TẶT TEN BƯỞNG DĂM VẠ KHỬN TÂNG – FẤN LẸ CHĂN CẨN DIẾU CHANG LẸ CHỈ PỀN CẦN CẢI CÚA PỈ NOỌNG CẦN DAO
Thứ tư, 10:04, 22/05/2024 BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Lẹ chỉn pền cần cải lẻ lẹ nâng chăn cẩn diếu chang tởi slổng cúa pỉ noọng cần Dao. Chang tỉ, “tặt ten bưởng dăm vạ khửn tâng” lẻ fấn nâng chăn cẩn diếu, pửa tỉ cần đảy hết lẹ chỉn pền cần cải xẹ đảy tặt tên bưởng âm. Lăng pửa hết lẹ nẩy, cần pỏ chài cúa pỉ noọng cần Dao chắng đảy chỉn pền lủc lan cúa Bàn Vương, đảy hết slấy, đảy au âm binh hẩư vạ đảy hết lẹ pài slớ chựa chòi.
 

 

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC