Chương trình phát thành quam Tay thứ 2 mự 26 căm bườn 02 pì 2024
Thứ hai, 14:47, 26/02/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thành quam Tay thứ 2 mự 26 căm bườn 02 pì 2024

 

      “ Khò khoá” vạy chương hay khong na Sơn La khài pày lắc                

Té pưng kén cà phê arabica nẳng phổng xùng Tây Bắc, cắp luông chang ngắm pùn khòng pưng pi nọng cuông HTX Ara –tay coffee, xã Chiêng Chung, huyện Mai Sơn ( Sơn La) cọ tạk pên pưng tàng chương hang riêng, cuông nặn mi tàng chương hang cà phê Aratay đảy chứng nhẳn OCOP 4 đào khòng tỉnh Sơn La.

Ưởi Căm Thị Mon, Giám đốc HTX Ara –tay coffee hảu hụ: Té chơ tánh ók pi 2020, pưng thành viên HTX cánh cài 300 chua hươn po hay me na cạt kiên lựa chọn púk co cà phê chất lượng xùng. Lưn xưa HTX cọ tẳng tánh chư xiêng tàng chương hang cà phê cắp pưng quam tô, hún ảnh ma phủ côn Sơn La, Tây Bắc: “Xum khỏi lựa chư khòng HTX lỏ Ara –tay coffee, “ ara” lỏ tẻm huẩn tển khòng Arabica, “ tay” nghịa lỏ phủ Tay, lỏ phủ nhinh chang mư, lỏ Tây Bắc…Nặm đin pá pu dom hảu Sơn La, cọ xương xã Chiêng Chung xum khỏi púk đảy co cà phê Arabica nị. Khạy cọ cà phê lỏ tàng co cốc chính khong po hay me na Chiêng Chung, choi pi nọng mả khày kinh tế, hươn dảo nà mẳn, lụk tảu đảy ép học họt bón họt ty, báu dạk cha xương cón nị púk khảu li, măn cò”.

Cắp cài 11.300 héc ta ta đin púk, sản lượng cài 90 păn tấn mỏi pi, Yên Châu lỏ địa phương nưng cuông pưng địa phương mi ta đin cánh sản lượng mák quảng nháư nhất tỉnh Sơn La. Cuông số nị cọ mi chi áo họt păn nưng héc ta dệt dượn toi luông pun Vietgap, xủ khún lang, mi 67 mã số phổng púk, tênh mết ta đin 1.140 héc ta…phổng đin púk mák cuổi, mák muông ài hòm nhương mự nhương đảy hụ họt pưa pưng tàng chương hang đảy chế biến, tẳng tánh cánh chiên páo chư xiêng piến xìa dệt dượn, khài chương hang xương cón nị. Lung Cao Xuân Dũng, Trưởng phọng Nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện Yên Châu hảu hụ: “Nông nghiệp Yên Châu mi phổng dệt dượn áo tẹt tiêng, dệt dượn pên chương hang, pi 2023, ngành cọ tọp hom dệt dượn chương hang cựt đảy toi luông pun, pưa xương nặn vịa khài chương hay khòng na phân lài cọ cựt tóp đảy bón dệt ók nẳng cuông phổng. Lưn xưa huyện pông chàư mả khày pưng tàng chương hang chế biến, mi 11 tàng chương hang OCOP, cánh cuông dan pày nả xứp tam dệt dượn 3 phổng nông nghiệp công nghệ xùng ặn lỏ phổng púk mák nhạn, mák mặn, mák muông, tọp hòm mả khày nông nghiệp toi luông báu xủ khún hoá học, nhẳn pao tàng chương hang pẹk sàư khài ók chợ lạt”.

Pọm cắp tẳng tánh cánh mả khày pưng tang chương hang mi nẳng cuông phổng, mi chư xiêng, vịa tẳng có cánh pếnh khày đảy lang đi vịa cạt kiên dệt dượn, khài chương hang đảy đù lỏ nưng cuông pưng “ khò khoá” cốc chính lỏ dệt pên luông dệt dượn nà mẳn, nho xùng ca con, chư xiêng khòng chương hay khòng na Sơn La.

Pộn dỏn xương vịa cạt kiên nà mẳn khòng po hay me na, chua hươn, HTX cánh Công ty cổ phần nặm ỏi Sơn La cọ hôm phân chự mẳn tẹt tiêng phổng púk ỏi cài 9 păn héc ta, cắp sản lượng pi nị danh bấng cựt đảy 650 păn tấn. Chu chua hươn chôm hặp cạt kiên púk ỏi cắp Công ty cọ khảm khói xìa cặt cung, lài chua hươn hăng mi khửn té co ỏi.

Pi 2023 xứp tam lỏ pi nông nghiệp Sơn La dệt dượn đảy lài lang đì, xương ca con khài chương hay khòng na khài pày mương nọk danh bấng cựt đảy 177 triệu 800 păn đô la; cuông nặn ca con khài chương hang mák nuối cánh chương hay khòng na chế biến pọm lai khửn vẹt sáư vẹt sáư pi 2022. Sản lượng chương hay khòng na khài pày mương nọk cựt đảy 173 păn tấn, phân lài lỏ mák nuối, che, cà phê, măn co, mák phong nạt, khảu li bàn…

Họt khạy Sơn La cọ mi 5 phổng nông nghiệp xủ công nghệ xùng đảy chự mẳn, khày ók 280 bón khài căm kin, tô pà, tô củng tiêng àn; cấp 294 mã số phổng púk cắp ta đin cài 3.150 héc ta, 28 tang chương hang đảy cấp pảy chự chư xiêng khòng tỉnh, 150 tàng chương hang OCOP…

Lung Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương tỉnh Sơn La hảu hụ: “Pi 2024 tỉnh nhẳn danh chảnh, pưng tàng chương hang cốc chính, sản lượng lài xương mák nhạn, mák mặn, mák công, thanh long cánh pưng tàng mák nuối ứn mi khay nị…chi nhẳn danh tựng mua mi luông choi dừa khài chương hang, choi dừa chế biến cánh khài pày mương nọk nhẳn danh phổng púk hảu tựng hươn máy chế biến, tựng phổng khài pày mương nọk, phổng púk hảu vịa khài nẳng chợ lạt cuông mương. Xong ma, xứp tam àu pưng tàng chương hang khảu chế biến cánh tạk pên chương hang OCOP; pi nị xum khỏi é mi cài 200 tàng chương hang OCOP, pưa ặn nị lỏ tàng chương hang khài đảy lài”.

Cấp uỷ, chính quyên cánh pưng chua hươn po hay me na sắc chọng, chang ngắm pùn nẳng tỉnh đin pu Sơn La đang chóng hanh chấp năm luông pun àu địa phương nị pên Trung tâm chế biến chương hang nông nghiệp khòng phổng Trung du cánh đin pu Bắc Bộ, xứp tam nhẳn danh chương hay khong na Sơn La nẳng bản đồ nông nghiệp Việt Nam./.

                                                         Lê Hạnh – Lường Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC