Hing ang amăng hrơi: 21/7/2020

 

 

VOV4.Jarai - Mơng mong jơnum ruah khua ping gah gưl anet hăng gưl prong brơi [uh, bruă prăp lui mơnuih ngă khua tal anai hơmâo lu tơlơi pơplih. Amăng anun, pơkôl ngă tui 5 tal ruah mơnuih ngă khua hơmâo Ding jum kơđi ]ar pơkôl rơđah hăng [ing djơ\ anăn ngă glăi khua hăng tal blung a ngă khua. Hăng 5 tal pơphun ruah, tơlơi dưi mơnuih [on sang hơmâo pơtrut đ^, anăp nao ruah mơnuih ngă khua rơgơi, thâo pơmin, dưi ngă bruă amăng rơwang thun pơ anăp.

 

Truh mông anai, abih bang ping gah mơng tơring ]ar Thái Bình hăng 7 boh tơring glông, plơi prong hơmâo pơphun giong laih. Tơring ]ar Thái Bình glăk prăp lui kơ Jơnum Ping gah tơring ]ar tal 20, rơwang thun 2020-2025. Pơtrut đ^ tơlơi dưi amăng mông ruah khua hăng 5 tal, ping gah djop gưl [ơi Thái Bình ngă tui kơjăp hăng tơpă ară.

 

Ơi Phạm Đồng Thuỵ, Kơ-iăng khua Anom pơphun bruă Ping gah Thái Bình brơi thâo: Tơlơi pơmin le\ kho\m ngă tui tơlơi pơtô mơng Ping gah c\i ruah mă mơnuih dưi mut ngă Khua djru bruă Ping gah tơring ]ar, c\i git gai pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă- mơnuih mơnam rơwang thun 2020-2025:

 

“Tơlơi pơtô mơng Anom pơphun bruă Ping gah hăng Tơlơi c\râo bruă mơng Ding jum kơđi ]ar kơ bruă pơphun ruah khua kơjăp biă. Rơđah biă `u, pơphun ngă bruă hăng [ing djơ\ glăi anăn ngă khua. Tơdơi kơ anun kah mơng pơphun ngă bruă hăng [ing phrâo djơ\ anăn ngă khua. Anai le\ bruă ngă rơđah, kiăng [ing khua gơgrong bruă lơ\m prăp lui mơnuih ngă khua thâo rơđah pô c\i ngă khua kiăng hơmâo hră ple\, hơmâo ano\ prăp rơmet lui klă”.

 

 

Pơhmu hăng tơlơi pơkôl 3 tal ruah khua [ơi rơwang bruă Jơnum ping gah dêh ]ar tal 12, tal anai, Ding jum kơđi ]ar pơkôl rơđah hăng mơnuih ngă glăi khua hăng mơnuih blung a tơbiă anăn ngă khua amăng ping gah hơmâo ngă tui 5 tal. Amăng 5 tal hơmâo prăp lui ako\ bgruă; tơlơi pơgôp hiăp mơng [ing khua; rơgao 2 wơ\t măi tơlơi pơgôp hiăp mơng Grup khua djru bruă ping gah hăng tal rơnuc\ le\ Khul apăn bruă ple\ hră ruah…

 

Hăng 5 tal, hơmâo lăi pơthâo rơđah rơđông. Sa tơlơi hơmâo lăp đing nao amăng 5 tal pơphun ruah khua le\ sem lăng hlâo mơnuih hơmâo anăn ngă khua [ơi anăp Khul khua apăn bruă ping gah, tơdah hơmâo arăng ngă kơđi, [o\m kơ pô anun hơmâo tơlơi pơmin [u klă, hră pơ-ar hrăm hră, dram gơnam hơmâo tơlơi soh…grup apăn bruă ruah mơnuih ngă khua amra lăi pơthâo bruă anai hlâo c\i pơmut anăn amăng mông Jơnum ruah khua.

 

Mơng tơlơi hơmâo sit nik lơ\m gum prăp ruah mơnuih ngă khua amăng mông Jơnum ruah khua Ping gah [ơi Hà Nội, Ơi Vũ Đức Bảo, Khua anom pơphun bruă Ping gah [on prong Hà Nội pơsit:

 

“Hà Nội amăng bruă prăp lui mơnuih ngă khua djop gưl [ing gơmơi c\râo bruă rơđah rơđông laih. Amăng bruă pơsit hăng prăp lui mơnuih ngă khua kơ Grup khua apăn bruă djop gưl le\ tơlơi anai hơmâo ngă tui klă. Anih hơpă thơ hơmâo pô ngă soh: amăng hră pơ-ar, [udah tơlơi hơdip gah rơngiao…lêng hơmâo sem lăng, pơto\ng glăi lăp djơ\.

 

Hà Nội phrâo anai 50 Ping gah amăng [on prong, amăng 2 rơbâo 310 grup Ping gah hơmâo ngă tui klă kiăo tui tơlơi c\râo bruă. Mơng anun, gơmơi hơmâo ruah laih anun [ơi djop gưl ping gah ăt [u brơi pơmut anăn ngă khua lơi hăng hơdôm anih hơmâo tơlơi ngă soh”.

 

 

Tơlơi phrâo lăp đing nao amăng 5 tal pơphun ruah khua le\ abih bang anih ngă bruă mơng Grup khua djru bruă, Grup apăn bruă lêng kiăng hơmâo mrô rơbêh. Amăng anun, Grup khua djru bruă rơbêh [iă biă mă `u 15%. Hơdôm anih pơko\n amăng Grup Khua apăn bruă; Khua git gai hăng Kơ-iăng khua git gai Ping gah hơmâo tơbiă anăn ngă khua lêng hơmâo mrô rơbêh.

 

Tui anun, [ing mut ngă bruă amăng Grup khua djru bruă hơmâo arăng đăo gơnang hă [u\ kho\m kiăng hơmâo djo\p mơta tơlơi pơkôl pơkă laih anun kho\m ngă rơđah rơđông amăng 5 tal ruah laih anun pơto\ng lăng, pơsit brơi tong ten biă mă. Mơng anun jing pơtrut đ^ tơlơi dưi mơng ană mơnuih amăng Ping gah, biă `u ruah mă c\i pơ[uh anăn [ing ngă khua ngă bruă amăng tal phrâo.

 

 Ngă tui khut khăt 5 tal hơdôm c\ô mơnuih hơmâo ruah, pơ[uh anăn [ơi mông jơnum lêng kơ mơnuih rơgơi, tơlơi pơmin hiam laih anun hơmâo arăng đăo gơnang laih anun dong amăng anăn [ing ngă khua phun. Ơi Phạm Mạnh Khởi, Khua pơphô bruă wai lăng Ping gah, mơnuih ping gah, Anom pơphun bruă Ping gah dêh ]ar pơsit:

 

Amăng bruă ruah mơnuih ngă khua kho\m lăng nao kơ tơlơi rơgơi yơh phun, laih dong pơsit pô ngă khua anun hơmâo tơlơi pơmin klă, hơdip hiam, hơmâo arăng đăo gơnang hăng ngă bruă rơgơi. Hơdôm tơlơi tơnap, do\ hơmâo lu tơlơi lăi glăi phara le\ kho\m ngă tui djơ\ tơlơi pơtrun, ngă tui dưm kơnar, pok prong tơlơi dưi mơnuih [on sang, pơtrut đ^ tơlơi rơgơi mơng abih bang hăng kiăo tui lu mơnuih”.

 

Kiăng mông Jơnum truh kih, bruă ruah mơnuih ngă khua kiăng kiăo tui “Ngă amăng [rư\ kơjăp; rim bruă rơđah rơđông, kơđiăng; mơng djop bruă kho\m ngă tong ten; ngă dơ\ hơpă kơjăp dơ\ anun”; pơhlôm djơ\ mrô, tơlơi pơkă, hơdră dưm dăp, pơplih phrâo pơđ^ kyar na nao mơng [ing ngă khua.

 

Bruă ruah mơnuih ngă khua kho\m ngă hro\m pơlir hơbit kơplah wah tơlơi hơmâo hrăm hăng tơlơi rơgơi mơng rim c\ô khua; kơplah wah tơlơi apăn bruă hăng jơlan đ^ kyar phrâo, kơplah wah bruă tui gru abih bang hăng tơlơi phara hơjăn; kho\m ngă bruă rơđah rơđông, dưm kơnar, hơmâo tơlơi dưi mơnuih [on sang, ngă bruă kiăo tui tơlơi gal.

 

Biă `u, [u dưi brơi mơnuih [u dưi ngă khua, [u pơhlôm tui tơlơi pơkôl pơkă, samơ\ ăt [u dưi pơgao lui mơn mơnuih rơgơi, hơmâo tơlơi pơmin hiam, hơmâo arăng đăo gơnang. Kiăng dưi ngă tui anun, kho\m kiăng ngă tui 5 tal ruah khua tơpă ară, kơjăp hăng tu\ yua.

 

Lại Hoa -  VOV1

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: