Pơk uănh mông nar djăt: 12/11/2016

 

VOV4.Mnông: Geh tât 98% rnoh nu^h lah nu^h rnoi đê|, yơn xã Ea Tul, nkuăl Cư M’gar, n’gor Daklak, le\ [ư lôch le\ rngôch nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe. Ngoăy tâm âk nău kan an lor bôk năp bâh ta ntu\k lah kơl an nu& [on lan n’hao săk rnglăy pah kan, bah ach o nâp nâl, rdâk njêng nău rêh mhe.

 

Ntu\k tăch ndơ jê|, geh tăch ăp ntil ndơ do\ng khlay ăp nar an [on lan tâm [on, bâh phe, mỳ tôm, mắm, boh, ndơ kro, biăp play…kơt ne\ lah jêng ntu\k tăch ndơ bâh yuh H’Ye Ayun, ta [on H’ra A, xã Ea Tul, nkuăl Cư M’gar, n’gor Daklak. Nău geh mbơm, yơn jêng rnoh nău geh đăp mpăn bâh rnăk yuh H’Ye Ayun tâm nău rêh rnăk vâl mô âk neh tuch tăm. Bâh aơ, nău ntrong bah ach o bâh rnăk yuh le\ jêng dơh [ư lơn.

 “Rnôk ntơm tâm gu\ ur sai, ur sai gâp geh mê| bơ\ an 3 sào neh, nsrôih pah kan. hên geh ngih dak kơl an 1 mblâm ndrôk me deh kon, tât a[aơ le\ deh 3 mblâm. Rnăk vâl gâp manh prăk ngân hàng 30 rkeh, sai gâp mât tăm cà phê n’hanh hăn kan an bu, gâp tăch du đê| ndơ ta [on, r^ a[aơ nău rêh rnăk vâl le\ bah ach o jêr jo\t.

 

Yuh H'Ye tăch ndơ

 

 Rnăk vâl Yuh H’Ye kanu\ng lah ngoăy tâm 10 rnăk mhe bah ach o bâh [on H’ra A, wa Y Thao Ayun, kruanh [on H’ra A, an g^t, ăp năm ba năp, ngih dak le\ [ư âk nău kan kơl an [on lan đăp mpăn nău rêh jêng, bah ach o nâp nâl. Ne\ lah nău kan pă neh kan, kơl ngih gu\, an manh prăk gay ma ntuh kơl mat chăm tơm tăm , kon rong, [a [ơ nti nău kan mbơh mpeh nău mhe, ntrong pah kan..ndrel ne\ lah ntuh kơl ndơ do\ng ntung trong nkual [on lan, ngăn lah mpeh trong hăn dak bât, điện, ngih nti…gay ma rgâl mhe nău rêh an [on lan. [on lan tâm [on le\ nsrôih hun hao, nsum soan ndrel đah ngih dak rdâk njêng nău rêh mhe. Kruanh [on Y Thao an g^t:

 “Nău kan nkual [on lan mhe r^ nu^h [on lan le\ tâm rgo\ jă ndrel tâm rgop jêng a[aơ kơt lah tâm [on geh trong bê tông da dê hôm. Mpeh đah nău n’huch ach o r^ nu^h [on lan ach o geh âk nkô| nău, du\t âk lah yor geh nău kop ji , mô geh nu^h pah kan n’hanh rnăk vâl mô geh neh kan, tât rnôk oh kon gu\ êng mô geh neh r^ lơ ma jêr jo\t lơn. A[aơ, mpôl hên rgo\ jă [on lan nsrôih pah kan, lôch ne\ ngih dak kơl an manh prăk gay ma hun hao wa\ng sa đăp mpăn rêh jêng n’hanh an ăp oh kon hăn nti

   Xã Ea Tul geh tât 98% rnoh nu^h lah rnoi đê|, du\t âk lah nu^h Rđe. Đah nău tâm ban nuih n’hâm tâm ntu\k rêh jêng, nău rêh nkual [on lan ta Ea Tul le\ geh âk nău rgâl mhe. Tât a[aơ, xã le\ [ư lôch 17 nău mpô\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe n’hanh a[aơ dôl nsrôih [ư lôch 2 nău mpo\ng hôm e : lah n’huch rnoh rnăk ach o jur hôm ba dâng 7% n’hanh n’hao nău geh râng geh du hê nu^h hao tât 27 rkeh prăk. Wa Bùi Trọng Nghĩa, kruanh UBND xã Ea Tul , an g^t, t^ng nău kơl âk ding rnôk bôk năm aơ, lam xã geh 233 rnăk ach o ta rnoh ach o (rnoh 10%). Ta ntu\k dôl ua\nh nđôi tay ăp rnăk ach o gay ma geh ntrong kan kơl na nê| đah Ngân hàng chính sách xã hội nta nău dơh nơih an nu^h [on lan manh prăk an lor gay ma hun hao pah kan jan sa, rgo\ jă nu^h dôl ru hăn kan dak bah dih…a[aơ râng geh ăp rnăk ta Ea Tul geh 2 ha tơm công nghiệp, du\t âk lah cà phê. Mbơh rblang pơk trong đăp mpăn nău geh an [on lan ê lor geh ăp nău tât mô ueh bâh trôk nar mih sial, nău khlăy lah kơl an [on lan mât tăm ueh, tăm tâm breh an n’hao nău geh tơm tăm. Wa Bùi Trọng Nghĩa, an g^t:

 “A[aơ du đê| rnoh neh cà phê ta ntu\k le\ ranh r^ hên rgum kơl an [on lan tăm tay cà phê. Rlău ma ne\ r^ nt^m an nu^h [on lan tăm tâm breh ta tơm cà phê ta du đê| ntil tơm kơt lah tiu, tơm sa play, ngăn lah sầu riêng, yor neh ta aơ tâm di đah sầu riêng, rnoh khlay đăp mpăn. R^ rnôk ma mât tăm jo\ năm n’hanh tăm tâm breh geh ăp ntil tơm aơ r^ nău geh bâh [on lan mbra đăp mpăn n’hanh geh hun hao lơn.

Đah nău ntuh kơl le\ rngôch bâh ngih dak, nău nsrôih hun hao bâh nu^h [on lan, xã Ea Tul nsrôih tât le\ năm aơ mbra jêng xã bôk năp tâm nkual rnoi đê| ta nkuăl Cư M’gar, Daklak, [ư lôch ăp nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng