Năm 2012, bôk nău kan nt^m nti nău ueh di ngih nti  (SEQAP) bâh n’gâng kan nt^m nti geh Ngân hàng lam ntur neh ntuh kơl le\ geh rdâk njêng 4 jrô nti ta thôn Yên Thành 1, xã Dak Nuê, du ntuk ngih nti ta ngih nti tiểu học Lý Tự Trọng đah nkô| u\ch lah nta nău nơih an kon học nkual njônh ngai geh nău nơih gay ma nti ueh lơn. Yơn la, rlău 2 năm ba năơ, 4 jrô nti aơ hôm nha ê ho\ geh du tơ\ an do\ng di đah nkô| kan bâh păng. Wa Nguyễn Phúc Hà, kruanh thôn Yên Thành 1, xã Dak Nuê an g^t.

Rdâk [ư r^ [on lan du\t lah ueh yơn ma lôch [ư nklơi dơm. Ntu\k ngih nti tơm ngai đah ne\ 5-6 rhiăng mét. Bu rgum s^t nti ta ngih nti tơm ne\ da dê hôm ngih nti ne\ a[aơ nklơi dơm, bâh geh rnâng kan mât ua\nh bâh thôn mât u\anh rlău 2 năm aơ hôm. Prăk kan ne\ jêng rdâk njêng ntu\k êng hôm nha geh âk nău mô to\ng rlău đah nơm.

Yor ntu\k ngih nti jê| du\t dăch đah ngih nti tơm jêng nu^h [on lan le\ ndơ\ kon tât ta ngih nti tơm da dê. Uỷ ban nhân dân xã le\ bar pe tơ\ đă  ndơ\ ăp jrô nti aơ an ngih nti mẫu giáo Hoa Cúc [ư ntu\k gu\ nti an ăp oh mon jê| hăn nti dăch lơn yơn nu^h leo kan ngih nti Lý Tự Trọng u\ch mât ta ne\ kâp an tât rnôk to\ng âk kon hoc r^ do\ng. wa Nguyễn Đình Ngọc, groi kruanh UBND xã Dak Nuê, nkuăl Lắc, n’gor Dak Lăk an g^t:

Nău aơ r^ hên le\ dăn đă an ngih nti mầm non Hoa Cúc gay ma [ư jrô nti an ăp oh mon mẫu giáo n’hanh mât oh kon se jê| yơn a[aơ jrô nti mô do\ng ma an ngih nti Lý Tự Trọng mât ua\nh. Kơt ne\ du\t mpu\ng, poăn jrô nti a[aơ hên an thôn mât ua\nh, manh gay ma r[u\n nchră ta thôn yor thôn ê ho\ geh ngih văn hoá ta ntu\k.

Tâm rnôk ne\, ta xã Dak Nuê, ngih nti Trung học cơ sở Nguyễn Du geh nglah êng bâh ngih nti tiểu học Lý Tự Trọng bâh năm 2005 tât a[aơ ê ho\ geh [ư ngih nti ma an geh manh ntu\k nti bah ngih nti bán trú xã Dak Nuê-Krông Nô-Dak Phơi gay ma nti manh. Yơn lah ntu\k dăch ta ntu\k so\k kuai lu\, nău nteh mìn nkre ma n’gơ neh [ư an nai nti n’hanh kon hoc ngih nti Nguyễn Du bar pe năm ba năp nti n’hanh nt^m du\t klach rvê yor ngih nti geh du đê| ntu\k le\ đang. Uỷ ban nhân dân xã Dak Nuê le\ pă an du nkual neh hvi 1 rbăn met vuông gay ma ăp ngih nti yơn rlău ma prăk 300 rkeh gay ma [ư ueh lâng bâh năm 2008 r^ tât a[aơ mô hôm geh tay rnoh geh đo\ng. nău kan nti n’hanh nt^m bâh ngih nti yor ne\ du\t jêr jo\t. wa Lê Hữu Cường. hiệu trưởng ngih nti THCS Nguyễn Du ngơi.

Bâh năm 2008 tât a[aơ le\ âk tơ\ dăn ntuh kơl rdâk [ư ma mô dơi. Yor nău ngăn r^ nkuăl mô to\ng prăk ma n’gor mô dơi geh prăk pă an. Jêng lah hên nsrôih dơm yor lah nău nchrăp kan bâh ntu\k kan nkuăl, n’gor ngluh mbơh le\ kơt ne\, hên u\ch rdâk [ư ngih nti yeh r^ năp lor lah an geh to\ng ndơ. Kon nu^h lôch ne\ mơ pơk jrô nti, nău ueh r^ gâp đăp mpăn e^ nău ne\ hên kơt lah le\ dơi geh hôm yơn ma hôm nha ndơ do\ng lôch ne\ ntu\k pâl rlưn, rnoh neh kơt aơ lah mô to\ng [ư.

Bâh nău ngăn ta xã Dak Phơi, nkuăl Lăk, n’gor Dak Lak an saơ nău ntuh kơl ndơ do\ng ma mô ua\nh n’hêl tât nău le\ [ư jêng nău mpu\ng lir n’hanh nău tih lơn lah ndrel du xã ma du ngih nti r^ hăn manh jrô nti hôm ngih nti êng r^ jrô nti ntâl mpông mô geh do\ng. n’gâng kan nt^m nti n’gor Dak Lak rnôk ntuh kơl rdâk njêng ăp nău kan kơt aơ r^ geh kơp tât nău geh săk rnglăy do\ng đo\ng lah mô?


                                     Thị Đoắt răk rblang


 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng