Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 15 bườn 4 pì 2024
Thứ hai, 11:14, 15/04/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 15 bườn 4 pì 2024

Xốn piêng nả tang cỏng bòm đạn - quam tô lâng chắp đẳn cuồng mốc cuồng chằư cựu thành niền xung phong Điện Biền Phủ

-----------------

Chi áo họt 90 pì côn, 60 pì tuổi Đảng, hák va lung Thái Hữu Hoành, dú tổ 11, phường Quyết Thắng, thanh phố Sờn Là, tỉnh Sờn Là cọ nhăng chằm chứ báu lưm mự chảu khửn tang chôm hặp chủm mú thành niền xung phong chuông hong nả trận Điện Biền Phủ.

Băng: “Khỏi hung nả ma tà đảy Đoàn thành niền cứu quốc, Chì hội Nồng hội, lẹo Uỷ bàn kháng chiến xã lựa chọn hẳư pày thành niền xung phong chôm hặp kháng chiến. Mự 5/1/1954 nhẳn đảy chỉa khòng uỷ bàn hẳư phép khửn tang pày thành niền xung phong. Mự lằng 6/1 hư đảy cấp nừa chiên páo nả vịa cánh nhẳn đảy xuổng xửa, quân trang khòng thành niền xung phong vạy khặn khang tênh cưn lỏ khửn tang”.

Lằng 13 mự hành quần té hươn quề Yên Thành, tỉnh Nghệ Àn, ma họt huyện Yền Chầu, tỉnh Sờn Là, lung pọm cắp pưng nọng pi cuồng đờn vị đảy lệnh dặng tìn cánh chấp năm nả vịa nhẳn pao xốn piêng nả tang nẳng bón cau Ta Vài, khẳng cau lếch hy 60 thứak, khảm cài me nặm Ta Vài, nẳng xểm tang luồng 41, dú nẳng cày số 278 + 200. Nẳng nỉ, phượng nưng lỏ pu xùng, phượng nưng lỏ huổi lậc. Té phổng 4, phổng 3 Hoà Bình, Mộc Chầu khửn mưa nả trận Điện Biền phủ, xè tô, bộ đội, dần cồng pọm đảy pày cài khẳng cau nị. Pưa xương nặn, phèn xấc Tày cọ bén phá vạy cẳn tơn quần đội hau nẳng nỉ:

Băng: “Lằng chơ chinh sát, hụ đảy bón lẹo hư phèn xấc Tày táo ma bén bòm, bén mun xìa mết, cau báu mi xương long cài đảy. Nả vịa khòng xum khỏi chơ nặn lỏ mưa tắt mạy vạy ma dệt pe, dệt khùa vạy hẳư xè tô long cài cánh dần cồng mi xương long cài đảy. Chơ phèn xấc Tày bén phá hư họt tênh cưn lỏ thành niền xung phong xum khỏi chi lông xốn piêng nả tang, xảng pành hẳư lẹo vạy tứn chạu xè tô, phủ côn mi xương long cài đảy, hák va họt dáo 8 – 9 chơ tứn chạu lỏ phèn xấc cọ ma bén phá mắư, phốc mák bòm na pan, bén rốc két, bén pừn phay dệt pé mun mết phổng nặn”.

Nọk dệt nả vịa chính nẳng Ta Vài, chơ mi lệnh hư khửn ma choi dừa hẳư 3 pák tang cuôi Co Noi, bón nị lỏ “thồng mák bòm” chơ nặn, pưa nẳng nỉ lỏ pák tang cộp khòng xểm tang luồng 41, khay nị lỏ xểm tang luồng số 6, té Ha Nội khửn ma cánh té xểm tang 13, khay nị lỏ xểm tang luồng 37 té Yền Bái, pọm cắp pưng tỉnh phổng tông piêng khửn ma. Vạy tắt khát xìa xểm tang khồn chiên chương hang khòng quần hau chuông hong hẳư nả trận Điện Biền Phủ, ngày nẳng 3 pák tang cuôi Co Noi nị, phèn xấc tày cọ bén phá hại báp. Danh tính, cư dáo 13 phút lỏ phèn xấc Tày bén mák bòm tưa nưng; mi mự phèn xấc phốc họt 300 nuối mák bòm lài tàng cánh mi chu phèn xàu bén phá họt 2 – 3 tuận diên, phốc lài tàng mák bòm cuồng chu nưng vạy khả báp quần đội hau cánh dệt hẳư càng tang báu long cài đảy. Hák va, báu quan xằng hiểm hại, pưng chủm mú thành niền xung phong cọ nhăng dú mẳn nẳng cắp bón vạy xảng pành càng tang. Phèn xấc bén phá lỏ hau pành, hau pày, báu vạy hẳư chơ đông hô đằư càng tang báu long cài đảy. Cựu thành niền xung phong Thái Hữu Hoành chứ lau:

Băng: “Té bón xum khỏi khửn ma 3 pák tang cuôi Co Noi lỏ dáo 22 cày số. Khửn ma chắng hền đảy phèn xấc bén phá cá mự cá cưn, báu chắc to đằư mú xè bìn, mết mú nị họt mú năư, phốc mák bòm lâng chơ, té mun mết; phèn sàu bén cá pòm pu lắng lông, tang cỏng hư mảy xóp mết. thành niền xung phong xum khỏi tênh cưn ma lỏ pành tang, tọn cò mạy vạy hẳư xè tô cánh dần công long cài”.

70 pì cài pày, khẳng cau lếch Ta Vài pì xưn khay nị cọ đảy piến sắư khẳng cau bê tông nà mẳn, quảng 5 thứak, hy cài 100 thứak, quảng sáng bàng nẳng xểm tang luồng số 6; 3 pák tang cuôi Co Noi cắp phổng biền mài ngươn lang chiên lang, bốn hà khuồn ngau liệt sĩ thành niền xung phong cọ đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh cánh đảy xiếp tàng cấp phén mương, khay nị cọ cựt pền bón bók xòn ngươn lang cách mạng hẳư pùn pàn lan nóm. Lung Vũ Xuân Hải, Chủ tịch Hội Cựu thành niền xung phong tỉnh Sờn Là hẳư hụ:

Băng: “Xum khỏi cọ mi chương trình cắp Đoàn TNCS HCM, pưng mự 27/7 báu cọ pưng mự chiên lang, xum khỏi pọm tổ chức mơi pưng cựu thành niền xung phong chôm hặp nả trận xôn xấc Tày ma cánh mơi pưng đoàn viền thành niền ma pọm phăng pưng ải pú, êm da tô lau quam tô té chạu ma tang luông lay kinh, xiệt hại khòng quần cánh dần hau cọ xương pưng cựu thành niền xung phong cuôn dan xi xôn xấc Tày chất mương vạy bók xòn ngươn lang cách mạng hẳư pùn pàn lan nóm”.

Thu Thuỳ - Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC