Ngon tô thứ 4 mự 29 căm bườn 5 pì 2024 - Yền Bái tủm pua nhẳn pao tiêng àn pẹk săừ căm kìn cuồng mua đét họn
Thứ tư, 16:06, 29/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 4 mự 29 căm bườn 5 pì 2024 - Yền Bái tủm pua nhẳn pao tiêng àn pẹk săừ căm kìn cuồng mua đét họn

 

Yền Bái tủm pua nhẳn pao tiêng àn pẹk săừ căm kìn cuồng mua đét họn

Nhẳn danh vịa kiểm trà, kiểm soát vạy hụ hền lợp tăn pưng vịa dệt phít thứk luông tặt pùn ma tang tiêng àn pẹk sằư căm kìn lỏ nưng cuồng pưng luông pùn dệt dón xìa vịa mi xương chi cướt xình ók pưng chu bứa mau chương kìn, pưng ngành mi chức quyên nẳng tỉnh Yền Bái cọ tủm pua nả vịa kỉêm trà, kiểm soát vịa cạ khài pưng tàng căm kìn nẳng cuồng phổng, xỏn hôm sắư phổng càng òng xự sắm chương hang, pưng hươn tánh dệt căm kìn hẳư lài côn, quán kìn chằm trương ép, hươn dà, bón tốc chợ. Đại uý Hoang Quốc Toản, Đội cảnh sát điều trà côn phít tội ma tang kình tế cánh chức vụ, Cồng àn thanh phố Yền Bái hẳư hụ:“Đội cảnh sát kình tế, Cồng àn thanh phố Yền Bái chi xứp tàm cạt kiên hẳư chủm mú lông pày cá cờ sở cạ khài căm kìn, tít tờn, kiểm trà, vạy pưng cờ sở chấp năm đì pưng luông tặt pùn ma tang tiêng àn pẹk sằư căm kìn, nhẳn pao pặc hanh hẳư học sinh cánh côn xủ dống”.

Đối cắp pưng cờ sở cạ khài, pưng khù chốn còng nuống pan họt tiêng àn pẹk sằư căm kìn đảy chủm mú mi chức quyên chịk ók lằng chu kiểm trà cọ khâng cạt kiên kẻ khày cánh chào hẹn báu phít thứk lau. Pả Phạm Thị Yến, chảu quán khài chương hang nưng nẳng chằm trương ép nẳng thanh phố Yền Bái hẳư hụ:“Đoàn khảu ma kỉêm trà hư khỏi cọ mi khù phít thứk lệch nọi, khỏi cọ chào hẹn chi kẻ khày ngày cánh tưa lằng chi báu vạy chuốp tít tờn lẹo. Cón chơ xự chương hang khảu ma khỏi chi đảy lăm le đì chằn, ặn đằư báu hụ bón dệt ók hư khỏi chi báu xự cánh báu khài”.

Toi biền mài té hùa pì ma họt khay, pưng cờ quàn lài ngành khòng tỉnh Yền Bái cọ chấp năm hạng họi chu kiểm trà, àu mẫu nuống pan họt vịa chấp năm  luông tặt pùn ma tang tiêng àn pẹk sằư căm kìn khòng pưng hươn hang, quán kìn, cờ sở dệt căm kìn. Riềng cuồng bườn dệt vịa pưa tiêng àn pẹk săừ căm kìn, pưng đoàn kiểm trà lài ngành cọ chấp năm kiểm trà 17 cờ sở. Cài nặn cọ hụ hền 3 cờ sở phít thứk, xò vay cấp mi chức quyên phạt mằư ngơn tiên, cờ sở nưng chuốp pắt chọk phằng xìa 6 tấn thóng tìn cáy dệt cưm báu hụ àu bón đằư ma, báu mi dan xủ, cắp tênh mết số ngơn lỏ chi áo họt 100 triệu mằn.

Cọ té hùa pì ma họt khay, nẳng tỉnh Yền Bái cọ cướt xình ók 2 chu bứa mau chương kìn cuồng chua  hươn, dệt hẳư 6 côn đảy khảu hươn dà cấp cứu. Cốc pài lỏ pộ kìn manh hồm cánh hết cuồng pá. Lung Lương Quốc Dũng, Chi Cục trưởng Chi cục tiêng àn pẹk sằư căm kìn tỉnh Yền Bái hẳư hụ:“Xum khỏi cọ xứp tàm xỏn hôm chiên páo nẳng pưng tàng phong điện cánh chấp năm chiên páo trực chau cài pưng tổ chức, đoàn thể vạy chiên páo pưng nang quam họt côn dần. Xòng ma lỏ chấp năm nả vịa thành trà, kiểm trà nẳng chợ lạt vạy mi pưng tàng căm kìn nhẳn pao tiêng àn, vện ník xìa pưngg khù báu đì ma tang tiêng àn pẹk săừ căm kìn”.

Pọm cắp pưng luông pùn khòng cờ quàn mi chức quyên, mỏi côn dần cọ cận nho xùng luông hụ xiêng cuồng vịa nhẳn pao tiêng àn pẹ sằư căm kìn, xương báu xự, báu khài pưng tàng chương kìn báu hụ àu bón đằư ma, hền ók mốc, ài bút mìn,… nhẳn pao pẹk sằư chơ dệt chương kìn, pảy chự chương kìn đù đì, báu hăử pưng tàng manh bệnh mả pẹ, chương kìn ók mốc, dệt bứa mau hẳư côn kìn./.

Thừa Xuân – Thành dịch


 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC