DƯỞNG ĐÂY CHANG SLỬA KHÓA CÚA PỈ NOỌNG NHÌNH CẦN BỐ Y
Thứ tư, 15:18, 03/01/2024 VOV TB VOV TB
Lẻ dân tộc nọi cần dú hoẹn Quản Bạ- Hà Giang, tẳm hâng tởi pỉ noọng cần Bố Y dú nẩy vận nhằng chướng chắp au sle đảy khưởng slửa khóa cúa dân tộc lầu. Chang tỉ slửa khóa cúa pỉ noọng nhình cần Bố Y đảy lai cần cạ chăn đây slướng.

 

 

Sle hết đảy khưởng slửa khóa mủng chăn đây lẻ pỉ noọng nhình cần Bố Y lèo mì tin mừ chắc hết, sléo pền lai lài bjoóc cáp xáu căn sle chảo pền dưởng ngàu tan mì cúa dân tộc lầu.

Pả Lộc Thị Phương, 63 pi cần Bố Y, dú bản Nậm Lương, xạ Quyết Tiến, hoẹn Quản Bạ, slảnh Hà Giang hẩư chắc: tẳm pửa ngám pền slao pả đạ đảy bại dả bại mé slon tắm húc, sléo phải, nhẳp phải hẩư. Sle hết đảy khưởng slửa khóa cúa pỉ noọng nhình lẻ lèo lẹo lai công lèng, tứ tắm húc thâng nhẳp pền bâư slửa, slửn:

Hết slửa khóa cúa pỉ noọng nhình cần Bố Y lẹo chăn lai công lèng vạ lèo hết cậy. Lầu lèo nhặp bặng mừ lẻ chắng đây đảy”

Khưởng slửa khóa cúa pỉ noọng nhình cần Bố Y mì: slửa, slửn, khân thổm hua vạ tôi hài đảy pỉ noọng táng sléo pền. Đây tải ết lẻ 2 khen slửa cúa pỉ noọng nhình mì bại lài bjoóc vạ mì 2 tua fị chăn đây slướng. Ché Ngũ Thị Hiền dú bản Nậm Lương, xạ Quyết Tiến, hoẹn Quản Bạ, slảnh Hà Giang hẩư chắc:

 “ Lầu sléo bjoóc dú cò mừ, khen slửa, làn slửa, 2 pạng cúa cái phải dà ấc. Pửa sléo phải lầu tó lèo lưởc lài bjoóc tầư ngám hảp xáu làn slửa, lài bjoóc tầư ngám hảp xáu khen slửa”.

Slửa khóa cúa pỉ noọng cần Bố Y chăn đây slướng nhoòng cái khân thổm hua đảy sléo bại lài bjoóc chăn khỏ hết vạ mủng chăn cạ mjảc tha. Sle thổm chúng, mủng đây lẻ pỉ noọng lèo cuổn ngàng khửn dá chắng thổm khân. Noỏc slửa khóa, khân thổm hua pỉ noọng nhằng mì bâư vì cùn tó đảy pỉ noọng sléo bại thình bjoóc chăn đây slướng. Nhằng bâư slửn đảy pỉ noọng tập pền tàng sléo bại thình bjoóc khao, đăm. Pửa hết lẻ pỉ noọng lưởc phải khao, au lảp mèng thương mà chẳm dá chắng nhọm ốt. Ché Hiền hẩư chắc them:

“Au lảp mèng thương mà chẳm hẩư bâư slửn lẻ fiểc hết khỏ tải ết. Lảp mèng thương đảy au khửn phẩy ún sle xưởc oóc, au piếng phải khửn chá dá chắng au mảc slẻ mà chẳm lảp mèng thương khảu phải, lăng tỉ chắng au pây nhọm đảy”.

Nắm tan đây chang tởi slổng ăn vằn, lụ chang bại lẹ hội, slửa slửn cúa pỉ noọng cần Bố Y nhằng chăn cẩn diếu chang nẳm slưởng, chang lẩu chà, phj slang cúa pỉ noọng. A Lộc Thị Phương dú bản Nậm Lương, xạ Quyết Tiến, hoẹn Quản Bạ, slảnh Hà Giang hẩư chắc them:

“Chang pan xỉnh lẩu lẻ lùa lèo nủng slửa slửn cúa dân tộc lầu sle chiềng páo khửn chựa chòi. Chang phi slang lẻ lủc lùa tó lèo nủng slửa nẩy sle hết lẹ”.

Slửa khóa cúa pỉ noọng cần Bố Y thư lai mòn đây pjòi chang tởi slổng cúa pỉ noọng. Nhoòng pện đảy pỉ noọng chướng chắp au sle tứ tởi nẩy thâng tởi lăng./. 

VOV TB

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC