Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2020

UBND n’gor Lâm Đồng le\ geh nt^m đă rlu an kơp dơn an ăp ntu\k pâl nđaih lo\ mir mhe yor nău rgâl bah du nkual, ntu\k pâl nđaih n’hanh du đêt wa\k kol tâm rnôk hun hao ntil pâl nđaih aơ. Gay mkra nău aơ, UBND n’gor Lâm Đồng dăn đă ăp n’gâng kan, nău kan geh tât tâm rgop dôh rklaih wa\k kol gay hun hao tay ntil pâl nđaih lo\ mir. A[aơ ta lam n’gor Lâm Đồng geh 33 nkual, ntu\k pâl nđaih lo\ mir dơi kơp dơn, tâm ne\, TP Đà Lạt geh 10 nkual, ntu\k le\ pă an do\ng ndơ moh “Đà Lạt boăt nthoi ue\h bah neh jêng”. Rlău ma ne\ ta nkual [on têh Đà Lạt n’hanh ăp nkuăl kiău ma hôm geh âk, nkual ntu\k pâl nđaih lo\ mir mhe jêng. Yor mhe jêng jêng ntil pâl nđaih aơ hôm geh geh âk nău mô di kơt: âk nkual pâl nđaih rgâl jêng ntu\k gu\ rlu rlău, ăp nkual ntu\k pâl nđaih mô geh ăp ndơ do\ng, nkual mpla nsơ ndơ jêng jêr wa\ch rgum năch pâl nđaih, ăp rnăk geh neh jêt [ư đo\ng pâl nđaih lo\ mir…

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương