Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 23 căm bườn 2 pì 2024.
Thứ sáu, 11:09, 23/02/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 23 căm bườn 2 pì 2024.

Pưng lang đù cựt đảy té pưng nghị quyết chuyên đề nẳng Lao Cài

Lỏ phổng dần số pằn 4 mi 3 ngon, to cắp chủm mú côn dệt dượn phân lài dú nẳng phổng bản na, hák va vịa dệt dượn nông nghiệp cọ nan mả khày, ặn lỏ luông ngắm pùn đối cắp vịa uồn pa khòng cấp uỷ tỉnh Lao Cài.

          Nhẳn danh mả khày nông nghiệp chương hang vạy khài lỏ khù cốc chính, cận đảy mi luông pùn chảnh thí. Lằng chơ tọp hôm luông chang ngắm pùn khòng tập thể, bườn 8/2021, Nghị quyết số 10 khòng Bàn Thường vụ tỉnh uỷ Lao Cài xỏn hôm hẳư nả vịa nị cọ đảy pùn ók, kèm toi pưng luông tặt pùn họt pì 2030, hựt họt pì 2050.

          Hính cài 2 pì chấp năm, mưa khoẹ phổng dệt dượn chương hang xỏn hôm khòng tỉnh cọ đảy khày quảng khửn cài 75 păn héc ta, púk pưng tàng cò xương che, cò cuổi, mák phong nạt, cò que cánh cò dệt dà; hạng họi luông tảnh liệng trang trại, xủ công nghệ xùng cọ đảy tánh ók. Pì 2023, ca con dệt dượn nông nghiệp chương hang khòng tỉnh Lao Cài cựt đảy cài 4.500 tỷ mằn. mi ngăn thóng ca con dệt dượn tênh cá ngành nông nghiệp. Té phổng tắm họt phổng xùng, bón đằư nẳng tỉnh Lao Cài cọ hền chấp năm Nghị quyết sô 10 cựt đảy lang đì.

          Toi lung Giàng Quốc Hưng, Bí thư huyện uỷ Mương Khường, lằng chơ cằm quyết khày quảng tà đìn cánh nhại chiên dáo 3 păn héc ta đìn púk năm báu cựt đảy năng suất nhại ma púk pưng tàng cò  pền chương hang vạy khài, tênh cá huyện khạy mi dáo 10 păn héc ta phổng púk bồng xỏn hôm, púc chuân đảy pưng doanh nghiệp dệt che, mák nuối ma dòm ngơn cốc tẳng tánh hươn máy chế biến.

           “ Té chơ chấp năm Nghị quyết số 10 ma họt khạy, xum khỏi cọ chấp năm đảy pưngluông chọp men khòng Chương trình luông pùn phén mương, lưn xưa lỏ Nghị quyết khòng Hội đông dần mương khảu dệt dượn nông nghiệp pền chương hang vạy khài, ăn nị lỏ lang đì choi địa phường tẹt tiêng phổng púk cọ xương tẳng tánh phổng púk chương hang pẹk. Riềng pì 2023, tênh cá ngành nông nghiệp khòng Mương Khường cọ hôm phân dáo 800 tỷ mằn hẳư kinh tế, xã hội khòng địa phường, nhẳn pao puồng kìn đơi dú hẳư côn dần nẳng cuồng phổng”.

          Nọk Nghị quyết số 10, Bàn chấp hành Đảng bộ, Bàn Thường vụ tỉnh uỷ Lao Cài nhăng pùn ók lài Nghị quyết chuyên đề ứn, xỏn hôm xắư pưng nả vịa cốc chính xương: Nhại chiên số, quản lý bó khòng, niếu chưa chủm mú côn dệt vịa; nho xùng chất lượng dần số; mả khày vằn hoá, phủ côn, mả khày du lịch…Báu cọ xỏn hôm xắư pưng địa phường cốc chính xương pưng Nghị quyết mả khày thành phố Lao Cài, Thị xã Sa Pa cánh huyện Bát Xát. Toi lung Dương Đức Huy, Trưởng Bàn tuyên giáo tỉnh uỷ Lao Cai, ngày lằng chơ mỏi Nghị quyết đảy pùn ók, vịa tổ chức ép học, pọm đảy chấp năm chạu, quảng tua cuồng tênh cá tỉnh.

 “ Vịa chấp năm Nghị quyết đảy chấp năm lâng chơ, cạt kiên cắp kiểm tra, lăm le, cài nặn hụ hền ók pưng khù nhăng yếu xem khòng cơ sở vạy mi luông pùn tứm ten, chík bók pưng Chi, Đảng bộ chấp năm men vịa dệt. Luông pùn lả xút lỏ Nghị quyết cận đảy sam khảu puồng kìn đơi dú”.

          Toi lung Nguyễn Duy Hoà, Bí thư Huyện uỷ Bắc Hà, té hùa nhiệm ky ma họt khạy, cấp uỷ địa phường cọ pùn ók 13 Nghị quyết, 30 Chỉ thị cánh 6 quam khót nang Chuyên đề, tênh chấp năm chủ trương khòng Trung ương, khòng tỉnh cánh pâng xắư pưng khù mi tẹ khòng địa phường, tênh mết pọm cọm ma xắư luông pùn cận hà nhất ặn lỏ àu huyện Bắc Hà khảm khói đảy huyện cặt cung cuồng pì 2025.

           “ Lưn xưa lỏ pưng nả vịa dạk cha cạt kiên cắp pưng lkhù riềng khòng huyện Bắc Hà. Cuồng dan pày nả, xum khỏi xứp tàm tẳng tánh Nghị quyết khòng Bàn chấp hành đảng bộ huyện ma tang pả vang xìa pưng hịt khong cáu ké cuồng vịa kìn dú, dệt dượn vạy nho xùng luông hụ xiêng khòng côn dần, mả khày kinh tế, xã hội, hôm phân lan lay xìa cặt cung nẳng cuồng phổng”.

          Té pì 2020 ma họt khạy, Bàn chấp hành đảng bộ, Bàn Thường vụ tỉnh uỷ Lao Cài cọ pùn ók tênh mết 16 Nghị quyết chuyên đề. Cài nhẳn danh pưng Nghị quyết cuồng nhiệm ky nị cọ kẻ khày pưng khù dệt chùng chùng, lêm lam. Lung Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh uỷ Lao Cài hẳư hụ:

           “ Cuồng luông pùn uồn pa té chủ trương. Tỉnh uỷ cọ uồn pa pùn ók lài Nghị Quyết chuyên đề té cón ma họt khạy cọ hê mi, báu dặng nẳng nhiệm ky 5 pì, hư 10 pì, 20 pì, 30 pì cánh va cuồng dan pày nả cọ nhăng chí mi lài Nghị quyết chuyên đề mắư”.

          Pọm cắp vịa pùn ók pưng chủ trương, tặt ók pưng luông pùn uồn pa ứn khòng Đảng cọ đảy tỉnh Lao cài chấp năm pọm pâng. Lưn xưa lỏ cuồng nả vịa cán bộ, Lao Cài lâng pồng chằư púc pua pằn cấp quản lý, xiếp lặt chủm mú. Cuồng vịa dệt sanh, chảu tồ Bí thư tỉnh uỷ chực chau nhẳn nả vịa dệt Trưởng bàn uồn pa 2 Nghị quyết ma tang mả khày nông nghiệp pền chương hang vạy khài cánh nhại chiên số. Cài thóng nhiệm ky, pưng nghị quyết chuyên đề cọ hôm phân choi tỉnh Lao Cài chấp năm cựt đảy lang đì 18 Nghị quyết cốc chính, tựng dan dệt mộm lẹo luông pùn Đại hội Đảng bộ tỉnh tưa thứ 16. Họt khạy, cuồng số 24 luông pùn Đại hội, tỉnh Lao Cài cọ mi 18 luông pùn cựt đảy cài 70%, nhăng to đằư lỏ pọm cựt đảy té 50 họt 70%./.

An Kiên-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC