN KHỬN KENG KÉO THÂNG TỈ TRƯỜNG DÚ BÚNG SLUNG

SLỐNG KHẨU PHJẮC ÚN KHỬN KENG KÉO THÂNG TỈ TRƯỜNG DÚ BÚNG SLUNG

Lẩn chủc pi dá, bại slấy slư trường Mầm non xạ Xuân Lạc, hoẹn Chợ Đồn, slảnh Bắc Kạn ăn vằn vận hung hang vạ thò lẩn pác fấn khẩu phjắc ún quá keng kéo khửn bại tỉ trường lé dú búng slung.

BẠI THÌNH DA NHẢ CÚA CẦN TÀY
BẠI THÌNH DA NHẢ CÚA CẦN TÀY

Nắm chắc tẳm pửa tầư cần Tày lầu đạ chắc au bại thình bâư mạy vạ bại co da chang đông mà hết da chỏi pỉnh. Tứ cằn rẩy, cằn nà, chang sluôn thâng bại đông phja pỉ noọng xày xa đảy co da, tứng cần lụ tứng búng táng căn pỉ noọng tẻo mì bại bài da táng căn.

BẠI THÌNH DA NHẢ CÚA CẦN TÀY

BẠI THÌNH DA NHẢ CÚA CẦN TÀY

Nắm chắc tẳm pửa tầư cần Tày lầu đạ chắc au bại thình bâư mạy vạ bại co da chang đông mà hết da chỏi pỉnh. Tứ cằn rẩy, cằn nà, chang sluôn thâng bại đông phja pỉ noọng xày xa đảy co da, tứng cần lụ tứng búng táng căn pỉ noọng tẻo mì bại bài da táng căn.

PẺNG “COÓC MÒ” CHANG VẰN KHAI BƯƠN CÚA CẦN TÀY, NÙNG
PẺNG “COÓC MÒ” CHANG VẰN KHAI BƯƠN CÚA CẦN TÀY, NÙNG

Pẻng coóc mò cúa pỉ noọng cần Tày, Nùng lầu đạ mì tẳm hâng tởi. Vạ chang vằn khai bươn lẻ nắm sliểu đảy thình pẻng nẩy.

PẺNG “COÓC MÒ” CHANG VẰN KHAI BƯƠN CÚA CẦN TÀY, NÙNG

PẺNG “COÓC MÒ” CHANG VẰN KHAI BƯƠN CÚA CẦN TÀY, NÙNG

Pẻng coóc mò cúa pỉ noọng cần Tày, Nùng lầu đạ mì tẳm hâng tởi. Vạ chang vằn khai bươn lẻ nắm sliểu đảy thình pẻng nẩy.