Ngon tô thứ 6 mự 16 bườn 2 pì 2024 – Tiện tô cắp lung Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sờn Là ma tang mả khày kình tế nồng nghiệp
Thứ sáu, 10:53, 16/02/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 16 bườn 2 pì 2024 – Tiện tô cắp lung Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sờn Là ma tang mả khày kình tế nồng nghiệp

Tiện tô cắp lung Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sờn Là ma tang mả khày kình tế nồng nghiệp

-----------------------

Thàm: Xò tặc chao lung! Pì 2023 xứp tàm lỏ pì nưng đảy mák đảy mua khòng po hay me na Sờn Là chơ nẳng suất, sản lượng pọm lưn khửn xùng xưa vẹt sắư pì cón, xương sản lượng mák nuối lưn khửn họt 25%. Xò lung hẳư hụ vịa xự khài pưng tàng chương hay khòng na khòng tỉnh cuồng pì, lưn xưa lỏ pưng tàng mák nuối cọ cựt đảy pưng lang đì xương xư?

Ông Công: “Pì 2023 pâng sắư luông chịk bók dệt dượn toi luông pẹk sằư, tiêng àn cánh dệt dượn ók lài chương hang, xương nặn pưng tàng chương hang cốc chính khòng tỉnh Sờn Là xương mák muông, mák liu chưa, mák mặn cánh pưng tàng chương hang đảy khảu mua chính xương mák mon tày pọm mi sản lượng lưn khửn, chất lượng lưn té 20 – 25%. Cắp pưng luông pùm pọm pâng hư tỉnh cọ khài đảy mết pưng tàng chương hanh dệt ók cuồng mua nặn, cắp chi áo họt 500 păn tấn mák nuối, 300 păn tấn cả phề cánh pưng tàng chương hay khòng na ứn xương cài triệu nưng tấn măn cò, che,…”

Thàm: Chảnh thí Sờn Là cọ dệt xương xư vạy cựt đảy pưng lang đì nặn?

Tóp: “Luông dệt lỏ chơ hau mi phổng dệt dượn đì lẹo hư pồng chằư họt vịa chiên páo chương hang dệt ók. pì cài ma tỉnh Sờn Là cọ tổ chức lài tuận khài chương hay khòng na cuồng cá mương, lẹo àu chương hang dệt ók khảu khài nẳng pưng siêu thị nhắư cánh chôm hặp pưng hội chợ triển lãm Quốc tế, xương hội chợ Nam Ninh – Trung Quốc. Nẳng nỉ, Sờn Là lỏ nưng cuồng pưng tỉnh đảy giải thưởng lỏ pải mák nuối khặn chăn nhất, tàng nả hẳư mương Việt Nàm. Xòng ma lỏ pưng HTX cọ hụ hền đảy cánh hụ chảnh lỏ va báu chấp năm luông púk bồng pẹk săừ, tiêng àn hư chương hang chi báu cựt tóp đảy lang áo khài pày mương nọk cánh lang áo khòng chợ lạt. Xương nặn, cọchấp năm đì nả vịa dệt dượn, púk bồng toi luông pẹk sắư cánh nho xùng chất lượng chương hang. Sờn Là khay nị cọ đàng chấp năm pưng luông khài mák mon tày pày mương nọk, nặp cá chợ lạt mương Trung Quốc. Ặn nị lỏ khù muôn hòm; lỏ luông pùn khòng địa phường cọ chấp năm vạy cựt đảy pưng lang đì cuồng vịa dệt dượn, xự khài chương hay khòng na cuồng pì 2023”.

Thàm: Pì 2024 nị cánh pưng pì pày nả, kế hoạch dệt dượn cánh xự khài chương hay khòng na cuồng nạn mi pưng tàng mák nuối đảy tỉnh Sờn Là nhẳn danh xương xư?

Tóp: “Pì 2024 cắp cài 84 păn héc ta cò kìn mák hư tỉnh Sờn Là cọ nhẳn danh chảnh lỏ mák nhạn, mák muông, mák thanh long, mák mặn, mák công,… tu va lỏ pưng tàng mák nuối cốc chính hự chi đảy nhẳn danh chảnh tựng chu, tựng mua cánh tựng mua nặn chi pọm cắp vịa choi dừa vịa khài chương hang dệt ók, choi dừa dừa té vịa chế biến cánh khài pày mương nọk, hựt họt vịa cọm pày xú khài chương hang pày mương nọk toi tang chính. Xòng ma lỏ đảy nhẳn danh phổng púk hẳư tựn hươn máy chế biến, phổng púk hẳư tựng phổng khài chương hang pày mương nọk cánh phổng púk khài chương hang nẳng cuồng mương. Đảy nhẳn danh đảy xương nặn hư xum hau chắng kẻ khày đảy vịa đảy mua báu đảy ca báu cọ côn dần chuốp khốm ca. Khù nưng mắư lỏ xứp tàm àu pưng tàng chương hang khảu chế biến cánh dệt ók đảy pưng tàng chương hang OCOP. Pì nị xum khỏi mòng cong chi mi cài 200 tàng chương hang OCOp pưa chương hang OCOP lỏ khài đảy lài xưa”.

Thàm: Lài mương nẳng tênh phén đìn khay nị cọ hụ họt chư xiềng mák nuối Sờn Là, Việt Nàm, Cận vịa chiên páo, púc pua khài chương hay khòng na pày mương nọk chi xứp tàm đảy tỉnh Sờn Là chấp năm xương xư cuồng dan pày nả?

Tóp: “Pì 2024 hư luông pùn vạy chiên páo, púc pua vịa khài chương hay khòng na cọ chi mi luông piến thái. Pì nị xum hau đảy xứp tàm mi pưng luông pùn xáo hà bón khài chương hang pày mương nọk. Xương xáo hà bons khài khảu mưa chợ lạt mương Thái Lan; báu cọ đảy khày ók nẳng Bắc Kinh vạy xứp tàm chiên páo ma tang pưng tàng chương hay khòng na quảng tụa xưa. Pọm cắp nả vịa nặn lỏ xứp tàm chôm hặp pưng hội chợ nhắư khòng quốc tế, xương cón nị cọ chôm hặp hội chợ Mi-lan cắp 196 mương chôm hặp; nẳng Nam Ninh, Trung Quốc cọ xương nặn. Nọk nặn ók chi xứp tàm púc pua vịa chiên páo nẳng pưng sàn cạ khài điện tử. Mi xương va khài chương hang nẳng sàn thường mại điện tử cọ cựt đảy lang đì xùng xưa vịa khài chương hang xương té chạu. Xương nặn,  Sờn Là chi xứp tàm chấp năm vịa khài chương hay khòng na nẳng sàn thường mại điện tử toi luông hằn hanh xưa, pọm pâng xưa cánh mi lài luông pùn cằm quyết xưa”.

PV: Xò dọn ờn lung pốt vịa vang càn tiện tô cắp pưng côn phăng đải khòng Đải quam pák Việt Nàm. Chôm hẳư lung mi lài pặc hanh cánh chôm hẳư pì mắư 2024 nồng nghiệp Sờn Là chi xứp tàm cựt đảy lài lang đì xưa mắư!

Thu Thuỳ - Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC