Ngon tô thứ 4 mự 16 bườn 08 pì 2023 – Pì 2023, mi 5 mú côn đảy Quỹ BHYT khừn tênh mết ngơn khám dà bệnh, ặn lỏ mú côn đằư?
Thứ tư, 10:34, 16/08/2023 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 4 mự 16 bườn 08 pì 2023 – Pì 2023, mi 5 mú côn đảy Quỹ BHYT khừn tênh mết ngơn khám dà bệnh, ặn lỏ mú côn đằư?

Pì 2023, mi 5 mú côn đảy Quỹ BHYT khừn tênh mết ngơn khám dà bệnh, ặn lỏ mú côn đằư?

          Điều 14:Nghị định 146/2018 tặt pùn 5 mú côn đảy quỹ BHYT khừn tênh mết chơ khám dàu dà bệnh, hôm mi:

          Mú cốc khoẹ lỏ côn mi cồng cắp cách mạng, cựu chiến binh, côn đảy choi dưa trợ cấp BHXH hạng bườn, côn chua hươn cặt, pi nọng chựa nọi côn dú phổng cuồng nhăng pọ lài dạk cha, tay hươn côn mi cồng cắp cách mnạg, côn tục po 80 pì táo khửn đàng đảy nhẳn ngơn choi dừa dắt sơ hạng bườn.

          Mú thứ 2 chí đảy choi dừa tênh mết ngơn khám dà bệnh báu chấp năm dón xìa vịa thành toán ngơn dà, hoá chất, chương khòng y tế cánh dịch vụ kỹ thuật toi tặt pùn khòng Bộ y tế. Pưng mú côn nị hôm mi pưng côn dệt vịa hẳư cách mnạg cón pì 1945; êm Việt Nàm ành hung; thương binh, côn đảy hươn mương choi dừa toi chính sách xương thương binh, thương binh tàng B, bệnh binh chơ dàu dà pa bát, pa bát chếp ók lau, côn chôm hặp kháng chiên chuốp thứk dà độc hoá học dón xìa pặc hanh dệt dượn té 81% táo khửn; làn nọi cỏng 6 pì.

          Mú thứ 3 lỏ pưng côn khám dà bệnh nẳng tuyến xã.

          Mú thứ 4 lỏ pưng côn chơ pày khám dà bệnh mi ngơn khám hẳư tưa nưng khám dà bệnh tắm xưa 15% lường cơ sở( Mức lường cơ sở khạy nị lỏ triệu nưng 800 păn mằn mỏi bườn).

Khù vạy đảy hưởng BHYT chơ pày khám dà bệnh:

          Chơ pày khám dà bệnh đảy mi thẻ BHYT nhăng mi hạn xủ cánh chỉa pùa toi mo mi ảnh. Đối cắp làn nọi cỏng 6 pì đảy tinh thẻ BHYT nhăng mi hạn xủ.

          Va cấp cứu: Đảy nhẳn nẳng chu bón cơ sở khám dà bệnh cánh đảy mi thẻ BHYT pọm cắp chỉa lai pùa toi mo cón chơ ók hươn dà. Cuồng dan dàu dà hụ hền ók cánh đảy dàu dà dan bệnh hư vịa dàu dà nẳng cơ sở khám dà bệnh đảy tính men tuyến.

          Va đảy nhại tuyến dàu dà: Đảy nhại chiên tuyến chuyên môn kỹ thuật toi tặt pùn cuồng chơ cơ sở khám dà bệnh cài vịa dàu dà báu cọ pưng dịch vụ kỹ thuật đơn vị báu chấp năm đảy.  Côn chếp đảy tinh thẻ BHYT nhăng mi hạn xủ cánh chỉa lai pùa toi mo mi ảnh cánh chỉa chiên hươn dà khòng cơ sở khám dà bệnh chiên tuyến.

          Va thành toán ngơn chiên côn chếp: Pưng côn lỏ “ sĩ quàn hạ sĩ quan, côn dệt nả vịa cơ yếu; Côn mi cồng cắp cách mạng, tay hươn côn mi cồng cắp cách mạng ( ải êm ók, lụk, côn mi cồng liệng đù liệt sĩ); Làn nọi cỏng 6 pì; Côn đảy choi dừa hạng bườn”, hư đảy quỹ BHYT thành toán ngơn chiên cá vặt pày vặt ma cuồng chơ chiên tuyến kỹ thuật.

          Va khám lau: toi tặt pùn dàu dà: Côn chôm hặp BHYT đảy mi chỉa chào hẹn khám lau khòng cơ sở khám dà bệnh. Chỉa hẹn khám lau xủ hẳư tưa nưng chấp năm khám dà bệnh./.

                                                                                                                 Thu Thuỳ  - Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC