BẠI THÌNH CÚA KIN CẨN DIẾU HẨƯ CẦN MẺN KHẺO MÈNG
Thứ năm, 12:50, 25/04/2024 SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG
Cần pền khẻo mèng lèo lưởc bại thình cúa kin ngám hảp mì đo bại chất pện canxi, vitamin D, magie… sle khẻo mắn. Lăng nẩy lẻ bại thình cúa kin cần diếu hẩư cần mẻn khẻo mèn.
 

 

Canxi

Canxi lẻ chất cẩn diếu tói xáu đang cần ết lẻ tói xáu đúc vạ khẻo. Bại thình cúa kin mì lai canxi pện: Sữa, pho mát bại thình phjắc kheo, pja, củng, hạnh nhân….

Chất xơ

Kin bại thình cúa kin mì lai chất xơ xẹ tảng làn đảy khẻo mèng. Đây tải ết lẻ pỉ noọng kin lai phjắc kheo, bại thình mác. Noỏc mà pỉ noọng pền kin bại thình thúa tó mì lai chất xơ.

Protein

Đang cần lầu cẩn lai protein sle tảng làn đảy khẻo mèng. Bại thình cúa kin mì lai protein lẻ nựa, xáy, tảo phủ, bại thình thúa, phjắc kheo nhoòng pện pỉ noọng pền kin lai thình phjắc nẩy lầng.

Vitamin D

Vitamin D pang hẩư đúc đang vạ khẻo au đảy đi canxi. Chang tón kin ăn vằn pỉ noọng pền lưởc pja, củng, nhòn đeng xáy, chóp lẻ bại thình cúa kin mì lai vitamin D.

Magie

Magie pang chỏi hẩư khẻo mắn. Bại thình khẩu, bắp, khẩu nhầng vạ yến mạch xày mì lai magie.

Fluoride

Fluoride lẻ chất hết hẩư khẻo mắn, tảng làn khẻo mèng. Mái cạ chang da xảng khẻo mì fluoride tọ pỉ noọng pền kin mặm chè xẹ pang hẩư khẻo nắm pền mèng.

Bại thình cúa nắm pền kin pửa khẻo mèng

Kẹo

Kẹo mì lai thương xẹ nem khảu khẻo hâng hết khẻo phjói ngải pền mèng.

Mằn fan cháo

Mằn fan mì lai bưa, pửa au khảu pác kẹo xẹ piến pền thương tải thâng khẻo mèng.

Bại thình mác mì lai acid

Bại thình mác mì lai a xít fấn lai lẻ mác cam, mác chanh, mác pục… Mái cạ bại thình mác nẩy mì lai vitamin C đây hẩư sức lèng tọ hạy cạ kin lai quả xẹ hết hẩư khẻo mẻn mỏn khoái ết lẻ khẻo đạ pền mèng.

Bại thình mác sấy hảo

Tó tồng kẹo bại thình mác sấy hảo tó nem khảu khẻo hâng ngải tải thâng khẻo ngải pền mèng.

Bại thình nặm kin mì gas

Nặm kin mì gas tó mì lai thương, xẹ hết hẩư chang pác mì lai a xít tải thâng khẻo mèng.

Pỉ noọng lèo chứ, cần pền khẻo mèng lèo kin nèm slắng cạ cúa slấy da, noỏc mà cẩn xảng khẻo lầng vạ pây khảm khẻo lầng nèm slắng cạ./.

SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC