Hing ang amăng hrơi: 10/9/2020

 

 

VOV4.Jarai - Hrăm taih mơng blung a kiăng kơjăp pran jua, samơ\ sui thun hrăm hăng tơlơi gir prong hloh jing djru Y Hlih hơmâo mă lu hră bơni yôm. Dra Bahnar 19 thun anai le\ pô pơkơjăp drơi jăn hơmâo tơring ]ar ruah nao pơhmư\ mông Jơnum Khul hlăk ai rơgơi ngă tui tơlơi Wa Hồ pơtô dêh ]ar ta tal 6 pơphun [ơi plơi prong jưh jom Hà Nội rơnuc\ blan 5/2020.

 

Pơwơ\t glăi hrăm taih tơdơi kơ abih hrơi do\ pơc\lah mơnuih mơnam, Y Hlih hok mơ-ak hăng hơmâo pran hloh amăng bruă hrăm taih. Anih pơto\p [u hơmâo hơget yôm ôh mơng nai Lê Đức Cường [ơi rơnuc\ jơlan Đào Duy Từ mơng hlâo laih jing anih [ing c\ơđai juăt nao laih anun [ing c\ơđai hrăm taih tui gru đưm, kick boxing rai mơng Anom bruă pơtop hăng pơplông pơkơjăp drơi jăn tơring ]ar.

 

Tơkeng mơng sang ano\ am^ ama ngă hmua soh [ơi plơi Kon Rờ Bàng 1, să Vinh Quang, plơi prong Kon Tum, tơlơi hơdip tơnao tap yua hnun Y Hlih sa c\ô c\ơđai amuaih hrăm, hla tui [ing go\p samơ\ [u hơmâo prăk nao hrăm adoh suang, hrăm tơlơi pơrơguăt drơi jăn hơget ôh rơngiao mơng hơdôm tơlơi hrăm sang hră pơtô. Bưng biă, giăm sang `u hơmâo nai pơtô hrăm taih Năm Định (rơnuk tal dua amăng sang ano\ thâo taih anăn Năm Tạo hmư\ hing [ơi plơi prong Kon Tum) tu\ ư pơtô hrăm tiah tui gru đưm, yua hnun lơ\m glăk hrăm anih 6, Y Hlih gir hrăm tui, kiăng hơmâo pran jua.

 

{u thâo dong tah, sa c\ô hlăk ai djuai ania Bahnar amuaih hrăm kơtang biă mă kơ tơlơi hrăm taih anai. Triăng hrăm, pơrơguăt drơi jăn, Y Hlih hơmâo arăng [uh nao `u yua dah arăng lăng `u hrăm thâo ta`, hơmâo pran jua gir kơtang biă.

 

 

Lơ\m 13 thun pơphun hrăm taih, 16 thun `u hơmâo ruah mut amăng grup mơnuih pơkơjăp drơi jăn rơgơi mơng tơring ]ar, ră anai `u 19 thun. Y Hlih pơ [uh tơlơi rơgơi mơng `u, hơmâo mă lu tơlơi apah bơni yôm. Pô pơtô pơkơjăp drơi jăn Lê Đức Cường brơi thâo: yua gir kơtir, `u hrăm ta` thâo biă. Thun 2018, blung a nao pơplông mă pri kick boxing gưl dêh ]ar [ơi tơring ]ar Gia Lai, `u hơmâo mă Miđai ia kông.

 

Găn rơgao thun blan gir kơtir hrăm, hrăm [u thâo pơdơi pơdă, [u thâo glêh glar, Y Hlih jai hrơi jai pơ[uh brơi abih bang mơnuih thâo `u le\ “pơjeh” yôm biă mă mơng bruă hrăm pơkơjăp drơi jăn mơng Kon Tum. Tơlơi pơmin kơjăp, tơlơi hrăm `u jai hrơi kơjăp tui mơn, pran jua nao pơplông hơđong, thun blan rơgao, pô pơkơjăp drơi jăn hlăk ai anai lêng hơmâo mă tơlơi pơplông rơgơi soh.

 

Thun 2019 le\ thun hơmâo mă tơlơi dưi prong hloh hăng Miđai ia mah [ơi tal pơplông rick boxing gưl dêh ]ar, Miđai ia prăk tơlơi pơplông hrăm taih tui gru đưm hăng Miđai ia prăk tơlơi hrăm pơkơjăp drơi jăn djuai ania [iă đ^ gai sưng [ơi mông Pơplông pơkơjăp drơi jăn djuai ania [iă gưl dêh ]ar kual 2.

 

 

 

Y Hlih pơhrăm đ^ gai sưng [ơi tơdron pơkơjăp drơi jăn.

 

Tơlơi dưi ngă mơng Y Hlih gum pơgôp [u [iă ôh amăng tơlơi dưi pơplông mơng abih bang mơnuih pơkơjăp drơi jăn nao pơplông [ơi tơring ]ar Kon Tum [ơi anih pơplông amăng dêh ]ar hăng amăng kual. Hơjăn thun 2019, grup pơkơjăp drơi jăn mơng tơring ]ar Kon Tum dong tal 2 amăng mrô 17 boh tơring ]ar nao pơplông Pơkơjăp drơi jăn djuai ania [iă gưl dêh ]ar kual 2.

 

Hơdip hiam, amuaih hrăm bruă pơkơjăp drơi jăn, Y Hlih glăk gir abih pran jua kơ bruă pơkơjăp drơi jăn, hơmâo mă lu tơlơi apah bơni yôm mơng tơring ]ar. Hăng `u, tơlơi pơtă pơtăn mơng Wa Hồ “Rim c\ô mơnuih [on sang tơdu pran le\ dêh ]ar ta tơdu mơn. Rim c\ô mơnuih hơmâo pran jua le\ abih bang mơnuih amăng dêh ]ar ta hơmâo pran”, tơlơi pơtă [u prong hơget lơi samơ\ tơlơi yôm dlăm biă mă.

 

C|ih tui hră pơhing Kon Tum - Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương