Chương trình phát thanh vằn nghệ thứ 7 mự 8 căm bườn 6 pì 2024
Thứ sáu, 16:13, 07/06/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh vằn nghệ thứ 7 mự 8 căm bườn 6 pì 2024

Khù khặn chăn khòng tháo xỉn xửa ưởi nọng phủ nhinh Mông đằm nẳng tỉnh Cao Bằng

Nhạc Mông…….

          Vạy dệt đảy tháo xỉn xửa té chạu, ưởi nọng chựa côn Mông đằm cọ đảy chang mư xồn xéo, khảm khép, pạn phải màu nẳng tựng piếng phải. Pả Dương Thị Noọng dú xóm Ka Liệng, xã Thuỵ Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng hẳư hụ: Vạy dệt lẹo tháo xỉn xửa khòng ưởi nọng phủ nhinh Mông đằm đảy dệt mết dáo 3, 4 bườn chắng lẹo, tênh mết chu khù pọm đảy àu mư dệt té vịa pắn phải, tắm húk, nhọm cham, xồn xéo lai bók lai hoà…

          Băng: “ Vạy dệt đảy tháo xỉn xửa nưng cọ dạk lài, cón nị chảu đảy tắm húk àu, khạy cọ pày xự phải nẳng chự lạt ma dệt thồi. Khạy mi máy hư 10 mự lỏ dệt đảy tháo nưng, é dệt văn cọ báu đảy, riềng phừn xửa cánh phải pảy nả ấc cọ mết 4 mự lẹo”.

          Xỉn xửa khòng phủ nhinh Mông đằm cọ đảy dệt lài tàng; khaqừn pốc hùa, xửa, xửa pảy nả ấc, xỉn, sài èo. Xửa khòng ưởi nọng phân lài đảy dệt té phải nhọm cham, tắt 3 piếng, 2 nẹp xửa ẻo khửn mưa xú co xửa. Xửa bánh xảng dáo cựp mư nưng. Nạp xửa, nạp khèn, cánh bón bánh xảng, sài èo đảy khép phải cánh xồn xáo lai vằn quảng dáo 3 họt 4 phần. Chơ nung xửa đảy nung cồm tang nọk hùa xỉn, xửa báu chắp mák hỏ, đảy chôm xắư cằn, lăngf nặn chắng xủ sài èo hạng xìa. Dương Thị Noọng dú xóm Ka Liệng, xã Thuỵ Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng hẳư hụ:

          Băng: “ Té chạu chơ pày dệt pặư hư phủ nhinh Mông đằm cận dệt đảy 3 tháo xỉn xửa. Khạy nị chơ tổ chức pàng cưới, pày hội họp, pưng làn pày ép xừ chơ hươn trương tổ chức pưng vịa xằng xằng pắt nung xỉn xửa chựa côn chảu, hư chắng mi côn ma hà xự thồi”.

          Lai văn nẳng xỉn xửa chựa côn Mông đằm phân lài lỏ hún c lai cổn hòi, hún 4 tứng, hún kén cưởm, đảy xồm xéo kèm pưng lai bók, lai hoà khặn chăn. Toi lung Hà Văn Thiện, trưởng thôn Ka Liệng, xã Thuỵ Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng:

          Băng: “ Kỉ pì chằm nị pi nọng cọ đù đì xưa cuồng vịa pảy chự ngươn lang vằn hoá khòng chựa côn chảu, xương nặn chơ tổ chức pàng cưới, mự muôn, mự chiềng, pi nọng pọm nung xỉn xửa khòng chựa côn chảu”.

Nhạc Mông……………..

          Khạy nị, pưng côn hụ dệt cánh hụ xồn xéo lai bók lai hoà nẳng tháo xỉn xửa khòng ưởi nọng phủ nhinh Mông đằm nẳng xã Thuỵ Hùng cọ nặp đảy thồi. Cuồng vịa kìn dú hạng mự, phân lài côn dần cọ nung pưng tháo xỉn xửa xự nẳng chợ lạt xương pi nọng chựa côn ứn, hák va cuồng pưng mự muôn, mự chiềng pi nọng cọ nung pưng tháo xỉn xửa khòng chựa côn chảu. Lung Đinh Văn Hữu, Chủ tịch uỷ bàn dần mương xã Thuỵ Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng mòng cong:

          Băng: “ Vạy pảy chự ngươn lang vằn hoá khòng pi nọng chựa côn Mông, khỏi mòng cong chu cấp chính quyên té huyện, tỉnh họt Trung ương chí pồng chằư đù đì, xứp tàm mi pưng chính sách choi dừa vạy tẳng có lau cánh pảy chự ngươn lang vằn hoá khòng chựa côn Mông nẳng xã Thuỵ Hùng pưa va ặn nị lỏ mú chựa côn Mông mi khù khặn chăn riềng”.

          Nhạc Mông…………..

          Hạng pì, ngành văn hoá tổ chức Mự hội Vằn hoá-Thể thao chu chựa côn nẳng tựng phổng vạy pảy chự ngươn lang vằn hoá khòng chu chựa côn nẳng cuồng huyện, hôm phân pảy chự cánh pếnh khày ngươn lang vằn hoá khặn chăn khòng chu chựa côn nẳng cuồng phổng.

          Chăm va xương nặn, hư cận mi tứm pưng luông pùn chảnh thí xưa mắư vạy choi dừa pi nọng tẳng tánh lau, pảy chự cánh pếnh khày pưng nen vằn hoá khặn chăn, cuồng nặn mi vịa pảy chự pưng tháo xỉn xửa mi té chạu khòng mỏi chựa côn./.

VOV Đông Bắc-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC