Ngon tô thứ 6 mự 10 bườn 5 pì 2024 – Sơn Là tủm pua pưng luông pùn nhửn pao tiêng àn bản mương, tiêng àn xók tang hẳư pùn lan học sình cuồng dan xi mắư
Thứ sáu, 14:34, 10/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 10 bườn 5 pì 2024 – Sơn Là tủm pua pưng luông pùn nhửn pao tiêng àn bản mương, tiêng àn xók tang hẳư pùn lan học sình cuồng dan xi mắư

Sơn Là tủm pua pưng  luông pùn nhửn pao tiêng àn bản mương, tiêng àn xók tang hẳư pùn lan học sình cuồng dan xi mắư

-------------

Trai: Tủm pua nả vịa uồn pa, chịk bók, kiểm trà, tít tờn chấp năm xư mình pưng chủ trường, luông tang khòng Đảng, chính sách pháp luật khòng Hươn mương ma tang nhẳn pao tiêng àn bản mương, tiêng àn xók tang hảư pùn lan học sình.

- Nhẳn danh chảnh trách nhiệm khòng cờ quàn quản lý hươn mương ma tang giáo dục, pưng cờ sở giáo dục cuồng nả vịa nhẳn pao tiêng àn xók tang đối cắp học sình lỏ nưng cuồng pưng luông tặt pùn nhẳn danh khánh thì hạng pì đối cắp pưng cờ quàn quản lý hưon ưmương ma tang giáo dục, cờ sở giáo dục, chủm mú cán bộ, xay giáo, nhần viền cánh nhẳn danh xiếp tàng hạnh kiểm đối cắp học sình cuồng tựng ky ép, pì ép.

Nhinh: Tủm pua nả vịa chiên páo, chiên cái pháp luật ma tang tiêng àn xók tang hảư học sình.

- Pếnh khày luông hanh khòng chủm mú chính trị, lưn xưa lỏ vịa dệt khòng pưng đoàn thể, chính trị, luông cạt kiên khòng chua hươn, hươn trương, xã hội cuồng vịa chiên páo luông hụ xiêng pháp luật ma tang tiêng àn xók tang hảư học sình, tựng dan tẳng tánh vằn hoá pày tang hẳư học sình.

Trai: Tủm pua nả vịa quản lý, luông cạt kiên cắp hươn trương cánh tay hươn cuồng nả vịa chiên páo luông hụ xiêng pháp luật, quản lý học sình chấp năm đì pưng luông tặt pùn khòng pháp luật ma tang nhẳn pao tiêng àn xók tang.

- Chấp năm tẳng tánh kế hoạch, chương trình vịa dệt nhẳn pao tiêng àn xók tang hẳư học sình nẳng mỏi cờ sở giáo dục, cuồng nặn nhẳn danh chảnh khù mi tẹ cuồng vịa phít thứk họt tiêng àn xók tang khòng học sình, pùn ók pưng luông pùn, dan chơ vạy chịk bók chấp năm kẻ cặm, báu vạy pưng khù chốn còng, phít thứk lạk hy. Tủm pua nả vịa quản lý, luông cạt kiên cắp hươn trương cánh tay hươn cuồng nả vịa quản lý học sình. Chấp năm đì  vịa tổ chức ký chào hẹn cắp ải êm học sình cuồng vịa chấp năm pưng luông tặt pùn ma tang nhẳn pao tiêng àn xók tang cắp pưng luông cọp xồm.

Nhinh: Tủm pua nả vịa tuận trà, kiểm soát, lợp tăn hụ hền cánh phạt mằư phít thứk ma tang tiêng àn xók tang đối cắp học sình

- Tủm pua nả vịa kiểm trà, phạt mằư phít thứk khòng học sình chơ pày tang, lưn xưa lỏ đối cắp pưng vịa dệt mi xương chi dệt ók chọ nạn xók tang hẳư học sình; đối cắp pưng học sình phít thứk hư phák tống páo ma hẳư hươn trương vạy mi luông phạt mằư cánh luông pùn bók xòn; phạt mằư xư mình pưng chu vịa ải êm học sình xống tỏn lụk tảu phít thứk họt tiêng àn xók tang nẳng pưng xểm tang chằm trương ép.

Trai: Xỏn hôm lăm le lau cốc ngươn xính khòng tang pày ma nẳng phổng trương ép, nhẳn pao tiêng àn xók tang, báu vạy cướt xình ók vịa xè pày ma íp cặp cằn

- Tính tà chọp xồm ngần sách địa phường cánh tọp hòm pưng luông hanh ứn vạy dòm ngơn cốc nho cấp cốc ngươn xính khòng tang pày ma nẳng phổng mi trương ép.

Nhinh: Chủ tịch UBND tỉnh Sờn Là giào Cồng àn tỉnh uồn pa, cạt kiên cắp Bàn tiêng àn xók tang tỉnh, Sở giào thồng tải chiên lăm le, chịk bók, kiểm trà, tít tờn pưng cờ quàn, đờn vị tổ chức chấp năm kế hoạch. Toi dan hạng pì báu cọ báu ngau báo cáo lang đì vịa dệt ma hẳư UBND tỉnh cánh Bộ Cồng àn toi tặt pùn./.

Bích Thuỷ - Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC