Chương trình phát thanh quam Tay thứ 4 mự 21 căm bườn 2 pì 2024.
Thứ tư, 15:06, 21/02/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 4 mự 21 căm bườn 2 pì 2024.

 

Hung nả ma tà bón cẳn lặt nà mẳn nẳng 3 pák tang đèn mương Lao Cài

          Kỉ xíp pì cài ma, lung Lê Quốc Việt cọ chắm chứ báu lưm tựng bón xiếp lặt cánh cạt kiên tó xôn khòng 9 thành viền pảy chự Chốt tênh cưn mưa bườn 2/1979. Phân lài pưng chiến sĩ pảy chự Chốt mưa chơ nặn lỏ đoàn viền Đoàn Thành niền Cộng sản HCM, cánh lỏ xã viền Hợp tác xã. Nọk 2 côn cón nị pày bộ đội, nhăng to đằư lỏ pùn lan thành niền, nóm cằm nhất lỏ 17 pì, đàng ép lớp 9. Cánh ma, chơ nặn, tênh mết chu côn pọm báu hụ dản, hụ khổ, cọ muôn chằư vạy đảy chôm hặp tó xôn pảy chự đèn mương. Lung Việt tô:

           “ Xum khỏi lỏ côn dần dú nẳng địa phường lẹo xương nặn báu dản. Va dản xum khỏi cọ chí ók ma té cón lẹo. Cứ ngắm mự 17 căm phèn xấc chí khảu ma, hák va xum khỏi tặp khảu mưa té tênh cưn mự 18, hung chạu mự 19. Nả trận khòng xum khỏi cọ dú chằm him tang, danh đù phèn xấc chí pày cài, xàu ma cài lỏ chuốp tặp ngày”.

Chốt pảy chự nị lăm đù dáo cày số nưng té cau Hồ Kiều họt cày số 1 xểm tang luồng 70, chăm va báu quảng nhắư hák va măn cận hà lài khòng phổng tự vệ thị xã Lao Cài mưa pì xưn.

          Pưng mịn tặt tánh, mịn khỏng ték, ống pháo, sài lếch nàm, mả ống lài tang pọm đảy àu ma xủ, pọm cắp luông chang ngắm pùn, luông hàn ngan cả ké khòng tập thể Chốt cọ dệt pền lang pẹ: dệt pé 2 bẳng xè tăng, cẳn lặt đảy phèn xấc ngày nẳng pák tang cuồng dan 6 chơ đông hô, choi dần mương pày bắt dú bón tiêng àn. Chốt trưởng Kiều Đình Cát hẳư hụ: lằng chu tặp ophục kích đảy lang đì, tênh cá Chốt hồn ma tang lằng, tênh mết chúm mú báu mi phằư pền xằng. Thành viền nưng khòng Chốt lằng ma đảy hung nả ma tà đảy nhôm xỏng chư xiềng Ành hung chủm mú vũ trang dần mương. Ặn lỏ lang đì khòng luông tặp du kích, tó luông tin chưa, uồn pa lợp tăn, chọp men khòng tổ chức Đảng nẳng địa phường.

           “ Pọm cắp luông cằm quyết khòng pi nọng cuồng chốt. Khỏi cọ va cắp pi nọng hịa, xum hau hung nả ma tà pưa cóp hôm ngon nưng hẳư pàng tó xôn pảy chự phổng đèn mương khòng bản mương, báu hồn báu dản tài. Khù nặn cọ vạu khửn đảy luông tin chưa xắư Đảng, tin chưa xắư lang pẹ”.

          Lằng pàng tó xôn, pưng chiến sĩ hàn nga cả ké pảy chự Chốt cọ khâng tánh bản là mương, côn dệt say giáo, côn dệt chảu doanh nghiệp, côn đảy xét danh chư xiềng Say giáo ưu tú, côn dệt chức trưởng bàn tẳng tánh Đảng khòng tỉnh uỷ…Hạng pì, pưng chu pọ nả cọ đảy tổ chức vạy cộn lau pưng lang pẹ mưa pì xưn.

          Pàng tó xôn cọ cài pày hầng lẹo. Khẳng cau Hồ Kiều cài me nặm Thi cái diên tang đèn mương Lao Cài-Hà Khẩu, tau táng chương hang, dần mương, khék du lịch hạng pày ma cài phọn nương. Xểm tang luồng 70 đảy nho cấp liệp pày toi phổng đèn mương, 2 phái cọ tẳng khửn pưng thằn hươn nà mẳn, khặn chăn./.

An Kiên-Huyền dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC