PHJẮC KÉP DA AY, CÒ CHẾP
Thứ năm, 08:20, 23/11/2023 SK&ĐS SK&ĐS
Fạ dên tải thâng ngải mẻn ay, cò chếp. Bâư phjắc kép đảy lai cần au mà hết da sle đợ ay vạ đợ cò chếp chăn đây. Bâư phjắc kép au mà hết da đảy tằng cần ké vạ đếch eng. Lăng nẩy, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh kỉ bài da đảy hết tứ phjắc kép sle da ay, cò chếp.
 

 

1. Kin nặm phjắc kép đíp

Pỉ noọng au nham phjắc kép nâng mà dào slâư, slắp tển dá au khảu máy pây xay cắp ỉ nặm nâng, chím au nặm mà kin. Păn pền 2 thâng 3 fấn, tọn khảu tủ cắt pây sle kin chang vằn.

2. Bâư phjắc kép đíp duông cắp thương hua mò

Au chàng bâư phjắc kép đíp nâng, ỉ thương hua mò nâng ngám đo. Pỉ noọng dào bâư phjắc kép slâư, slắp tển; thương hua mò tăm slán oóc; tằng sloong thình au khảu ăn chẻn lụ ăn pát slâư pây, duông quạng puốn giờ nâng, păn pền sloong fấn kin chang vằn.

3. Chảo bâư phjắc kép

Pỉ noọng au chàng bâư phjắc kép nâng, puốn chàng khẩu slan nâng; bâư phjắc kép dào slâư slắp tển; khẩu hung pền chảo, au cưa pì lồng pây ngám pác; au bâư phjắc kép slắp tển lồng mỏ chảo pây cồn lầng xáu căn.

Kin chảo phjắc kép cò đợ chếp, đợ cò hép.

4. Bâư phjắc kép duông cắp khinh

Pỉ noọng au sloong chàng puốn bâư phjắc kép, nậu khinh nâng; dào slâư tằng sloong thình, bâư phjắc kép slắp tển, khinh lẻ phan pền ám bang; tằng sloong thình au khảu pát pây duông khửn, au lồng pây ỉ thương nâng sle kin ngải, hết pện nẩy chang 5 vằn.

5. Bâư phjắc kép cắp xáu bjoóc mác rẩu phủ tằng muối mác sló

Pỉ noọng au nhem bâư phjắc kép nâng, nhem bjoóc mác rẩu phủ nâng, au chang chẻn muối mác sló nâng; thuổn thảy bại thình nẩy pỉ noọng au mà xay miền, sle kin ngải lẻ pỉ noọng au lồng pây ỉ thương nâng dá duông khửn, kin vằn 3 pày.

6. Bâư phjắc kép cắp xáu khinh nghẹ vạ mác sló

Pỉ noọng au chàng bâư phjắc kép nâng, 2 chèn khinh nghẹ, ăn mác cheng nâng, ỉ thương hua mò nâng; bâư phjắc kép lẻ dào slâư, slắp tển; khinh nghẹ pỉnh hẩư slúc dá poóc pước, tăm miền. Mác cheng phan pền ám bang, au tằng 3 thình nẩy pây duông, lăng tỉ chím au nặm mà kin vằn sloong pày cón tón khẩu.

7. Bâư phjắc kép pẻn khảu cò pây

Au bâư phjắc kép mà dào slâư, pỉnh hẩư ún dá pẻn khửn cò pây, nắm đảy hẩư pôm quả lẻ mẻn pjò, pửa đảng lẻ tối pày đai mấư vạ hết chang 15 phút sle nài kiu slán, đợ cò chếp.

SK&ĐS

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC