Chương trình phát thanh quam Tay thứ 5 mự 18 bườn 4 pì 2024
Thứ năm, 08:52, 18/04/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 5 mự 18 bườn 4 pì 2024

Ài hòm hường té cò que – ím po té pá

------------

Nhạc nền vui tươi…….

Bản Pắc Ma, xã Mương Te, huyện Mương Te, tỉnh Lài Chầu lỏ bón kìn dú khòng cài 100 chua hươn pi nọng phủ Tay cánh La Hủ, mua nị cọ khèo xiu pá cò que. Cò que cọ đảy àu ma púk nẳng phổng đìn nị té pì 2016 cánh đàng tựng dan piến sắư pưng bón đìn hay chứt cháng. Pưng pá cò que pống chăn khèo nhong cọ cựt pền tàng cò púk bồng cốc chính khòng địa phường, choi hẳư côn dần lan lay xìa đảy ứt dák cặt cung, tẹt tiêng puồng kìn đơi dú cánh hựt khửn dệt hăng.

Ưởi Vàng Lò Pứ, chựa côn La Hủ, dú bản Pắc Ma, xã Mương Te hẳư hụ: chua hươn cánh san chua hưon ứn cuồng bản cọ tẳng cốc púk thử bấng té pì 2016 toi luông niếu chưa khòng xã cánh khòng huyện. Cài vịa púk thử bấng cọ hăử hền cò que cọ chắp lài, chọp xồm cắp nặm đìn nẳng nỉ, cò que cọ pống cánh nhắư văn. Lằng cài 4 pì púk, tà đìn cò que púk thử bấng cọ đảy lan nga, bằư vạy khài, cắp héc ta 6 tà đìn púk cò que khòng chua hươn khay nị, mỏi pì cọ thù đảy cài 30 triệu mằn:

Băng: “Chua hươn khỏi cọ púk cò que té pì 2017 cánh 2019. họt khay, xuần pá cò que khòng chua hươn cọ hẳư tắt san nga đảy 3 pì lẹo. Pưa mi cò que xương nặn puồng kìn đơi dú khòng chua hươn khỏi cọ xồm po xưa cón, báu chau lò dák khảu xương té chạu lẹo”.

Té tà đìn cò que púk thử bấng mưa khoẹ cựt đảy lang đì, pưng pì xứp pày pưa đảy choi dừa cò chựa, khún dà té hươn mương, côn dần xã Mương Te cọ khày quảng tà đìn púk cò que. Phân lài pưng tà đìn hay chứt cháng cón nị cọ đảy côn dần chiên ma púk cò que. Họt khay tênh cá xã cọ mi cài 200 héc ta đìn púk cò que cánh côn dần nẳng cuồng phổng cọ nhăng đàng xứp tàm khày quảng tà đìn púk, cắp mòng cong àu cò que cựt pền tàng cò púk bồng cốc chính nẳng địa phường. Lung Lý Vằn Chánh, Phó Chủ tịch UBND xã Mương Te, huyện Mương Te hẳư hụ:

Băng: “Cò que cọ đảy tẳng cốc àu ma púk nẳng xã té pì 2016 cánh mưa khoẹ púk thử bấng 10 héc ta. Pưng pì xứp pày đảy xã niếu chưa côn dần púk, khay nị tà đìn púk cò que cọ khửn họt 200 héc ta. Cò que nẳng xã nhẳn danh chùng lỏ mả pẹ chăn đì, nặm đìn nẳng xã cọ chọp xồm cắp cò que”.

Nhạc vui tươi……..

Cò que cọ cạt kiên cắp 13 xã, thị trấn nẳng huyện đèn mương Mương Te đảy 7 pì, họt khay địa phường cọ mi cài 2.300 héc ta. Cài 50% tà đìn púk cò que đảy 4 pì táo khửn cọ đảy côn dần tắt san nga, bằư vạy khài, cắp mức thù nhập pằn pâng pày té 15 – 20 triệu mằn mỏi héc ta mỏi pì, hôm phân dón số chua hươn cặt khòng địa phường lông nhăng dáo 5% cuồng pưng pì chằm nị.

Pọm cắp vịa mả khày phổng púk cò que, huyện Mương Te cọ tạ khù ngai đì, cáo mơi pưng chảu dòm ngơn cốc ma lăm le, cạt kiên vạy púk cò que, xự chương hang hẳư côn dần. Khay nị hươn máy chế biến pưng tàng chương hang té cò que cốc khoẹ nẳng tỉnh Lài Chầu cọ đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh cánh khảu dệt vịa nẳng huyện Mương Te. Cắp cồng suất chế biến 100 tấn ngạ bằư mỏi mự, hươn máy nị cọ đàng choi hẳư hạng păn chua hươn dần mi thù nhập tẹt tiêng té vịa tắt san nga, bằư cò que khòng chua hươn chảu.

Lung Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mương Te, tỉnh Lài Chầu hẳư hụ: địa phường cọ đàng nhọng nho mả khày tà đìn púk cò que cánh àu vịa púk cò que pền vịa dệt cốc chính cuồng vịa mả khày kình tế, lan lay xìa ứt dák cặt cung hẳư côn dần. Vạy nhẳn pao chấp năm đảy luông pùn nị, huyện cọ tặt ók luông pùn chóng hanh họt pì 2025 púk đảy té 3.800 – 4000 héc ta cánh họt pì 2030 púk đaỷ 10 păn héc ta:

Băng: “Xum khỏi nhẳn danh cò que chi lỏ cò púk bồng cốc chính cánh lựa chọn pưng chảu dòm ngơn cốc vạy choi dừa côn dần mả khày cò que nẳng cuồng huyện. Cuồng dan cài ma cọ mi 3 chảu dòm ngơn cốc khảu ma lăm me cánh đảy tỉnh xồm chằư hẳư khảu ma lăm le cánh púk cò que. Pưng chảu dòm ngơn cốc cọ cạt kiên cắp côn dần nẳng pưng xã mi luông hanh, nặm đìn chọp xồm vạy púk cò que vạy khày quảng tà đìn púk.

Nhạc vui tươi…….

Tà đìn púk cò que nẳng huyện Mương Te, tỉnh Lài Chầu đàng nhương mự nhương đảy khày quảng cánh cựt pền cò púk bồng cốc chính nẳng địa phường cuồng vịa lan lay xìa ứt dák cặt cung. Luông tin chưa khòng côn dần ma tang cò que cọ đảy tủm pua cắp vịa thù nhập tẹt tiêng hang mự té vịa khài nga, bằư que. Ặn nị chi lỏ bón pâng nà mẳn vạy hẳư cò que xứp tàm cạt kiên cắp côn dần cánh cựt pền tàng cò púk bồng cốc chính àu ma khù ím po nò pọm hẳư chu chựa côn nẳng địa phường./.

Khắc Kiên – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC