Ngon tô thứ 3 mự 28 bườn 5 pì 2024 – khừn ngơn phảu đù pá
Thứ ba, 10:33, 28/05/2024 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 3 mự 28 bườn 5 pì 2024 – khừn ngơn phảu đù pá

Ngon tô khừn ngơn phảu đù pá

          II. Luông pun, pưng khù tặt ók.

          1, Nả vịa tẳng tánh phú luông pun đảy chu côn cuông bản khuống xôm chàư vạy pếnh khày vịa dệt hák lăm đù khòng bản khuống cuông quản lý, xủ đảy lang đì ngơn phảu đù pá hảu quản lý pảy chự, púk ten pá cánh mả khày cốc ngươn sính khòng, pưng mú phảy dòm cuông bản khuống vạy nho xùng puông kin luông dú côn dân chọp cắp kinh tế - xã hội khòng tựng địa phương, hôm phân chấp năm luông pùn mả pe nà mẳn, nhẳn pao tiêng an, quốc phòng, mả khày kinh tế - xã hội nẳng cuông tỉnh.

          2, Tặt tánh, nhẳn danh vịa xủ  ngơn phảu đù pá khòng phổng dân dú pưng bản. Té nặn chík bók pưng chủm mú dân dú bản khuống hák tẳng tánh luông pun xủ ngơn phảu đù pá ( lăng nị khék huấn tển lỏ luông pùn). Cuông nặn, tặt pun chảnh số ngơn phảu đù pá xủ sáư 3 nả vịa cốc chính: xủ sáư vịa quản lý pảy chự pá cài vịa dệt khòng tổ quản lý pảy chự pá; xủ sáư vịa khày quảng cốc ngươn sính khòng nẳng bản cánh mú phảy dòm hák lăm đù. Vịa tẳng tánh luông pun đảy nhẳn pao men côn, cánh pưng luông tặt pun toi Kế hoạch nị cánh tặt pun khòng pháp luật khay nị. – Vịa tánh ók pưng mú phảy dòm hák lăm đù đảy pâng sáư vịa hák muôn chàư chôm hặp, chọp men cắp luông quản lý tài chính khòng bản khuống, mi luông kiểm tra, lăm le mẳn cặt khong chu cấp mi chức quyên.

          III. Côn, phổng chọ đảy, luông pùn chấp năm

          1, Côn chọ đảy: Chủm mú dân kin dú nẳng bản đảy nhẳn ngơn phảu đù pá hạng pi.

          2, Phổng chọ đảy: pưng xã, phường, thị trấn nẳng cuông tỉnh

          3, San luông pùn chơ chấp năm tẳng tánh luông pun - men chọp cắp luông tang khòng Đảng, chính sách, pháp luật khòng hươn mương; nết kin liêm dú cuông bản mương, hịt khong tòng chặn, khong phổng dân dú. - Nhẳn pao hák chôm choi, pâng sáư cha van pọm xôm chàư khòng phổng dân kin dú, pếnh khày tục po quyên dệt chảu khòng dân mương; pâng sáư lang áo hák lăm đu khòng phổng dân dú.

Pảy chự, pếnh khày pưng ngươn lang văn hoá, tẳng tánh pưng ngươn lang văn hoá máư chọp khọ cắp phổng dân dú. - Báu phít thứk họt quyên phủ côn, quyên công dân, nhẳn pao châng piêng nhinh, trai. - Báu tặt ók pưng ngon ngơn nộp, chọk nộp, phạt ngơn, phạt chương khòng.

                                                                                                                       Tuyết Lan -  Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC